Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcıların'dan İhale

1. İdarenin

a. Adresi: Hükümet konagi Atatürk 1 70400 - ERMENEK/ KARAMAN
b. Telefon ve faks numarası: 3387161843 - 3387161109
c. Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2. İhale konusu malın

a. Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET ÜÇ EKSEN AHŞAP CNC FREZE... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b. Teslim yeri: ERMENEK MUSTAFA DEMİROK MTAL MOBİLYA ATÖLYESİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERE KURULARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
c. Teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasını takip eden ilk iş günü başlar ve 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer: ERMENEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI
b) Tarihi ve saati: 15.10.2021 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhale üzerinde kalan firma tarafından mal teslimi sırasında teklif edilen mala ait "TSE" "TSEK" veya uluslararası "CE" dengi standartlara uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesini İdareye verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERMENEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

- Karamandan.com, İhaleler bölümünde yayınlandı
https://www.karamandan.com/haber/7831967/milli-egitim-bakanligi-bakan-yardimcilarindan-ihale