Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326. Sayılı Kanun

Milyonlarca kişinin yararlanacağı ve bu sebeple yakından takip ettikleri yeniden yapılandırma Kanunu, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 9 Haziran 2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7326 sayılı kanun ile yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanunda;

  • Kesinleşmiş alacaklara,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
  • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,
  • Matrah artırımına,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
  • Stok, kasa, ortaklar hesaplarının düzeltilmesi,
  • Demirbaş ve Amortismanların yeniden değerlenmesi,
  • KYK borçları,
  • Sicil affı,

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

Kanun’da imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri bulunmamaktadır.

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, kapsama girmektedir.

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,

Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

Kanunun kapsadığı dönem

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30/04/2021 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

30/04/2021 tarihinden  (bu  tarih  dâhil)  önceki  dönemlere,  beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

Yapılandırma kanunu ile yapılan düzenlemelerden biri olan “matrah ve vergi artırımı”nın kapsamına; 2016 ila 2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV ile bazı gelir vergisi/kurumlar vergisi stopajları giriyor. Matrah artırımı gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının artırılmasını, vergi artırımı ise KDV ve stopaj artırımını ifade ediyor. Artırımdan yararlananlar hakkında ilgili dönem ve vergi türleri için vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılamıyor. Bu nedenle kamuoyunda uygulama “vergi sigortası” diye nitelendiriliyor. Bugün gelir/kurumlar vergisi ile sınırlı olarak uygulamayı açıklayacağım.

1) Gelir-kurumlar vergisinde matrah artırımı oranları nelerdir?

Matrah artırımından yararlanmak isteyen mükellefler 2016-2020 yıllarına ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan matrahlarını kanunda belirlenen oranlarda artırmak zorundalar. Ancak ilgili yıllarda zarar, istisna, indirim vs. nedenlerle matrah oluşmamış veya düşük oluşmuş ya da hiç beyanname verilmemiş ise artırılan matrahlar kanunla belirlenen asgari tutarlardan düşük olamayacak. Aşağıdaki tabloda, gelir/kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen artırım oranları ve asgari artırım tutarları yer alıyor:

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların 1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri (ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irat elde edenler) için ise işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamayacak.

KDV MATRAH ARTIMI NASIL OLACAKTIR?

Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden,

2016 yılı için %3,
2017 yılı için %3,
2018 yılı için %2,5
2019 yılı için %2,
2020 yılı için %2,

Oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyan ederler.

Matrah artırımından yararlanılan yılla ilgili kanunun yayımından önce yapılmış tarhiyatlar kesinleşmişse veya düzeltme beyannamesi verilmişse, kesinleşen ve düzeltilen tutarlar ilgili dönem beyanına ilave edilecek veya indirilecek, bir başka ifade ile matrah artırımı, kesinleşen tarhiyatlar ve düzeltilen tutarlar dikkate alınarak yapılacaktır. Diğer taraftan, daha önce vergi incelemesine tabi tutulmuş mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecektir. Vergi incelemesi artırıma engel değildir. Çünkü incelenmiş bir dönemin yeniden incelenmesi mümkündür. Bu incelemeyi önlemek için artırımda bulunulabilir.

3) Artırılan matrahtan indirim, istisna, zarar gibi indirimler yapılabilecek mi? Hayır, istisna ve indirimler nedeniyle matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecek. Ancak bu tutarlar artırılacak matrahın tespitinde dikkate alınacak. Ayıca artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak. 4) Matrah artırımı için hangi oranda vergi ödenecek? Artırılan gelir/kurumlar vergisi matrahları üzerinden %20 vergi ödenecek. Örneğin 2019 yılı için verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde 1.000.000 TL matrah beyan eden bir kurum, artırım oranına göre hesaplanan (1.000.000 x %20=) 200.000 TL, bu yıl için belirlenen asgari artırım tutarı olan 112.400 TL’nin üzerinde olduğundan, artırdığı tutar üzerinden (200.000 x 0,20=) 40.000 TL vergi ödeyecek. Eğer bu kurumun 2019 beyannamesinde zarar beyan edilmiş olsaydı, 2019 yılı asgari artırım tutarı üzerinden (112.400 x %20=) 22.480 TL vergi ödenecekti. Ödenen bu tutarla 2019 yılı için kurumlar vergisine yönelik bir inceleme ve tarhiyat yapılmaması garanti altına alınıyor. Bu çok önemli Bu nedenle sadece vergi riski bulunan mükellefler değil, özellikle vergi matrahları düşük olduğu için ödenecek vergisi düşük çıkan çok sayıda mükellef uygulamadan yararlanıyor. Devlet de ne kadar çok mükellef matrah artırırsa o ölçüde ilave vergi tahsil ediyor. Toptancı yaklaşımla matrah artırımı yapanları riskli mükellef olarak yaftalamayı doğru bulmuyorum.

5) Vergi oranında indirim yapılıyor mu? Evet, belli şartları sağlayan mükelleflere indirim yapılarak oran %15 olarak uygulanıyor. İndirimli oran uygulanabilmesi için aranan şartlar şunlar:

Artırımda bulunulmak istenen yılla ilgili gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin süresinde verilmiş olması,

Söz konusu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması,

Gelir/kurumlar vergisi için kanunun “kesinleşmiş alacaklar” ve “kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar” kapsamında yapılandırma hükümlerinden (Md.2 ve 3) yararlanılmaması.

6) Hesaplanan vergiden kesinti yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilebiliyor mu? Hayır, matrah artırımından yararlanan mükelleflerin daha önce kesinti (stopaj) yoluyla ödedikleri vergiler artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilemiyor. Ancak kesinti yoluyla ödenmiş olan ve gelir/kurumlar vergisi beyannamesinde mahsuptan arta kalan tutarların nakden veya mahsuben iadesi mümkün. Matrah artırımı bu iadeyi engellemiyor. Nitekim kanunda kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi ile ilgili incelemelerin matrah artırımına rağmen yapılabileceği ve tarhiyat hakkının saklı olduğu belirtiliyor. 7) Ücret gelirleri için artırım nasıl yapılacak? Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabına ilişkin asgari matrah tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler, diğer gelir unsurları nedeniyle de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklar. Beyannamelerinde, ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dahil) beyan eden gelir vergisi mükellefleri için, fiilen beyan edilen matrah ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahların yüksek olanı esas alınacak. Bu şekilde matrah artırımında bulunan mükellefler sayılan gelir unsurları itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyata uğramayacaklar. Gayrimenkul sermaye iradının (kira gelirinin) yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri de, fiilen beyan ettikleri matrah ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlardan yüksek olanı esas alacaklar. Dolayısıyla, bu şekilde matrah artırımında bulunan mükellefler sayılan gelir unsurları itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaklar.

8) Vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması kuralının istisnası var mı? İki istisnası var. Birincisi kanunda yer alıyor. Kanuna göre, matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce ödemiş oldukları vergilerin iadesiyle sınırlı olarak inceleme ve tarhiyat yapılması mümkün. Buradaki tarhiyat gelir/kurumlar vergisi yönünden değil, haksız iade alındığının tespiti halinde söz konusu olabiliyor. İkinci istisna uygulamadan kaynaklanıyor. Kurumlar vergisi matrah artırımı yapan mükellefler nezdinde inceleme yapılmayacağı taahhüt edildiği halde, transfer fiyatlandırması veya örtülü sermaye incelemeleri yapılabiliyor ve kar dağıtım stopajı tarh edilebiliyor.

9) Matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin zararlar ne olacak?

Matrah artırımı yapılan yılda zarar varsa bu zararın yarısı 2021 ve izleyen yılların karlarından indirilebilecek. Yani artırım yapılan yıla ilişkin mali zararın yarısının mahsup hakkı 2021 ve izleyen yıllarda kaybedilecek. Örneğin 2019 yılında 1.000.000 TL zarar beyan eden kurum, 2020 yılında bu zararın yarısını mahsup etmiş olsun. Bu kurum 2019 yılı için matrah artırımından yararlanırsa kalan 500.000 TL zararın yarısının mahsup hakkını 2021 ve izleyen yıllarda kullanamayacak. Yani devreden zararın yarısı olan 250.000 TL’nin 2021 ve izleyen yıllarda mahsup hakkını kaybedecek. 2020 yılında mahsup edilen zararla ilgili ise geriye dönük bir düzeltme yapılmayacak. Örneğin 2019 yılında 1.000.000 TL zarar beyan eden kurum 2020 yılında bu zararın tamamını 2020 dönem kârına mahsup etmişse, 2019 yılına ilişkin olarak belirlenen asgari tutar üzerinden kurumlar vergisi matrah artırımı yaptığında, 2020 yılı için herhangi bir zarar mahsup düzeltmesi yapmasına gerek yok. 10) Devam eden vergi incelemelerinde matrah artırımı yapılabilecek mi? Matrah artırımında bulunulması, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış vergi incelemesi ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine engel olmayacak. Bu incelemeler ve işlemler devam edecek, ancak bu inceleme ve takdir işlemlerinin, 02.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) sonuçlandırılması gerekecek. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan inceleme ve takdir işlemlerine devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan işlemler neticesinde saptanan matrah farklarından, artırılan matrahlar düşülüp, varsa kalan kısım için tarhiyat yapılacak.

11) Başvuru ve ödeme ne zaman yapılacak? Matrah artırımından yararlanmak isteyenlerin, 31/8/2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve ödemeleri gereken vergileri peşin veya ilk taksiti 30/9/2021 tarihine kadar ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödemeleri şart. Bu vergilerin bu şekilde peşin veya 6 taksitle ödenmemesi hâlinde, ödenmeyen vergi tutarları 30/9/2021 vade kabul edilerek 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek, ancak matrah artırımına ilişkin hükümlerden yararlanılamayacak. Son yapılandırma kanunlarında bu hükme yer verildiğini görüyoruz. Ödenmesi gereken verginin ödenmemesi halinde inceleme ve tarhiyat muafiyetinin kaybedilmesini anlıyorum. Çünkü geçmişte matrah artırımı yapıp koruma kazandıktan sonra hiç ödeme yapmayan mükellefler oldu. Bu kötüye kullanımı önleme amacını saygıyla karşılıyorum. Ancak koruma hakkı ortadan kalktığı halde verginin gecikme zammı ile tahsil edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü matrah artırımı için yapılan ödeme inceleme ve tarhiyat muafiyeti kazanmak için yapılıyor. Ödeme yapılmadığı taktirde koruma ortadan kalktığı için tahakkuk etilen verginin terkin edilmesi (silinmesi) lazım. 12) Peşin ödemede indirim var mı? Evet var, matrah artırımı nedeniyle tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve taksit katsayısı uygulanmayacak.

13) Ödenen vergiler gider yazılabilir mi? Hayır, matrah artırımı nedeniyle ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılamaz.

14) İşe başlama ve işi bırakma hallerinde artırım nasıl yapılacak? İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönem faaliyette bulunmuş mükellefler; asgari matrahları, faaliyette bulundukları ay sayısını (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alarak beyanda bulunacaklar. 15) Devir, tam bölünme ve tasfiye hallerinde artırım yapılabilecek mi? Vergisiz devir ve tam bölünmede, devrolan/bölünen kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devir alan kuruma geçtiğinden, devir ve tam bölünme yoluyla tüzel kişiliği sona eren ve ticaret sicilinden silinen kurumlar adına devir alan kurumlar tarafından matrah artırımında bulunulması mümkün. Ancak tasfiye edilerek tüzel kişiliği sona ermiş olan bir şirket adına matrah artırımında bulunulması mümkün değil. Tasfiye olan kurumların kanuni temsilcileri veya tasfiye memurları ilgili dönemler için kendileri şahsen matrah artırımında bulunabilirler. Bu çerçevede, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilciler; tasfiye dönemleri için tasfiye memurları matrah artırımından yararlanabilirler. Bu yolla tasfiye memurları ve kanuni temsilciler sorumluklarından kurtulabilirler. Çünkü ticaret sicilinden silinmek suretiyle tüzel kişiliği sona eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkında kesilecek vergi cezaları dahil kurumlar vergisi, katma değer vergisi vb. her türlü vergi tarhiyatı,

Tasfiye öncesi dönemler için, müteselsilen sorumlu olmak üzere kanuni temsilcilerden herhangi biri adına,

Tasfiye dönemleri için ise, tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa müteselsilen sorumlu olmak üzere bunlardan herhangi biri adına yapılıyor.

16) Matrah artırımında bulunamayacak kişiler var mıdır? Evet, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler”, terör suçundan hüküm giyenler ve haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler artırımda bulunamayacaklar. Sahte belge kullanma fiili matrah artırımına engel değil. Çıkan bu af detaylı olup tüm işletmeler 2016-2020 dönemlerini tekrar gözden geçirip en doğru kararı vermelidir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Şeref Kuku - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.

01

Karamanlı - Tamam devlet bir kısım alacaklarını siler, bir kısmında indirim yapar. Borcunu zamanında ödeyen vatandaşların suçu nedir? Devlet alacaklarını zamanında takip edip, gerekli girişimleri yapsaydı bu kadar borç biriktirilmezdi. Dürüst vatandaşları cezalandırın bakalım. Bu işin sonu nereye varacak. Bir senede kaç kere yapılandırma oldu. Nasıl olsa birdaha çıkacak diyerek borçlar gene ödenmeyecektir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Haziran 10:39
02

Şeref Kuku - @Karamanlı 01 nolu yoruma cevabı: Değerli kardeşim ilgin için teşekkür ederim. Sürekli af çıkması benim de tasvip etmediğim bir durum ama yaşanan salgın hastalık ve ekonomi de dalgalanmalar kaçınılmaz kıldı, işi yavaşlayan ya da işyerini kapatan mükellefler var onlara da hak vermek lazım. düzenli vergisini ödeyenlere de af kapsamın da % 5 indirim var. Bu son çıkan bir af olur umarım, Hayırlı günler...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Haziran 13:29

Kaynak Ustaları - Torna Ustaları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları aranıyor.

FATİH YILDIRIM - TALARANZA TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI

Danış Kitabevi bayan personel arıyor

Karaman Danış Kitabevinde çalıştırılmak üzere, en az lise mezunu bayan personeller alınacak. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

03382127653 DANIŞ KİTABEVİ

KARAMAN Valide Sultan Mahallesinde Satılık Dükkan

Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılıç Caddesinde Özdoğan Camisi karşısı sokak içinde satılık 60 m2 Satılık Dükkan Detaylı bilgi ve gayrimenkulü ziy...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli mahallesinde Satılık Dükkan

Karaman Zembilli Ali Efendi Mahallesinde 120 m2 Sağlık ocağı yanıda bulunan bodrumlu dükkan Eczane, Market, manav vb işler için uygun yüksek kira geti...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Mahmudiye Mahallesinde Ara kat 3+1 Satılık Daire

Dairenin lokasyonu cumartesi pazarına yakın konumda, 4 katlı binanın 3. katında bulunmaktadır. Bina 2007 yılında yapılmış 14 yaşındadır. Satılık Daire...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Ziya Gökalp Mahallesinde Satılık Lüks Daire

Dairemizin lokasyonu Karaman Valilik karşısındadır. Bina 3 katlı olarak toplamda 5 daire şeklinde inşa edilmiş, Ana cadde ile bina arasında yeşil alan...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Kazım Karabekir Mahallesinde Satılık Daire

Kazım Karabekir mahallesinde 145 m2 3+1 yüksek giriş zemin kat satılık daire. Dairenin bulunduğu bina tek daire üzerine 4 kat olarak inşa edilmiş, bin...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Külhan Mahallesinde Ultra Lüks 3+1 Satılık Daire

Bina her katta tek daire üzerine 4 kat olarak kurulmuş, daire 4 ncü katta bulunmaktadır. 165 m2 3+1 odalı dairenin giriş kapısı çelik, oda kapılar ise...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman 3. Toki Konutlarında Satılık Daire

Başakşehir Mahallesinde Satılık 2+1 Açık konsept Mutfak ve oturma odası mevcut. Satılık dairenin giriş kapısı çelik oda kapıları amerikan panel kapıdı...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli Mahallesinde Satılık Daire

955 m2 arsa üzerine 400 m2 (brüt) alana sahip her katta 2 daire olacak şekilde, asansörlü olarak inşa edilmiş, binada toplam 2 adet dükkan 6 adet dair...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Ülkemizdeki Mülteciler Sınır Dışı Edilmeli mi?