Bu Kitap Okunup Arşive Alınmalı (1)

KONYA TİCARET ODASI KONYA KİTABI XVII Yüzyıl II. CİLT

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇLER KONYA KİTABI XVII KONYA - 2019

İMTİYAZ SAHİBİ: Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Özhan SAY

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mustafa AKGÖL

EDİTÖRLER: Prof. Dr. Alaattin AKÖZ - Prof. Dr. Doğan YÖRÜK - Prof. Dr. Haşim KARPUZ

YAYIN KURULU: Abdullah ACIBADEM - Arif AYYILDIZ - Mustafa KARAMERCAN - Salih ÖZKAN - Teoman YILMAZ

BU SAYIYA KATKIDA BULUNAN BİLİM KURULU: Prof. Dr. Alaattin Aköz - Prof. Dr. Doğan Yörük - Prof. Dr. Haşim Karpuz - Prof. Dr. Bayram Ürekli - Prof. Dr. Türkan Erdoğan - Prof. Dr. Alpaslan Demir - Prof. Dr. Ahmet Taşğın - Prof. Dr. Bünyamin Ayhan - Prof. Dr. Hüseyin Muşmal - Doç. Dr. Cemal Çetin - Doç. Dr. Ahmet Koyuncu - Mustafa Akgöl

GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ: M. Fatih ÖZSOY

GRAFİK TASARIM ÇİZGİ MEDYA: Mehmet ÇAKIR Telefon : 0 507 443 81 07 www.cizgimedya.net

KAPAK TASARIM: M. Fatih ÖZSOY

BASKI-CİLT: Anadolu Ofset – İbrahim GÜVENÇ Matbaacılar Sitesi Muhabir Caddesi 6. Blok No: 13 • Karatay/KONYA Telefon: 0332 342 01 60 (pbx) • 0332 342 03 76 www.anadolumatbaa42.com • [email protected] Matbaa Sertifika No: 34796

BASIM TARİHİ: ARALIK 2019

İLETİŞİM ADRESİ: Konya Ticaret Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Vatan Caddesi No:1 42040 Selçuklu/KONYA

Telefon : +90 332 221 52 94 • +90 332 221 52 95

Faks : +90 332 353 05 46

Internet : www.kto.org.tr

E-posta: [email protected][email protected]

ISBN: 978-605-137-759-9

• Kitabın her hakkı Konya Ticaret Odası’na aittir. • Kitapta yayınlanan yazılar, kaynak gösterilerek alınabilir. • Makalelerdeki görüş, düşünceler, görseller ve bilimsel materyallerin, hukuki sorumlulukları yazarlarına aittir.

Gelelim konumuzu ilgilendiren bölümüne.

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sayın Mehmet Yıkmaz Hocamıza çok teşekkür ederim. Kaynakları ile mükemmel bir çalışma yaparak hepimiz için derlemiş toplamış. Kaynakların hemen hemen hepsine göz attım dersem abartmış olmam. İki senedir altını çizerek okuyordum.

Aşağıda alıntı yaptığım ve kendimin de derleyebildiğim kadarıyla genel anlamda Çerkez iskânları + örf adet geleneklerini pekiştireceğiz.

Karaman Havalisinde Kuban Çerkezlerinin İskânı

Kuzey Kafkasya’nın en kadim halklarından olan Çerkezler, coğrafi bakımdan öncelikle Kuban ve Kabartay Çerkezleri olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Aynı zamanda Doğu ve Batı Çerkesleri diyebileceğimiz bu iki kavmin arasında, Kafkasya’nın en yüksek tepesi olan Elburuz (5.642 m) ile bu zirveden doğan Kuban nehri yer alır. Bu kavimlerden çoğunluğu oluşturan Kuban Çerkezleri kabileler halinde Karadeniz ile Kuban nehri arasındaki derin vadilere dağılmışlardır.

Elburuz zirvesinin kuzey doğusunda yer alan Kabartaylılar ise yukarı Terek ile Kuma nehrinin yukarı kolları arasındaki vadilerde yaşarlar. (John F. Baddeley, Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil, Çev. Sedat Özden, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1989, s. 18-33.)

Çerkez adı ilk defa Türkler tarafından verilmiş ve genellikle Osmanlılar ile Ruslar tarafından kullanılmıştır. (Çerkez kelimesi, Türkçede ‘Çerkes’ veya ‘Çerkez’, Arapça’da ‘Şerakes’, Rusçada ‘Cherkess’ ve Batı dillerinde de ‘Circassian’ şeklinde ifade edilmektedir. Bz. Cemile Şahin, “Çerkez Göçleri ve Çerkeslerin Anadolu’da Yurt Edinme Arayışları: Sakarya-Maksudiye Köyü Örneği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, V/8, 2016, s.2783.)

Bu adı pek kullanmayan Çerkezler, kendilerini daha çok kavim isimleriyle anmayı tercih etmişlerdir. (Morirz Wagner, Kafkas Rus Savaşında Çerkezler-Çeçenler-Kazaklar ve Gürcüler, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1999, s.21.)

Bu kavimler Abzeh, Şapsığ, Hatukay, Bjeduğ, Çemguy, Kabardey, Besleney, Ubıh, Mahoş, Mamheğ, Natuhay ve Janeler olup, adlarını bağlı bulundukları beyler ya da yaşadıkları coğrafi bölgeden almışlardı. (Bu kavimlerden Mahoş, Mamheğ, Natuhay, Janeler Kafkas Savaşları ve sürgünler sırasında yok olmuşlar ya da diğer kavimlere karışmışlardır. Bkz. Murat Topçu, “Anadolu’da Kafkas Göçmenlerinin Etnik Yapısı, Yerleşimi ve Nüfusu”, 1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün, Ed. Mehmet Hacısalihoğlu, Balkar-Ircica, İstanbul 2014, s.416.)

Çerkezlerin Anadolu’ya Sürgünü 1556 yılında Astrahan Hanlığı’nı ele geçiren Ruslar, Terek Nehri’ne kadar sınırlarını genişletmişlerdir. Bu tarihten itibaren Kabartaylara doğru göz dikmekle beraber, Osmanlı’dan çekindiklerinden uzunca bir müddet Çerkez topraklarından uzak durmak zorunda kalmışlardır. 1556 yılında çizilen hudutta Kızlar, Mozdok ve Stavropol kaleleriyle beraber birçok palanga kuran Ruslar, sınır hattı boyunca Rusya Kazaklarını iskân etmişlerdi. (Baddeley, Rusların Kafkasya’yı İstilası, s.45-46.)

Çerkezlerin Karaman’a Sevkleri

1859 yılında gönderilen yaklaşık beş bin Nogay muhacirlerinin iskânları sırasında birçok müşkülat çıkması nedeniyle, 1860’da başlayan ve 1864 yılında sürgüne dönüşen ilk göç dalgası sırasında Konya eyaletine pek fazla Çerkez muhaciri gönderilememiştir. Bu nedenle Çerkez muhacirlerinin Karaman havalisine ulaşmaları, tarihimizde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir.

Karaman’a ilk ulaşan Çerkez muhacirlerinin 93 Harbi’nden hemen sonra Adana vilayetine sevk edilen muhacirlerden oldukları anlaşılmaktadır. 1880 yılına doğru Kuban havalisinden gelen Çerkez muhacirler, birkaç yıl Adana havalisinde kaldıktan sonra bölgenin havası ile uyum sağlayamadıklarından, daha yüksek ve yaylak diye düşündükleri Karaman tarafına gitmeyi tercih etmişlerdir. (Bu bilgiler Gökçe köy sakinlerinden Abidin Önaydın’dan alınmıştır (22 Mart 2019).)

Devam edecek. Fotoğraflar internet ortamından.

Şerafettin GÜÇ

KONUYA İLGİ DUYANLAR İÇİN KAYNAKLAR:

1. AKTER, Ahmet (2006), “Tehcir Öncesi Vilayet-i Sitteden Amerika’ya Ermeni Göçü”, Doktora Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, İzmir, 2006.

2. AKYÜZ, Jülide, 2008, “Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri”, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi - Bilig, Yaz / 2008, sayı 46: 37-56

3. ALTAN, Mübeyyin Batu (2007), “Yirminci Yüzyılda Kırım’dan Türkiye’ye Yapılan Kırım Tatar Göçleri (1930 ve 1940 Göçleri), IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: İç / Dış/Göç ve Kültür, Eylül 2007, Işık Üniversitesi, Şile İstanbul.

4. ARIK, Sabire (2007), “Polonyalı Göçmenlerin Günümüze Ulaşan Yansıması: Polonezköy (Adampol)”, IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İç/ Dış/ Göç ve Kültür, 15 – 17 Eylül 2007, Işık Üniversitesi Şile, İstanbul.

5. ATAMAN, Remzi (2006), Türkiye’de Yaşayan Doğu Türkistan Kökenli Uygur Türklerinin Sosyo Kültürel Kimlikleri – Kayseri Örneği, Yüksek lisans tezi, TC Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetim Ana Bilim Dalı, Sosyoloji Bilim Dalı, Temmuz 2006.

6. BAKAY, Gönül (2007), “İçimizden Biri: Arnavutlar”, IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İç/ Dış/ Göç ve Kültür, 15 – 17 Eylül 2007, Işık Üniversitesi Şile, İstanbul.

7. BAYRAKTAR, Hatice (2007), “Osmanlı’nın Balkanlardan Çekilmesi: Savaşlar, İsyanlar ve Göçler”, T.C.Balıkesir Üniversitesi F.E.F. Karesi Tarih Kulübü Bülteni, 2007 / 1, s. 65 – 86.

8. BIÇAKÇI, Ahmet Salih (1996), Türkiye’ye Göç Eden Özbeklerin Kimliklerin Muhafazası, TC. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996.

9. BİLGİ, Levent (2006), “Türk Romanında Savaş Sonrası Anadolu’ya Zorunlu Göçler” Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, İstanbul, 2006.

10. BOZKURT, Giray Saynur (2010), Tito Sonrası Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Türkler ve Müslümanlar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, X/2 (Kıs 2010), s.51-95.

11. ÇAĞLAYAN, Savaş (2007), “Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler: Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin İlanından Günümüze”, Doktora Tezi, TC. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 2007.

12. ÇAVUŞOĞLU, Halim, “Yugoslavya – Makedonya’dan Türkiye’ye 1952 – 67 ‘Kitlesel’ Göçü ve Bursa’daki Göçmen Kesimi”, Mülkiye, Cilt:XXX, Sayı: 251.

13. DOĞANAY, Filiz (1996), “Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi” DPT.YBM 1997, ftp://ftp.dpt.gov.tr/pub/ekutup96, Kasım 1996, Ankara.

14. ENNELİ, Çağlar (2010), “Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar ve Milliyetçilik: Bir Kavramsallaştırma Denemesi”, Türkiye’de Kesişen – Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler, Say Yayınları, Ankara, 2010, s. 145 – 173.

15. HAJIAGHA, Mehdi (2007), “Türkiye’deki İranlı Göçmenlerin Kimlik, Aidiyet ve Uyum Sorunları (1979 İran Devrimi Sonrası)”, Doktora Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, 2007.

16. HALAÇOĞLU, Yusuf, “Ermenilerin Suriye’ye Nakli : Sürgün mü, Soykırım mı? Belgeler” http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/File/01.pdf

17. HIRSCHON, Renee, (2005), Ege’yi Geçerken-1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

18. HÜSEYİN, Ali (2007), “Batı Trakya Göçü”, IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İç/ Dış/ Göç ve Kültür, 15 – 17 Eylül 2007, Işık Üniversitesi Şile, İstanbul.

19. İPEK, Nedim (1995), “Anadolu’dan Amerika’ya Ermeni Göçü”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı: 6 Sayfa: 257-280 DOI:  10.1501/OTAM_0000000246, Yayın Tarihi: 1995,  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13550.pdf .

20. KARPAT, Kemal H. (2010), Osmanlıdan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010.

21. KILIÇBEYLİ, Elif Hatun (2007), “İdilUral Türk Aydınlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne Göçü: Entellektüel Açılımları”, IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İç/ Dış/ Göç ve Kültür, 15 – 17 Eylül 2007, Işık Üniversitesi Şile, İstanbul.

22. KIRIMLI, Hakan, Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçleri, http://www.kirimdernegi.org.tr/sayfa.asp?id=457

23. KİRACI, Mehmet (2006), “Cumhuriyet Döneminin İlk Göçü: Türk Yunan Nüfus Mübadelesi” Yüksek Lisans Tezi, TC. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana bilim Dalı, Mayıs 2006.

24. ÖKSÜZ, Hikmet, (2000), “Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Sebep ve Bazı İstisnaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 48, cilt:XVI, Kasım 2000.

25. ÖZDEMİR, Mustafa (2007), “I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı Ülkesinde Yaşanan Göç Hareketleri”, Doktora Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, İzmir, 2007.

26. PUTKARADZE, Şuşana (1998), “Çveneburebis Kartuli” adlı kitabının “Muhacire Kartvelebi” bölümünden Fevzi Çelebi’nin yaptığı çevirinin Ocak-Mart 1998 Sayı:27 tarihli Çveneburi Dergisinde yayımlanan makalesi. www.chveneburi.net

27. TEPEKAYA, Muzaffer (2006), “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kırım ve Kafkasya’dan Göç Hareketleri ve Saruhan (Manisa) Sancağı’na Göçler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: 463-480, İzmir 2006.

28. TOKTAŞ, Şule (2010), “Göç Etmeniyle Etnik ve Dini Kimliklerde Yaşanan Etkileşimler: Türkiye’den İsrail’e Yahudilerin Göçü”, Türkiye’de Kesişen – Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler, Say Yayınları, Ankara, 2010, s. 289 – 313.

29. YILMAZ, Mehmet (2001), “Balkan Savaş’ından Sonra Türkiye’den Yunanistan’a Rum Göçleri” Türkiye Araştırmaları Dergisi, ISSN 1300 – 5766, 10. Sayı, Güz 2001. http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s10/yilmaz.pdf.

30. YÜKSEL, Özgür İlke Şanlıer (2008), “Türkiye’den Amerike Birleşik Devletleri’ne Göç Eden Birinci Kuşak Göçmenlerin Yararlandığı Kitle İletişim Ortamlarının Ulusaşırı Kimlik Dönüşümüne Etkileri”, Doktora Tezi, Eskisehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2008.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Şerafettin Güç - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Karaman Ziraat Odası delege seçimleri 02/12/2022 tarihinde 57 mahalle, 2 belde ve 93 köyde muhtarlıklarca kurulacak olan sandıklar vasıtasıyla sandık kurulları gözetiminde yapılacaktır.

Karaman'da 20-45 yaş aralığında çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış veya muaf erkek elektirikçi alınacak.

0 338 224 1360

Çalışma arkadaşları aranıyor.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere kaynak ve torna ustaları alınacaktır.

TALARANZA TARIM MAKİNALARI - FATİH YILDIRIM

Sahibinden tek tapu, borçsuz hissesiz, hemen devir deniz manzaralı arsa

Antalya Manavgat Ahmetler Mahallesinde sahibinden tek tapu, borcuz hissesiz, hemen devir deniz manzaralı arsa sahibinden satılıktır. Ahmetler Kanyonu...

Özkon Yapı Personel Alacak

ÖZKON YAPI FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE DEPO SEVKİYAT PERSONELİ ARANMAKTADIR. -Uzun süreli çalışmayı hedef alan-Çalışma saatlerine ayak uy...

Karaman'da satılık 2016 model Seat Leon

2016 SEAT LEON 1.2 TSİ STYLE PAKET ARAÇ İLK SAHİBİNDEN SIFIR ALINDIĞINDAN BERİ BİZDE !!! İÇERİSİNDE SİGARA KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞTIR !!! KİLOMETR...

EMA Plast Personel Alacak

KARAMANIN YÜKSELEN DEGERİ EMA PLASTİK ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL GIDA SAN.TİC.LTD. ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 25-40 YAŞLARI ARASINDA SATIŞ DENEYİMİ OLAN Kİ...

Desobsan Soba Sanayi Vasıflı personeller alacak

Desobsan Soba Sanayi Vasıflı personeller alacak.  Karaman'da soba sanayisi sektöründe hizmet veren Desobsan firması vasıflı elamanlar alacağını duyur...

Karaman'da acil satılık işyeri

Karaman merkezde satılık işyeri. Karaman Atatürk Bulvarı (30 Metrelik yol) 70 Metrekare zemin asma katlı işyeri satılıktır. Bodrumu 200 Metrekare şeh...

KARAMAN'DA 2 ADET TOKİ KONUTU SATILIKTIR

KARAMAN 4.TOKİ'DE İKİ ADET KONUT SATILIKTIR  Borcu yok 2+1 zemin kat 100 metrekare 565 bin TL İRTİBAT: +90 532 367 29 19


Şehir Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi

Anket Bugün seçim olsa oyunuz kime?