Karamandan.com

Karamandan.com

22 Ocak 2018 Pazartesi
Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden İhale
38 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
03 Mart 2017 16:28
 
Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden İhale

38 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2017/94625
 
1-İdarenin

a) Adresi: PİRİREİS MH. ATATÜRK CD. 19 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 3382265559 - 3382144624

c) Elektronik Posta Adresi: karamansatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 38 KALEM TIBBİ CİHAZ MAL ALIMI (1. ve 19. Kalem dahil KARAMAN DEV.HAS., 20. ve 35.Kalem dahil ERMENEK DEV.HAS.,36. ve 38.Kalem dahil AĞIZ VE DİŞ SAĞ.MER.) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: 1. ve 19. Kalem dahil KARAMAN DEV.HAS. için Ayniyat Ambar Birimi Depolarına, 20. ve 35.Kalem dahil ERMENEK DEV.HAS.için Ayniyat Ambar Birimi Depolarına, , 36. ve 38.Kalem dahil AĞIZ VE DİŞ SAĞ.MER.için Ayniyat Ambar Birimi Depolarına

c) Teslim tarihi: Birimlerin yazılı siparişini tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kurulum yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati: 30.03.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Satıcı firma teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal ve Türkçe gerekli teknik dokümanları vermelidir.
2. Teknik şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan veya şartları kabul etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. İsteklinin, Tıbbi Cihaz İlaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na(TİTUBB) kayıtlı olduğu ve teklif edilen cihazın TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğu ibraz edilecektir.Satıcı firma cihaz faturasına UBB kodunu yazmak zorundadır.
4. Distribütör (yetkili temsilci-dağıtıcı) ve/veya bayinin (yetkili satıcı) teklif edilen cihaz/malzeme için verilmiş Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen cihazın markasıyla ilgili “TS EN 12426 Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar İçin- Kurallar” standardına göre HİZMET YETERLİLİK BELGESİ teklif dosyasında sunulacaktır.
5.Teklif veren firma yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şayet imalatçı ise; imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir.Teklif edilen cihaz için üretici firmadan distribütör firmaya ve varsa distribütör firmadan satıcı firmaya verilen yetki belgesi onayları ile birlikte olmalıdır.
6.Cihazın fabrika çıkış kalibrasyon belgeleri cihaz teslim aşamasında teslim edilmelidir.
8. 2. ,7.,9.,11.,12.,13.,14.,36.,Kalem için Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki cihazların özellikleri teknik şartnameye göre madde madde hazırlanmalıdır.Teklif veren firmalar sistemin bütünlüğünü bozmadan seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir,kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7..6.Kalem için Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
       Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
        Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
8. 4.,5.,6.,16.,17.,18.,23.,24.,25.,29.,30.,31., kalemler için, ihaleden önce kalemlerin  Karaman Devlet Hastanesi Klinik Mühendislik Birimine en az 1 (bir) adet numune verilmelidir. Verilecek numuneler ihale sıra numarasına göre numaralandırılarak ve isimlendirilerek numune teslim tutanağı karşılığında verilecektir ve numune teslim tutanağı ihale dosyası içerisine konulacaktır. Numune değerlendirmesi sonucuna göre ihale komisyon kararı oluşturulacaktır. (İhale dosyası Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimine teslim edilecek olup, numuneler Karaman Devlet Hastanesi Klinik Mühendislik Birimine teslim edilecektir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1. Cihaz en az 2(iki) yıl garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve yetkili üretici ve/veya distribütör firma tarafından verilecektir.Garanti süresince kalibrasyon, bakım,onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.Garanti sonrası 10(on) yıl ücreti mukabilinde bakım onarım ve yedek parça garantili olmalıdır.
2. Cihaz garanti kapsamındayken 7 gün 24 saat üzerinden cihazın aktif çalışma süresi hesaplanacaktır. Aktif çalışma süresi garanti kapsamı boyunca en az %95 olacaktır. Geciken her süre için bu sürenin 2(iki) katı kadar garanti süresine eklenecektir. Aktif çalışma süresi için hastane Klinik Mühendislik Biriminin tuttuğu kayıtlar esas alınacaktır.Arızalı geçen süre garanti süresine ilave edilecektir.
3.Arıza bildiriminden sonra yüklenici firma arızaya müdahale edeceği gün ve saatini yazılı olarak Klinik Mühendislik Birimine faks veya e-mail ile bildirmelidir.
4.Cihazın arıza bildirimi firmaya yapılacak bildirimden sonra en geç 24(yirmi dört)  saat içinde arızaya müdahele etmelidir.Yedek parça ihtiyacı olmayan durumlarda arıza en geç 24(yirmi dört)  saat içinde, yedek parça gereken durumlarda parçanın teminini sağlık tesisi karşılıyorsa yedek parça karşılandıktan sonra en geç 24(yirmi dört) saat içinde, parça firmadan karşılanıyorsa en geç 3(üç) iş günü içerisinde arıza giderilmelidir.Arıza sonrası düzenlenen teknik servis formunun bir nüshası sağlık tesisi Klinik Mühendislik Birimine teslim edilecektir.Belirtilen süreler içerisinde giderilmeyen arızalarda firma, sağlık tesisine cihaza denk yeni bir cihazı tedarik etmek zorundadır.3.,10.,26.,32.,Kalem için arıza bildirimi 48 (kırksekiz) saat içinde arızaya müdahele etmelidir.Parça firmadan karşılanıyorsa en geç 5 iş günü içerisinde arıza giderilmelidir.
5. Cihaz teslim edildiği tarihten itibaren garanti kapsamında iken aynı arızanın 3(üç) ve daha fazla sayıda tekrarlaması durumunda yüklenici firma, cihaza eşdeğer veya daha üstün özelliklere sahip yeni bir cihazla değiştirmekle yükümlüdür.
6. İdarenin 5(beş) iş günü süreli yazılı uyarısına rağmen yüklenici firma arızaya müdahale etmediği taktirde; arızayı piyasadan yetkili bir firmaya yaptırabilecek ve ücretini yükleniciye firmaya fatura edebilecektir. Böyle bir fiil meydana geldiği takdirde ayrıca sözleşmede yazılı cezai işlemler de uygulanacaktır.
7.Cihazın/malzemenin montojı veya demontajı firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
8. Firma müdahale sırasında hastaneden görevli bir personelle çalışacaktır. Personel refakatı olmadan gerçekleştirilen işlem geçersiz sayılacaktır. Yüklenici firma tarafından tutulan teknik raporda yapılan iş ayrıntılı olarak belirtilecektir. Formların üzerinde hastane klinik mühendislik birim sorumlusu, kullanıcı ve firma personelinin imzası ve biyomedikal demirbaşa hastane tarafından verilen künye numarası mutlaka bulunacaktır.
9. Cihazın teslimi sırasında garanti süreci boyunca yapılacak servis, bakım ve onarım hizmeti ile ilgili ile üretici ve/veya ithalatçı firmanın taahhütname vermesi zorunludur. Firma tarafından verilen taahhütnamede garanti kapsamı süresince cihaza yapılacak yıllık periyodik bakım ve kalibrasyon sayısı belirtilecektir, üretici ve /veya ithalatçı kritelerine göre bakım ve kalibrasyon gerektirmeyen cihazlar için bu durum üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından taahhüt edilecektir
10. Cihazların garanti süresi boyunca periyodik bakım ve kalibrasyonları üretici kriterlerine göre orjinal kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapılacaktır. Bakımı ve kalibrasyonu yapan firma personeli bakım ve kalibrasyon sırasında yetkinliğini gösteren sertifikayı yanında bulunduracaktır.
11. Kalibrasyonda kullanılacak olan referans donanımın bir üst kuruluş tarafından izlenebilirliği ve referans donanıma ait kalibrasyon raporu kalibrasyon sırasında getirilecektir. Kalibrasyon için üretici tarafından öngörülen bir standart yok ise TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU STOK TAKİP ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI KLİNİK MÜHENDİSLİK YÖNETİM BİRİMİNİN YAYIMLADIĞI GÜNCEL BİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİ KILAVUZU içinde bulunan referans standartlar tablosu dikkate alınarak işlem yapılacak veya yaptırılacak; etiketleme ve raporlama işlemleri de bahsi geçen bu kılavuza göre yaptırılacaktır. İlgili kılavuzda demirbaşa uygun bir standart yok ise Türkak’tan akredite bağımsız bir kuruluşça firma tarafından kalibrasyon yaptırılabilecektir.  Bu durum demirbaşın teslimi sırasında firma tarafından taahhüt edilecektir.
12.36.Kalemde Firma, garanti süresi boyunca cihazı altı ayda bir temel parametrelere (kapatma basıncı,ısı,v.b.) göre ücretsiz kalibre edecek yada ettirecektir.Kalibrasyonu yapacak firmanın kalibrasyonu yapmaya  yetkili olduğuna dair yetki belgesi,teklif dosyası ile birlikte verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.,5.,6.,16.,17.,18.,23.,24.,25.,29.,30.,31., kalemler için, ihaleden önce kalemlerin  Karaman Devlet Hastanesi Klinik Mühendislik Birimine en az 1 (bir) adet numune verilmelidir. Verilecek numuneler ihale sıra numarasına göre numaralandırılarak ve isimlendirilerek numune teslim tutanağı karşılığında verilecektir ve numune teslim tutanağı ihale dosyası içerisine konulacaktır. Numune değerlendirmesi sonucuna göre ihale komisyon kararı oluşturulacaktır. (İhale dosyası Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimine teslim edilecek olup, numuneler Karaman Devlet Hastanesi Klinik Mühendislik Birimine teslim edilecektir.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 115 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TR700001200130900005100005 KARAMAN HALK BANKASI SANAYİ SİTESİ ŞB. yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 2840
Gündem haberleri
Döverek öldürmüşler
18 Ocak 2018 Okunma: 41746 Asayiş
Kayıp Yasin Uzun'un Cesedi Bulundu
18 Ocak 2018 Okunma: 23899 Asayiş
Ceyda'nın Katili Yakalandı
20 Ocak 2018 Okunma: 18534 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın