Karamandan.com

Karamandan.com

22 Ocak 2018 Pazartesi
Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü'nden İhale 1
Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinin 2017 yılı silvikültür çalışmalarında kullanmak üzere, ters büküm galvanizli dikenli tel, emprenyeli ahşap çit direği ve ahşap çit direği için tespit çivisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
03 Mart 2017 16:15
 
Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü'nden İhale 1

Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinin 2017 yılı silvikültür çalışmalarında kullanmak üzere, ters büküm galvanizli dikenli tel, emprenyeli ahşap çit direği ve ahşap çit direği için tespit çivisi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2017/95660
 
1-İdarenin

a) Adresi: BAŞPINAR MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 165 70400 ERMENEK/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 3387161822 - 3387161825

c) Elektronik Posta Adresi: ermenekislyrd@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 70 Km. Emprenyeli ahşap çit direği, TSEK 1113E.N.10223-1, 1.7 mm. (ters büküm), galvanizli dikenli tel ve Ahşap çit direği için tespit çivisi (Sahaya taşınması dahil) (10 kg/km) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri: Ermenek İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliklerinin uygun göreceği saha, depo veya ambarlara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi: Ermenek İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliklerinin uygun göreceği saha, depo veya ambarlara teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Cumhuriyet Caddesi Başpınar Mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü 70400 Ermenek/KARAMAN

b) Tarihi ve saati: 28.03.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Galvanizli Dikenli Tel TSE 1113 E.N 10223-1 Standart Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Caddesi Başpınar Mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü 70400 Ermenek/KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1499
Gündem haberleri
Döverek öldürmüşler
18 Ocak 2018 Okunma: 41746 Asayiş
Kayıp Yasin Uzun'un Cesedi Bulundu
18 Ocak 2018 Okunma: 23899 Asayiş
Ceyda'nın Katili Yakalandı
20 Ocak 2018 Okunma: 18534 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın