Karamandan.com

Karamandan.com

22 Ocak 2018 Pazartesi
Karaman Belediye'sinden İlan
Karaman Belediye Başkanlığı  20,02,2016 tarihinde bir ilan duyurdu.
Kategori : Duyurular
26 Şubat 2016 16:55
 
Karaman Belediye'sinden İlan

Karaman Belediye Başkanlığı  20,02,2016 tarihinde bir ilan duyurdu. Duyuruda ise ;
                                         
MAHALLESİ    ADA    PARSEL    CİNSİ / İMAR DURUMU    YÜZÖLÇÜMÜ    TAH.MUH.BED.    GEÇİCİ
                    (M2'Sİ)    TL./M2 TUTARI    TEMİNATI
Pirireis    5049    1    Ticari Arsa E0,50 Geçmez A.Blok Bit.    37.952,59    24,00    27.326,00
Pirireis    5049    2    Ticari Arsa E0,50 Geçmez A.Blok Bit.    48.898,10    24,00    35.207,00
                               
        1. Mülkiyeti  Belediyemize ait, yukarıda  mahallesi,  ada,  parsel, cinsi, yüzölçümü, imar durumu  TL./m2 muhammen  bedeli ve geçici  teminatı  belirtilen  ticari  arsalar (Buğday Pazarı Yeri); Belediyemiz  Encümeninin 18.03.2016 tarih 156 sayılı  kararına  istinaden,  2886 Sayılı  Devlet  İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma  Usulü ile ilanat yapılmak  suretiyle satılacaktır.

2. Satışı yapılacak ticari arsaların %30'u peşin geri kalanı 12 eşit (oniki ay) taksit halinde satılacaktır.
3. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;

Teminat  makbuzu  veya  teminat   mektubu, (ihale günü saat 14:00'a kadar  yatırılmış  olmalı)  T.C. numaralı  nüfus cüzdanı  fotokopisi, şirket  adına katılacakların noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini
ibraz etmeleri gerekir.

4. İhale 10 Mart 2016 tarihinde saat 15:00'da Belediye Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda basına açık olarak yapılacaktır.

5. Satışı yapılacak gayrimenkulün tapu teslimi borç ödendikten sonra yapılacaktır.
6. İhale ile  ilgili  şartname  hakkında  detaylı  bilgi  mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir  Şefliğinden  ücretsiz  olarak temin edilebilir veya Belediyemizin http://www.karaman.bel.tr adresinden 
ulaşılabilir.

7. İhale kesinleştikten sonra ihale uhdesinde kalan,Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.

8. Satıştan  mütevellit  bütün  vergi,  resmi  harç, ilan giderleri, tapu  harçları, alım  satım  giderleri  gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup,alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9. İhale  Komisyonu ( ENCÜMEN )  gerekçesini  karar  içeriğinde  belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMENCE  uygun  görülerek  karara bağlanan ihale kararı ise İTA AMİRİ'nin ONAY'ını  mütakiben geçerlilik  kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi  fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,satışta İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11. Geçici teminat  tutarında yatırılacaktır.
12. 2886 sayılı Yasaya mani hali olmayan ve yukarıdaki şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir.
       İlan olunur.

Okunma : 2608
Gündem haberleri
Döverek öldürmüşler
18 Ocak 2018 Okunma: 41842 Asayiş
Kayıp Yasin Uzun'un Cesedi Bulundu
18 Ocak 2018 Okunma: 24051 Asayiş
Ceyda'nın Katili Yakalandı
20 Ocak 2018 Okunma: 18697 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın