Karaman Merkez'de Taşınmaz İhaleler Satılacaktır

Karaman Merkez'de 21 adet taşınmaz ihaleyle satılacak

Büyütmek için resme tıklayın

KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No:

Mahalle Ada /Parsel Vasfı Alan İmar Durumu Muhammen Bedeli

(TL) Geçici Teminat

(TL) İhale Tarihi İhale Saati

 • 1 Yeşildere 103/7 Arsa 668,22 2 Kata İmarlı Konut Alanı
  Taks:0.25 Kaks:0.50 95.776,00 2873.28 10.05.2022 14:00
 • 2 Yeşildere 104/11 Arsa 554,61 79.493,00 2384.79 10.05.2022 14:10
 • 3 Yeşildere 128/7 Arsa 591,27 84.747,00 2542.41 10.05.2022 14:20
 • 4 Yeşildere 129/9 Arsa 523,07 74.972,00 2249.16 10.05.2022 14:30
 • 5 Yeşildere 140/11 Arsa 539,83 77.374,00 2321.22 10.05.2022 14:40
 • 6 Yeşildere 133/6 Arsa 524,10 75.120,00 2253.6 10.05.2022 14:50
 • 7 Yeşildere 136/3 Arsa 468,34 67.127,17 2013.82 10.05.2022 15:00
 • 8 Yeşildere 150/5 Arsa 580,20 83.160,00 2494.8 10.05.2022 15:10
 • 9 Yeşildere 180/9 Arsa 518,44 74.308,00 2229.24 10.05.2022 15:20
 • 10 Taşkale 400/25 Arsa 251,45 2 Kata İmarlı Konut Alanı 30.174,00 905.22 10.05.2022 15:30
 • 11 Taşkale 400/26 Arsa 254,30 30.516,00 915.48 10.05.2022 15:40
 • 12 Yeşildere 935/1 Arsa 289.58
  (Hisse Oranı) 31.613.45 948.40 10.05.2022 15:50
 • 13 Yeşildere 363/2 Tarla 986,73 Plansız Saha 42.261,65 1267.85 10.05.2022 16:00
 • 14 Yollarbaşı 474/4 Arsa 48,24
  (Hisse Oranı) 3 Kata İmarlı Konut
  Alanı 8.752.18 262.57 10.05.2022 16:10
 • 15 Kılbasan 381/8 Arsa 679,88
  (Hisse Oranı) 3 Kata İmarlı Konut Alanı
  Taks:0.40-Kaks: 1.20 62.644.14 1879.32 10.05.2022 16:20
 • 16 Hacıcelal 5063/1 Arsa 1478.53
  (Hisse Oranı) Konut Alanı
  Emsal:0.40
  Yençok:12.50 1.324.762,88 39742,89 10.05.2022 16.30
 • 17 Hacıcelal 5064/3 Arsa 841.44
  (Hisse Oranı) 737.101,44 22113,04 10.05.2022 16:40
 • 18 Kırbağı 4580/1 Arsa 29553,94 Briketçiler Sitesi
  E:0.50
  Hmax: 7.50 12.806.608,82 384198,26 10.05.2022 16:50
 • 19 Yeşildere 296/3 Arsa 2993,35 Akaryakıt ve LPG İstasyonu + Otel+Motel+
  Restaurant Alanı 2.351.905,03 70557,15 10.05.2022 17:00
 • 20 Külhan
  741/27
  2/8/G.B. Konut 120,00 (NET)
  146.60 (BÜRÜT) Konut Alanı
  A-5 681.113,71 20433,41 10.05.2022 17:10
 • 21 Külhan 741/27
  3/12/G.B Konut 120,00 (NET)
  146.60 (BÜRÜT 691.513,71 20745,41 10.05.2022 17:20
 • Madde 3 - İhale ilanda belirtilen gün ve saatlerde Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır.(1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No:19/d Karaman)
 • Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Kanuni ikametgâh belgesi
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B- Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)
b) Noter tasdikli vekâletname
c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu
e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içeresinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve ( B ) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.
b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)
c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5:

İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. Bu bağlamda Külhan Mahallesi, Kırbağı Mahallesi, Hacıcelal Mahallesi, Yeşildere Köyü Akaryakıt alanı ile ilgili taşınmazların şartname bedeli 2000 TL olup diğer taşınmazların şartname bedeli 200 TL dir. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır.(Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6:

İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’a kadar hazırlayarak İl Özel İdaresine teslim edeceklerdir.

Madde 7:

4721 sayılı Medeni Kanunun 732. Maddesinde “Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.” Hükmüne istinaden hisse satışı yapılacak olan taşınmazlarda diğer hissedarlar medeni kanun hükümlerine göre ön alım hakkını kullanabilirler.

Madde 8:

Karaman İli Merkez İlçesi Yeşildere Köyü 296 ada 3 nolu Akaryakıt ve LPG İstasyonu, Otel, Motel, Restaurant Alanı olarak ayrılan parselin bulunduğu bölgede Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırma işlemi yapılmış olup kamulaştırma sınırına göre gerekli plan tadilatı yapılmamıştır. Kamulaştırma sınırına göre gerekli İmar plan tadilatı sürecinde, Yapı ruhsatı ve işletme ruhsatı aşamasında Karayolları geçiş izni ile ilgili gerekli iş ve işlemler alıcıya ait olup herhangi bir olumsuzluk olması durumunda İdaremizin sorumluluğu bulunmayacaktır.

Madde 9:

Külhan Mahallesinde bulunan taşınmazlar İl Özel İdaresince Lojman olarak kullanıldığından 05 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Bazı Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanunun 58. maddesine istinaden;

İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler.

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte taksitli olarak ödenebilir, peşin olarak ödenmesi halinde yüzde on indirim uygulanır.

Öncelikli satın alma hakkı sahibinin peşin veya taksitli olarak kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, tebligattan itibaren 15 (onbeş) günlük süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, En yüksek teklifi veren istekli ihale bedelini peşin olarak ödeyecektir.

Konutun en yüksek bedeli veren istekli tarafından alınması durumunda kamu konutunda oturan 2 (iki) ay içerisinde konutu tahliye edecektir.

Madde 10:

Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi 4580 ada 1 nolu parselin ihale bedelinin %30 peşin geri kalan kısmı ise 24 (yirmi dört) eşit taksit ile ödenecektir. Ayrıca İl Genel Meclisi Kararında “ … taşınmazın satışı ile ilgili ihale işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra iki yıl içerisinde arsaya sığacak olan inşaat alanının %25’i tamamlanmadığı takdirde arsanın İl Özel İdaresi mülkiyetinde kalması ve bu suretçe ödenen paraların İl Özel İdaresine irad kaydedilmek şartıyla satışı..” denildiğinden ihaleyi alan 2 yıl içerisinde arsaya sığacak olan inşaat alanının %25’ni tamamlamak zorundadır. Bu bağlamda alıcı tarafından, 08.12.2022 tarihli ve 184 sayılı İl Genel Meclisi kararı kabul edilmiş sayılır.

Madde 11:

En yüksek teklifi veren tarafından ihaleden vaz geçilmesi durumunda, ihaleye girmek için yatırılan % 3 lük Geçici Teminat Bedeli idare adına gelir kaydedilecektir.

Madde 12:

Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 13:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 14:

İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
İlan olunur.

20 Nis 2022 - 11:14 - İhaleler --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.653.073 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Ali Alanya Aydınlatma Fabrikası Personel Alacak

Ali Alanya Aydınlatma Fabrikası'nda çalıştırılmak üzere 20-28 yaş arası erkek DENEYİMLİ DEPOCULAR ile ÜRETİM PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahs...

Şeyh Şamil Mahallesi 4.Kat 210 M2 3+1 Satılık Asansörlü Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire Karaman Şeyh Şamil Mahallesi 100.Yıl Bulvarı üzerinde Otogara yakın.Bina tek daire üzerine kurulu 4 katlının...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Petrol Ofisi Personel Alacak

Karaman Piri Reis Mahallesi Ereğli Kavşağında bulunan Petrol Ofisi bay bayan personeller alacak. Yurtsever Şirketler Grubuna ait Petrol Ofisinde akar...

Selçuklu Hastanesi Fizyoterapist Alacak

Karaman Özel Selçuklu Hastanesi bay-bayan Fizyoterapist personel alımı yapacaktır. Başvuruların bizzat Selçuklu Hastanesi Hastane Müdürü Yahya Cöhce'y...

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar

Karaman Merkezde Satılık Dükkanlar Karaman Aktekke Meydanında satılık iki dükkan. Karaman merkez Aktekke Cami karşısı, 1. İstasyon ve İsmet Paşa cad...

İş Güvenliği Uzmanı Alınacak

Selçuklu Teknik OSGB'ye personel alınacak. Merkezi Konya'da bulunan OSGB firmamızın Karaman'daki projesi için iş güvenliği uzmanı ihtiyacı vardır. İ...

Karaman Park AVM'de Satılık Dükkan

Çimen Emlak'tan Karaman Park AVM'de Satılık Dükkan 110 m2 Detaylı bilgi için: Tel: 0 542 740 59 90

0 542 740 59 90

Karaman Alişahane Mahallesi 4.Kat 3+2 Satılık Dubleks

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Alişahane Mahallesi yeni yapılan Millet bahçesine bakar.Bina dükkan ile birlikte 4 katlı her katta...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Torna ve kaynak personeli aranıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Toprakçılar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak üzere torna ve kaynakçı personel aranıyor....

0338 224 12 63

Grafik Tasarımcı aranıyor

Meslek lisesi grafik tasarım, grafik tasarım ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun, - Tercihen 2 yıl tecrübeli, - Portfolio Sunabilecek, - Adobe...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş