Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantini kiraya verilecek

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği kantinin ihaleyle kiraya verileceğini duyurdu.

Büyütmek için resme tıklayın

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kantin/kafeterya işletmeciliği 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Toplam 277 metrekare alana sahip kantinin ilk yıl için tahmini bedeli 910.418,55 TL olarak açıklandı.

İhale ilanına ilişkin detaylar şu şekilde:

Kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 41' inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Konferans Salonunda 25/03/2022 tarihi, saat 14:00 komisyonumuz huzurunda yapılacak.

İhaleye ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine ve Maliye Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin ihale tarihi ve saatine kadar:

 • Geçici teminat makbuzunu: (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihtaç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden saatış değerleri esas alınır.) Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunu banka teyit yazısı ile birlikte (Nakit geçici teminatlar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin T. C. Halk Bankası Karaman Sanayi Şubesinde bulunan TR280001200130900005100003 Iban numaralı hesabına, ihale adı ve geçici teminat ibaresi belirtilerek yatırılacaktır.)
 • Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopilerini (Aslı İdareye ibraz edilecektir.) Ayrıca; gerçek kişiler adına vekaleten katılacak kişiler için temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesini sunacaklardır.
 • Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını gösterir resmi makamlarca veya kendisi tarafından imzalanmış belgeyi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak şirket yetkililerinin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini, tüzel kişilik adına vekaleten katılacak kişiler için temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza beyannamesini sunacaklardır.
 • Her türlü tebligatın yapılacağı, Türkiye' deki adreslerini gösterir, isteklinin kendisi tarafından imzalanmış belgeyi.
 • Kamu tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi,
 • İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt belgesini,
 • Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37' nci maddesine göre uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
 • İsteklilerin kantin ve/veya kafeterya işletmeciliği iş alanlarında en az 2 (iki) yıl süreli faaliyette bulunduklarını belirtir resmi makamlarca veya meslek odalarınca düzenlenmiş ıslak imzalı belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 • İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 200,00 TL olup, şartnameyi almak isteyenlerin bu bedeli Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin T.C. Halk Bankası Karaman Sanayi Şubesinde bulunan TR280001200130900005100003 Iban numaralı hesabına veya Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisindeki vezneye yatırmaları, açıklama kısmına istekli adı, ihale adı ve doküman bedeli olduğunu belirtmeleri ve yatırıldığını gösterir makbuz ile İdareden dokümanı satın almaları gerekir.
 • Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının Kanunda belirtilen süre içerisinde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müşteri; kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi imzalamak, ihaleyle ilgili oluşacak her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. Ayrıca müşteri hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84' üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
 • İhale bilgileri Türkiye genelinde https://karamaneah.saglik.gov.tr/ adresinde görülebilir.
 • İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal edip etmemekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama ve iptal etme kararına itiraz edilemez.

19 Mar 2022 - 15:04 Karaman- İhaleler --- Okunma

Son bir ayda karamandan.com sitesinde 1.544.524 gösterim gerçekleşti.