SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Bilgileri T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI  Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’...


İlan Bilgileri


T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
 Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Kâtibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

1- POZİSYON: Zabıt Katibi
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Ortaöğretim, Önlisans, Lisans
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 30

2- POZİSYON: Teknisyen (Bilgisayar)
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 3

3- POZİSYON: Teknisyen (İnşaat)
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 2

4- POZİSYON: Destek Personeli (Şoför)
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Ortaöğretim, Önlisans, Lisans,
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 10

5- POZİSYON: Destek Personeli (Hizmetli)
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Ortaöğretim, Önlisans, Lisans,
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 12

6- POZİSYON: Destek Personeli (Garson)
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Ortaöğretim, Önlisans, Lisans,
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 6

7- POZİSYON: Destek Personeli (Bulaşıkçı)
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Ortaöğretim, Önlisans, Lisans,
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 2

8- POZİSYON: Mübaşir
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
MEZUNİYET DURUMU: Ortaöğretim, Önlisans, Lisans,
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

9- POZİSYON: Programcı
KPSS YILI: 2020
KPSS PUANI: KPSSP3, KPSSP93
MEZUNİYET DURUMU: Önlisans, Lisans,
ALINACAK KİŞİ SAYISI: 4

GENEL TOPLAM: 70

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 10/08/2021 Salı günü başlayacak olup, 20/08/2021 Cuma günü sona erecektir. Adaylar, İlana Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


II) ADAYLARDA ARANAN  NİTELİKLER  

A)    GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1986 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
3) 2020-KPSS lisans ve 2020-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir, Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat) için en az 70 puan, Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför) için en az 60 puan almış olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.   

NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.

B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)  
b) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) 
c) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan;
      Diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca Onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
     Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)
d) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

1) Zabıt kâtibi pozisyonu için;

Uygulama sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Zabıt kâtibi sözleşmeli personel sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

2) Programcı pozisyonu için;

a) Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına alınacaktır.
b) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden uygulama sınavı yapılacaktır.

3) Destek personeli (şoför) pozisyonu için;

Merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen sözleşmeli destek personeli (şoför) sayısının on katı kadar aday, araç kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır.

4) Destek personeli (garson) pozisyonu için;

Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan pozisyonlarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavına çağırılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

C- Nihai Başarı Listesi;

Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca; uygulama sınavı yapılmayan sözleşmeli personel pozisyonu için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı, uygulama sınavı yapılacak olan sözleşmeli personel pozisyonları için merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.

Sonuçlar, sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilecektir.

IV) YERLEŞTİRME 

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
b) Göreve başlamaşartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

SÖZLEŞME ÜCRETİ

POZİSYON: ZABIT KÂTİBİ
ÖĞRENİM DURUMU: EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLANLAR
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 3.724,65 TL

POZİSYON: ZABIT KÂTİBİ
ÖĞRENİM DURUMU: DİĞERLERİ (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU)
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 3.653,42 TL

POZİSYON: TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR, İNŞAAT)
ÖĞRENİM DURUMU: LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 3.913,86 TL

POZİSYON: DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR, HİZMETLİ, GARSON, BULAŞIKÇI)
ÖĞRENİM DURUMU: EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 3.493,05 TL

POZİSYON: MÜBAŞİR
ÖĞRENİM DURUMU: EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 3.653,42 TL

POZİSYON: PROGRAMCI
ÖĞRENİM DURUMU: EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLANLAR
YABANCI DİL DÜZEYİ: A-B
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 4.569,40 TL

POZİSYON: PROGRAMCI
ÖĞRENİM DURUMU: EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLANLAR
YABANCI DİL DÜZEYİ: C
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 4.341,54 TL

POZİSYON: PROGRAMCI
ÖĞRENİM DURUMU: EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLANLAR
YABANCI DİL DÜZEYİ: D
ÜCRET BRÜT (01/01/2021): 4.227,63 TL

NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01/01/2021 – 30/06/2021 tarihleri arasında geçerli olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler üzerinden net ücretler belirlenmektedir.
2) Sözleşme, imzalandığı tarihte geçerli olan ücretler esas alınarak düzenlenir.

İLETİŞİM TEL:

0312 253 10 00                             
0312 253 21 89                           
0312 253 23 12 

Kamuoyuna duyurulur.

07 Ağu 2021 - 16:30 - İhaleler --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Karaman Mahmudiye Mahallesinde Ara kat 3+1 Satılık Daire

Dairenin lokasyonu cumartesi pazarına yakın konumda, 4 katlı binanın 3. katında bulunmaktadır. Bina 2007 yılında yapılmış 14 yaşındadır. Satılık Daire...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Ziya Gökalp Mahallesinde Satılık Lüks Daire

Dairemizin lokasyonu Karaman Valilik karşısındadır. Bina 3 katlı olarak toplamda 5 daire şeklinde inşa edilmiş, Ana cadde ile bina arasında yeşil alan...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Kazım Karabekir Mahallesinde Satılık Daire

Kazım Karabekir mahallesinde 145 m2 3+1 yüksek giriş zemin kat satılık daire. Dairenin bulunduğu bina tek daire üzerine 4 kat olarak inşa edilmiş, bin...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Külhan Mahallesinde Ultra Lüks 3+1 Satılık Daire

Bina her katta tek daire üzerine 4 kat olarak kurulmuş, daire 4 ncü katta bulunmaktadır. 165 m2 3+1 odalı dairenin giriş kapısı çelik, oda kapılar ise...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman 3. Toki Konutlarında Satılık Daire

Başakşehir Mahallesinde Satılık 2+1 Açık konsept Mutfak ve oturma odası mevcut. Satılık dairenin giriş kapısı çelik oda kapıları amerikan panel kapıdı...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Zembilli Mahallesinde Satılık Daire

955 m2 arsa üzerine 400 m2 (brüt) alana sahip her katta 2 daire olacak şekilde, asansörlü olarak inşa edilmiş, binada toplam 2 adet dükkan 6 adet dair...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Hacı Celal Mahallesinde Satılık Daire

Karaman Hacı Celal Mahallesinde Satılık Daire Bina 651 m2 arsa üzerine, her katta 2 daire olacak şekilde 4 katlı (Asansörlü ) olarak inşa edilmiş, bin...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Medreselikte Satılık Dağ Evi

Şehir hayatının yorucu temposu, artan gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlarından kurtulmak ister misiniz? Oksijeni bol, temiz havasıyla ve doğal gü...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Web Yazılım Uzmanı

Şirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere Karamanda ikamet eden yada edebilecek (Freelance veya Remote değil); NodeJs, AdonisJs, ReactJs, teknoloji...

DİJİBİZ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Esentepe Mah.de Satılık Müstakil Ev

Karaman Esentepe Mahallesinde Satılık Müstakil Ev 970 m2 arsa üzerine brüt 280 m2 olarak inşaa edilmiş 3+1 satılık müstakil ev 'in kalorifer tesisatı...

EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Markaları

Karamandan.com, Karaman ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (532) 765 24 01
Reklam bilgi


Anket Ülkemizdeki Mülteciler Sınır Dışı Edilmeli mi?