İngilizcede Zamanlar Konusu

İngilizcede Zamanlar Konusunu daha kolay bir biçimde öğrenmek mümkündür.

İngilizcede Zamanlar Konusunu daha kolay bir biçimde öğrenmek mümkündür. İngilizcede Zamanlar ve Türkçedeki zamanlar arasındaki farkları öğrenmek için uzman İngilizce eğitmenlerinin hazırladığı makalemizi okuyabilirsiniz.

İngilizce ve Türkçede Zaman Farkları

Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen dilleri alt ailesinin bir üyesi olan İngilizce, 5.yy’dan beri dünya sahnesinde yer alan bir dil olarak bilinmektedir. Kavimler Göçünden sonra yer değiştiren Cermen Kavimlerinin Britanya adasına yerleşmeleriyle ‘’Anglik’’ isimli dili oluşturan bu etnik grup; İngilizce dilinin temellerini oluşturmuştur. Ardından Rönesans – Reform ve daha sonra ortaya çıkan Sanayi Devrimi sonrasında Modern İngilizce kuralları ortaya çıkmış ve günümüz İngilizcesinin temelleri oluşmuştur.

İngilizce dünya genelinde giderek yaygınlaşan ve herkesin az çok maruz kaldığı dillerin başında gelmektedir. Gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında saygın bir konuma gelmek isteyenler İngilizce öğrenme yolunu tercih etmektedir. İyi bir İngilizce bilgisi, bireylere hayatlarının her alanında avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle İngilizce öğrenen herkes, zaman içinde İngilizceyle Türkçeyi kıyaslama yoluna gitmekte ve İngilizceyle Türkçe arasındaki farklılıkları araştırmaktadır.

İngilizce ve Türkçe arasındaki farklar birkaç farklı şekilde değerlendirebilir: Bunların başında kelimelerin veya cümlelerin yazıldığı gibi okunmaması, birtakım telaffuz farklılıklarının olması gelmektedir. Bunun dışında cümle dizilişi açısından da İngilizceyle Türkçe arasında ayrım söz konusudur. Türkçede bir cümleyi oluşturan ögelerin genel sıralamasına bakıldığında; özne, nesne ve yüklem şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bu durum devrik cümleler haricinde doğrudur. İngilizcede ise sıralama bu şekilde değil; özne, yüklem ve nesne sırasıyla oluşturulmaktadır.

İngilizce çalışan herkesin ilk başta öğrenmek istediği konuların başında İngilizce zamanlar gelmektedir. İngilizce ile Türkçenin farkları arasında yer alan İngilizcede zamanlar konusu, İngilizce öğrenen veya öğrenmek isteyenler için en önemli konuların başında gelmektedir. Bu içerikte, sizlere İngilizcede zamanlar konu anlatımı verilecek, İngilizce ve Türkçe arasındaki fark daha da anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır.

İngilizcede Kaç Farklı Zaman Türü Vardır?

Türkçeyle İngilizce arasındaki grammer farklılıklarının başında zaman sayısı gelmektedir. Bilindiği üzere Türkçede zamanlar basit zaman ve birleşik zaman olarak alt dallara ayrılmaktadır. İngilizcede zamanlar konusu incelendiğinde karşımıza 12 adet zaman çıkmaktadır. Tense olarak ifade edilen İngilizce zamanların 4 tanesi geçmiş zamandan (past), 4 tanesi şimdiki zamandan(present), 4 tanesi ise gelecek zamandan (future) bahsetmeleriyle ön plana çıkmaktadır. 

İngilizce bütün zamanlar ve isimleri şunlardır: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Tense, Future Continuous, Future Perfect ve Future Perfect Continuous.

Bir işin şimdiki zaman, geçmiş zaman ya da gelecek zamanda yapılıp yapılmadığını ifade eden İngilizce zamanlar, İngilizcede en temel grammer kurallarından biridir. İçeriğin bundan sonraki kısımlarında İngilizce zamanlardan bahsedilecek, aralarındaki anlam farklılıkları derinleştirilecektir.

İngilizcede Zamanlar

İngilizcede zamanlar ve formülleri, aşağıda liste halinde sunulmuştur. Bu listenin ardından sırasıyla, bu zamanlar hakkında genel hatlarıyla verilen bilgileri de inceleyebilirsiniz.

Present Simple Tense

Present Continuous Tense

Future Tense

Future Continuous Tense

Past Tense

Past Continuous Tense

Present Perfect Tense

Present Perfect Continuous Tense

Past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Present Simple Tense

Present Simple Tense, Türkçe olarak düşünüldüğünde, geniş zamana denk gelmekte olup; bir işin her zaman yapıldığını veya yapılmadığını ifade ederken kullanılmaktadır. Her zaman tekrarlanan olumlu ya da tekrarlanmayan olumsuz yönde rutin işlerden bahsederken söylenen Present Simple cümleleri, İngilizcede zamanlar arasında ilk öğrenilen konulardandır.

Aynı zamanda Present Simple Tense, bilimsel gerçeklerin karşı tarafa ifade edilmesinde de yer bulmaktadır. Herkes tarafından doğruluğu tartışmasız olan, aynı şekilde kabul edilen olayların anlatımında kullanılmaktadır.

Present Simple Tense’de cümle dizilişi son derece kolay olup; özne + yüklem + nesne eşitliğine bağlı olarak oluşturulmaktadır. Olumlu cümleler kurulurken öznenin ardından fiilin yalın hali olarak da bilinen 1.hali getirilmektedir. Olumsuz cümlelerde ise durum biraz daha farklı olup; öznenin ardından cümledeki nesneye uygun olarak ‘’do/does not’’ eki kullanılmaktadır. Present Simple Tense ile soru oluşturmak istenildiğinde ise yardımcı fiil olan ‘’do / does’’ ın cümle aynı şekilde kurulmaktadır. Aşağıda verilen İngilizce zamanlar ve formüllerini inceleyerek, İngilizce zamanlar konusunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu formüller, her zaman için ayrı ayrı verilmiştir.

I/You/He/She/It/ We/They + Verb1 + Nesne….

I/You/ We/They + do not (don’t) + Verb 1 + Nesne….

He/She/It + does not (doesn’t) + Nesne….

Do + I/You/ We/They + Verb 1 …..?

Does + He/She/It + Verb 1 …..?

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, Türkçe anlamıyla değerlendirildiğinde şimdiki zamanı olarak karşılık bulmaktadır. Bir olay ya da durum, günümüzde yaşanan bir şeyse, burada kullanılması gereken İngilizce zaman Present Continuous Tense’dir. Bir süreçten bahseden bu zamanda cümlelerde görülen en dikkat çekici özellik fiillere ‘’ing’’ ekinin getirilmesidir. Bu durum ‘’Continuous Tense’’  isminin geçtiği tüm İngilizce zamanlarda geçerlidir.

Cümle dizilimi ise yine özne, yüklem ve nesne uyumuna dayanarak oluşturulmalıdır. Cümledeki öznenin ardından ona uygun olan am/is/are yardımcı fiili hangisiyse o getirilmelidir. Daha sonra ise cümlede kullanılan ana fiile ‘’ing’’ eki ve varsa nesne getirilerek cümle tamamlanmalıdır. Olumsuz cümlelerde ise de aynı kural geçerli olup; ek olarak bilinmesi gereken şey; yardımcı fiilden sonra ‘’not’’ ekinin kullanılmasıdır. Soru cümlesini ortaya çıkarmak için ise yardımcı fiil ve öznenin yer değiştirmesi yeterli olmaktadır. İngilizce zamanlardan Present Continuous Tense için uygun olan dizilim şu şekildedir:

I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are +  Verb ing….

I/You/He/She/It/ We/They + am/is/are not + Verb ing….

Am/Is/Are+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb ing…?

Future Tense

İngilizce zamanlar arasında gelecek zamana karşılık gelen grammer yapısı, Future Tense’dir. Ancak Future Tense için tek bir kullanım yeterli olmamakta; will veya be going to olarak iki farklı şekilde ayrım söz konusudur. Aşağıda sırasıyla will ve be going to’dan bahsedilmiştir. 

Will

Will, Simple Future Tense de yaygın olarak kullanılan bir zaman biçimdir. Gelecekte yapılması planlanan tüm olaylardan bahsedilirken; Simple Future Tense zaman kalıbından faydalanılmaktadır. Simple Future Tense’in alt dalları ise ‘’will’’, ve ‘’be going to’’ olarak iki şekildedir. Bu içerikte ilk olarak bahsedilecek olan ‘’ will’’ kalıbı; konuşma sırasında anlık olarak karar verilen olumlu ya da olumsuz ifadelerde kendine yer bulmaktadır. Be going to’dan ayrıldığı yönü de tam olarak budur. Çünkü ‘’be going to’’ anlık olarak alınan kararlardan ziyade; bir plana bağlılığı esas kılmaktadır. 

Diğer tüm İngilizce zamanlarda olduğu gibi ‘’will’’ in kullanımında da; özne + yüklem + nesne yani SVO adı verilen İngilizce grammer kuralına uyulması şarttır. Bu nedenle önce özne, ardından ‘’will’’ ve yüklemin 1. hali getirilerek ifade edilmesi istenen cümle oluşturulmaktadır. Olumsuz cümlelerde ise; özne ve ‘’will not / won’t’’ ekinden sonra yine yüklemin ilk hali eklenmekte ve varsa nesne ile cümle tamamlanmaktadır. Soru cümlelerinde ise ‘’will’’ başa gelmesinin ardından, özne ve yine yüklemin ilk haliyle soru cümlesi ortaya çıkmaktadır.

I/You/He/She/It/ We/They + will+ Verb1….

I/You/He/She/It/ We/They + won’t+ Verb1….

Will+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb1…?

Be Going To

‘’Be going to’’ da Simple Future Tense’in içeriğinde yer alan ‘’will’’den sonra ele alınan bir diğer kullanım biçimidir. Buradaki be fiili, İngilizcede yardımcı fiil olarak ifade edilen am/is/are kavramına ait olup; tıpkı Continuous Tense anlatımındaki gibi, uygun özneye getirilerek kullanılmaktadır. Burada da tıpkı diğer İngilizcede zamanlarda olduğu gibi öznenin ardından ona uygun yardımcı fiil ve ‘’going to’’ eklenmesiyle ardından fiilin yalın hali de kullanılmakta ve bu şekilde olumlu cümle kurulmaktadır.

Gelecekte olmayacak herhangi bir olaydan bahsedilmek istendiğinde kurulacak olan olumsuz cümlelerde ise; öznenin ardından am/is/are not going to kalıbının ardından, fiilin yalın hali getirilmelidir.  ‘’is not’’ ya da ‘’are not’’ olarak kullanılan bu olumsuz yazım şekli yaygın olarak ‘’isn’t’’ ya da  ‘’aren’t’’ şeklinde kısaltılmaktadır. ‘’Be going to’’ kalıbında soru sormak için ise yapılması gereken şey; yardımcı fiil başa gelmeli ve özneyle yer değiştirilmesi olmalıdır. İngilizce zamanlar formüllerinden ‘’be going to’’ için kullanım şekli şöyledir:

I(am) / He, She, It(is) / We, They(are) + going to + Verb1….

I(am not) / He, She, It(is not) / We, They(are not) + going to + Verb1….

Am I / Is (He, She, It) / Are (We, They) + going to + Verb1….?

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, Türkçede kullanılan bir zaman biçimi değildir. Bu zaman şekli, İngilizceyle Türkçe arasındaki farklılıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Türkçe olarak ifade edildiğinde; Present Perfect Tense’in yakın geçmiş zamanı ifade ettiğini söylemek mümkündür. Yakın geçmiş zaman derken anlatılmak istenen şey; yaşanan olay ya da durum her neyse onun geçmiş zamanda yaşanmış olmasına karşın etkisinin hala devam ediyor olmasının karşılığıdır. Present Perfect Tense, bir işin geçmişte yapılmış olmasına rağmen günümüzde de etkisinin hala sürdüğünü göstermektedir. 

I/You/We/They+ have + Verb 3…

He/She/It + has + Verb 3…

I/You/We/They+ have not(haven’t) + Verb 3…

He/She/It + has not(hasn’t) + Verb 3…

Have + I/You/We/They+ Verb3…?

Has + He/She/It + Verb 3….?

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense de Türkçeyle İngilizce arasındaki farklılıkları ifade eden bir diğer zaman şeklidir. Bu zaman, geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden olayları anlatırken kullanılmaktadır. Burada Perfect Tense aksine etkisinin sürmesinden ziyade; olayın hala devam ettiğini bilmek gereklidir.

Bu zamanla İngilizce cümle kurmak istenildiğinde yine İngilizce cümle kurma kuralları olarak tanımlanan SVO’ya uyulmalıdır. Bu tip cümlenin yardımcı fiili olan “have ya da has” den faydalanılması gerekmektedir. Have/has öznelere uygun olarak farklı şekillere bürünmekte ve tüm Perfect Tense’lerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda yine diğer Perfect Tenseler’ de olduğu gibi fiilin 3. hali kullanılması gerekmekte ve bu nedenle cümlenin devamına been eklenmektedir.  

Present Perfect Continuous Tense’de soru sormak için de diğer İngilizce zamanlar ve formüllerinde olduğu gibi belli kurallara bağlı olmak esastır. Cümlenin başında ilk olarak yardımcı fiil olan ‘’have/has’’ yardımcı fiillerinin özneye uygun olan hali getirilmekte; daha sonra ise cümlenin öznesi, been yardımcı fiili ve ardından fiilin "ing" eki almış hali kullanılmaktadır. Bahsedilen cümle kalıbının İngilizce formülü aşağıdaki gibidir:

I/You/We/They+ have been + V+ing

He/She/It + has been + V+ing

I/You/We/They+ have not(haven’t) been + V+ing

He/She/It + has not(hasn’t) been + V+ing

Have + I/You/We/They+ been + V+ing

Has + He/She/It + been + V+ing

Past Tense

Türkçe karşılığı birebir olan birkaç zaman diliminden biri olan Simple Past Tense, geçmiş zamanda yaşanan olay ya da durumların karşı tarafa ifade edilmesinde yer bulmaktadır. İngilizcedeki ve Türkçedeki kullanımları da birebir aynı olan zamanda; bir eylemin geçmiş zamanda yaşanmış olması esaslığı aranmaktadır.

İngilizce tüm zamanlar arasında günlük hayatta ve birçok kullanım alanında en çok karşılık bulanlardan biri olan Simple Past Tense’in kullanım alanları ise genel olarak şu şekildedir:  Geçmişte bir kez yaşanan bir olay ya da gerçekleşen bir durum ve geçmişte bir süre yaşanmış olan olayların ifadesine karşılık gelmektedir. Aynı zamanda geçmişte yaşandığı kesin olarak bilinen, ancak bu kesinliğin net bir zaman şeklinde ifade edilemediği durumlarda Past Tense kullanılmaktadır.

İçeriğin önceki kısımlarında bahsedilen ve İngilizce cümle kurmanın temel denkliği olarak kabul gören özne + yüklem + nesne şeklinde kuralını Past Tense için de aynen geçerlidir. Olumlu cümlelerde öznenin başa gelmesinden sonra gelecek olan fiil; geçmiş zamanda ortaya çıkan 2.haller ile kullanılmakta ve cümlede nesne varsa devama eklenmelidir. Olumsuz cümlelerde ‘’did not’’ olarak bilinen bir yardımcı fiilin getirimesinden sonra cümlenin ilk hali kullanılırken; soru oluşturma biçimi ise yine ‘’did’’ in başa getirilmesi ile mümkündür.

Aşağıda Past Tense ile cümle dizilişlerinin nasıl olacağı verilmiştir:

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + fiil + ed ya da düzensiz fiil….

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ did not (didn’t) + Verb1….

Did + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb1…..?

Future Continuous Tense

Türkçede yine gelecek zaman olarak karşılık gören ancak İngilizcede ise gelecek zamanda devamlılığın ifade edilmesi olarak ayrı bir şekilde değerlendirilen Future Continuous Tense, bir işin gelecekte devamlı ya da devamlı olmasa bile en azından bir süre boyunca yapılacağına karşılık gelen bir zaman dilimidir. Future Continuous Tense’de olumlu, olumsuz ve soru şekilleri şu şekillerde oluşturulmaktadır:

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + wii+ be+ Verb+ ing….

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ will not be + Verb+ ing…

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + be + Verb+ ing….?

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense, Continuous kavramından da anlaşılacağı üzere bir devamlılıktan bahsetmektedir. İngilizce geçmişte devamlılık bildiren zaman olarak bilinen bu tense,  yaşanan olay ya da durumun geçmişte belli bir süreçte yaşandığına atıf yapmaktadır. İngilizce geçmişte devamlılık bildiren Past Continuous’ta ‘’yapıyordum, gidiyordum’’ gibi Türkçe bir anlam söz konusudur.

Past Continuous Tense’de de özne + yüklem + nesne yani SVO cümle kurma kuralı olarak aynı şekilde geçerlidir. Ancak burada özneden sonra ‘’be’’ yardımcı fiilinin geçmiş zamandaki karşılığı olan was/were fiili getirilmesi şart olup; fiilin ilk haline –ing eki getirilmelidir. Çünkü bu ek, diğer tüm zamanlarda olduğu gibi bir sürece karşılık kullanılmaktadır. Diğer zamanlardaki soru sorma kuralında olduğu gibi; cümledeki yardımcı fiil olan was/were özneye uygun olarak başa getirilmelidir. Daha sonra cümle dizilişi devam ettirilmelidir.

I/He/She/It + was + Verb+ing

You/We/They + were + Verb+ing

I/He/She/It + was + not +  Verb+ing

You/We/They + were + not + Verb+ing

Was + I/He/She/It +  Verb+ing

Were + You/We/They + Verb+ing

Past Perfect Tense

İngilizcede zaman kavramları arasında, Türkçede geçmiş zaman olarak görülen ancak İngilizce düşünüldüğünde farklı bir zaman dilimini kapsayan kavramlardan biri de Past Perfect Tense’e aittir. Yaşanan bir olay ya da bir durumun ifadesinden bahsedilirken, geçmişte iki olaydan bahsediliyor ancak biri diğerinden daha önce kullanılıyorsa; burada kurulan cümle Past Perfect Tense ile oluşturulmalıdır. Bu sebeple eğer bir cümle Past Perfect Tense ile kurulacak iki farklı olayın ifade edilmesi gerektiğinden o cümlenin yanında, geçmiş zamanı ifade eden Simple Past Tense içeren bir cümle daha olmalıdır. 

Yukarıda bahsedilen zamanla ilgili olarak İngilizce zamanlar formülünüinceleyebilirsiniz:

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had+ Verb 3 ….

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They+ had not + Verb 3….

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + Verb 3…..?

Future Perfect Tense

Future Perfect Tense, bir olay ya da durumun gelecek zamanda bir noktada son bulacağını, tamamlanacağını ifade etmektedir. Bu tip İngilizce zaman ile kurulacak cümlelerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, yapılacak olan iş her ne ise ilerdeki belli bir zaman noktasına kadar bitirilecek olmasını ifade etmesidir. Türkçeden farklı zaman kavramlarından biri daha olan Future Perfect, klasik gelecek zaman anlatımlarından farklıdır. Yani Future Perfect Tense ile kurulan cümle örneklerinde temel olan şey işin ne zaman yapılacağından ziyade; ne zaman bitirileceğidir. İngilizce zamanlardan biri olan Future Perfect Tense formülü şu şekildedir:

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will  + have + Verb 3…

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + will not + have + Verb 3….

Will + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + have + Verb 3….?

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında incelendiğinde; geçmiş zamanda devam etmiş olan biri işi anlatırken bahsedilmektedir. Past Perfect Continuous Tense, bir işin geçmişte bir zamanda yapılıp bitmiş olmasına karşın; etkisinin belli bir süre devam etmiş olduğunu ifade etmektedir. Bu zaman da her ne kadar Türkçe düşünüldüğünde geçmiş zamandan farklı olarak görülmese de; aslında arada bir anlam farklılığı söz konusudur.

İngilizcede zamanlardan sonuncusu olarak anlatılacak Past Perfect Tense ile cümle kurulması istendiğinde; önce özne başa getirilmesi gerekmektedir. Bunun ardından ise have/has yardımcı fiilin ikinci şekli olan ‘’had’’ ve ‘’to be’’ fiilinin üçüncü şekli olan ‘’been’’ getirilmekte; en son ise cümlenin ana fiiline "ing" eki getirilerek cümle tamamlanmaktadır.

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

İngilizcedeki ve Türkçedeki Grammar Farklılıkları

İngilizcede ve Türkçedeki grammer farklılıkları içeriğin önceki kısımlarında da ifade edildiği gibi, cümle diziliş şeklinden; cümle ögelerinin daha farklı yerlerde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Her iki dilde de özne başta olmasına rağmen; Türkçede yüklem cümlenin sonunda yer alsa da, İngilizcede bu durum böyle olmamakta; cümlenin yüklemi olarak kabul edilen ana fiil, öznenin ardından getirilmektedir.

İngilizcede kullanılan zaman farklılıklarına göre cümlenin ana fiilindeki yazımdan tutun da, kullanılan yardımcı fiile kadar pek çok ayrım söz konusudur. Ancak Türkçedeki ayrım bu kadar çetrefilli olmamaktadır. Örneğin İngilizcede zamanlar arasında olumlu ya da olumsuz cümlelerde fiiller, yardımcı fiiller farklılık gösterirken; Türkçede bu durum yalnızca olumsuzluk ekinin cümlenin yüklemine getirilmesiyle çözülecek kadar kolaydır. Bu nedenle İngilizce grammer kurallarını kalıcı hale getirmek için düzenli çalışma ve tekrar yapmak gereklidir.

Aynı zamanda, İngilizcede Zamanlar konusunu öğrenmek için Oxford English Education Lectures, Dictionary gibi kaynaklara başvurabilirsiniz, Türkiye’den ise Fluentu, Cambly, GetWordly, Duolingo gibi kaynakları da kullanabilirsiniz.

https://www.getwordly.com/blog/

https://elt.oup.com/?cc=tr&selLanguage=en

https://www.cambly.com/english?lang=en

Dillerdeki Zaman Algısı Farklılıkları Düşünce Yapısına Nasıl Yansır?

İngilizce zamanların anlatıldığı bu içeriğin sonunda dillerdeki zaman algısının insanların düşünce yapısına ne denli farklılıklar getirdiğini anlatmak son derece önemlidir. Journal of Experimental Psychology'in yaptığı araştırmalara göre, bireylerin zaman algıları konuştukları dile göre çeşitli farklılıklar göstermektedir. Örneğin, İngilizce veya İsveçce konuşanlar yaşadıkları zamanı mesafeler cinsinden değerlendirmektedir.

Mesafeler cinsinden değerlendirilen zamandan kast edilen şey; bir günün uzun ya da kısa olması gibi bir anlam içermektedir. Oysa bu durum Yunanca’da ya da İspanyolca’da farklıdır. Onlara göre bir günün uzun ya da kısalığı değil; doluluk ya da boşluğu gibi bir ayrıma tabi olması söz konusudur.

Konuşulan diller, bireylerin düşünce yapılarının çeşitlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Öğrenilen her yeni dil farklı bir zaman algısına hitap etmekte, farklı kültürel yaşanmışlıklarla ortaya çıkması nedeniyle İngilizce – Türkçe ya da farklı iki dili konuşmak aslında iki farklı zaman algısını öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde ‘’Bir dil bir insan’’ deyimi doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.

10 Kas 2020 - 13:58 - Eğitim --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Karamandan.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Karamandan.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Karamandan.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Karamandan.com değil haberi geçen ajanstır.


Flemenkçe öğretmeni aranıyor

Karaman'da faaliyet gösteren bir yabancı dil eğitim kurumunca istihdam edilmek üzere Flemenkçe öğretmeni aranıyor. 

+90 554 753 82 87

Satılık Lokanta

Karamanın göz bebeği organize sanayi bölgesinde fabrikaların ve polis okuluna yürüme mesafesinde tüm mutfak malzemeleri ve 40 kişilik oturma alanı öze...

05352834202 MEHMET BOZOĞLU

Eleman Aranıyor

Hızla gelişen ve büyüyen şirketimizde aşağıdaki özelliklerde görevlendirilmek üzere çalışma arkadaşı arıyoruz - Makine ressamları,- Makine imalat ust...

0338 224 14 00

Cedit Mahallesinde Satılık Daire

Karaman Cedit Mahallesinde Satılık Daire Satılık daire, zemin kat +3 katlı binanın 3 ncü katında bulunmaktadır. Doğu Güney Cepheli Daire 145 m2 brüt 3...

0(338) 213 40 72 EMLAK REYONU GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI

Karaman Külhan Mahallesinde 4.Kat 120 M2 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Külhan Mahallesi Migros karşısı.Bina çift daire üzerine kurulu her katta 2 daire mevcut.5 katlının 4....

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Karaman Yenimahallede 2.Kat 2+1 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire.Karaman Yenimahallede YHM Market civarı.Bina 3 Katlı her katta 3 daire vardır.3 katlının 2.katı (ara kat) 85...

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR/KARADEMİR EMLAK

Karaman Gazi Dükkan Mah 3. Kat 120 m2 Satılık Daire

Karaman Karademir Emlaktan Satılık Daire. Karaman Gazi dükkan mahallesi Parmaklı cami karşısında. Bina köşe başında doğu ve kuzey cephesi yola bakar....

0(338) 212 71 73 NAZMİ KARADEMİR / KARADEMİR EMLAK

Üniversite karşısında satılık arsa ve spor tesisi

Karaman'ın yatırıma en uygun bölgelerinden birisi olan üniversite bölgesindeki arsa, spor tesisi ve halı saha satılıktır. Toplam tapu alanının 48 bin...

0 546 662 03 05

Sahibinden Satılık Bahçe!

Boyalı Köyü Koroşözü mevkisi bulunan 9 dönüm ceviz behçesi ile 6 dönüm tarlamız satılıktır. İçerisinde 370 adet chandler ve fernor ceviz ile 30 adet...

0 505 691 80 19

Bay-bayan personel alınacak

YURTSEVER PETROL OTOGAR Şubesi’nde çalıştırılmak üzere bay bayan akaryakıt Satışı ve markette görev alabilecek takım arkadaşları alınacaktır. Müracaa...

0541 735 67 76 YURTSEVER PETROL