Karamandan.com

Karamandan.com

20 Ekim 2020 Salı
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 0 / 121 Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Sayfa 1 / 121 Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Sayfa 2 / 121 İçindekiler Sunuş .
Kategori : etiket
07 Aralık 2019 01:36
 
karaman

Sayfa 0 / 121
Karaman
Belediyesi
2020-2024
Stratejik Planı
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2019
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 1 / 121
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 2 / 121
İçindekiler
Sunuş ...................................................................................................................................................... 6
Stratejik Plan Hazırlık Süreci.............................................................................................................. 8
Stratejik Planlama Ekibi .................................................................................................................. 8
Stratejik Plan Çalışma Takvimi..................................................................................................... 11
Kurum Tarihçesi ................................................................................................................................. 12
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi................................................................. 14
Mevzuat Analizi................................................................................................................................... 38
Üst Politika Belgeleri Analizi.............................................................................................................. 44
Stratejik Plan ile 11. Kalkınma Planı ilişkisi ................................................................................ 44
Stratejik Plan ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İlişkisi..................................................... 48
Stratejik Plan İle Orta Vadeli Mali Plan ilişkisi........................................................................... 49
Stratejik Plan ile Orta Vadeli Program İlişkisi ............................................................................ 50
Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi .................................................................. 51
Paydaş Analizi...................................................................................................................................... 52
Paydaş Önem Listesi ....................................................................................................................... 53
İç Paydaş Anket Sonuçları.............................................................................................................. 55
Dış Paydaş Anket Sonuçları ........................................................................................................... 65
Kurum ve Kuruluş Çalışanları Anket Sonuçları...................................................................... 65
Muhtarlar Anket Sonuçları........................................................................................................ 67
Kuruluş İçi Analiz ............................................................................................................................... 75
Organizasyon Şeması ...................................................................................................................... 75
Fiziki Kaynak Analizi ..................................................................................................................... 76
PESTLE Analizi .................................................................................................................................. 79
GZFT Analizi....................................................................................................................................... 81
Güçlü Yönler.................................................................................................................................... 81
Zayıf Yönlerimiz.............................................................................................................................. 81
Fırsatlar............................................................................................................................................ 82
Tehditler........................................................................................................................................... 83
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler .................................................................................................... 84
Amaçlar ve Hedefler ........................................................................................................................... 85
İzleme ve Değerlendirme .................................................................................................................. 121
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 3 / 121
Tablolar:
Tablo 1: Karaman Belediyesi 2015-2019 Yılları Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Performans
Göstergeleri Tablosu ............................................................................................................................. 18
Tablo 2: Mevcut Stratejik Plan Performans Faaliyetlerinin Yıllara Göre Gerçekleşmeleri Tablosu .... 37
Tablo 3:Stratejik Plan ile 11. Kalkınma Planı ilişkisi ........................................................................... 47
Tablo 4:Stratejik Plan ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İlişkisi................................................... 48
Tablo 5:Stratejik Plan İle Orta Vadeli Mali Plan ilişkisi....................................................................... 49
Tablo 6:Stratejik Plan ile Orta Vadeli Program İlişkisi......................................................................... 50
Tablo 7: Faaliyet Alanları Ürün/Hizmet Listesi.................................................................................... 52
Tablo 8: Paydaş Önem Matrisi.............................................................................................................. 54
Tablo 9: Karaman Belediyesine Ait Gayrimenkul İcmali..................................................................... 76
Tablo 10:Karaman Belediyesine Ait Makine Ve Araç Parkı Durumu.................................................. 77
Tablo 11:Bilgi ve Teknolojik Kaynakları.............................................................................................. 78
Tablo 12: PESTLE Analizi Tablosu...................................................................................................... 80
Tablo 13: Amaç, Hedef ve Faaliyetler .................................................................................................. 85
Tablo 14: Faaliyetler ile Sorumlu/İlgili Birimler Tablosu..................................................................... 90
Tablo 15:Performans Göstergeleri Tablosu........................................................................................... 98
Tablo 16: Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu.......................................................................... 109
Tablo 17: Yıllık Maliyetler Tablosu.................................................................................................... 119
Tablo 18: Toplam Maliyetler Tablosu................................................................................................. 120
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 4 / 121
Şekiller:
Şekil 1: Mevcut Stratejik Planın Değerlendirilmesi.............................................................................. 19
Şekil 2:İç Paydaş Anketi Cinsiyet Dağılımı.......................................................................................... 55
Şekil 3:İç Paydaş Anketi Yaş Aralıkları................................................................................................ 55
Şekil 4:İç Paydaş Anketi Eğitim Durumu ............................................................................................. 56
Şekil 5:Aidiyet Duygusu, Takım Ruhu ve İşbirliği ve Dayanışma Hakkında Katılımcı Görüşleri....... 56
Şekil 6: İç Paydaş Anketi Katılımcılarının İdari Birimlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı.................. 57
Şekil 7: İç Paydaş Kurumdan Memnuiyet Durumu .............................................................................. 58
Şekil 8: İç Paydaş Yöneticiler İle İlgili Görüşler .................................................................................. 59
Şekil 9: Gelişim Konusunda Görüşler................................................................................................... 60
Şekil 10: İç Paydaş Yapılan işleri İle İlgili Görüşler............................................................................. 61
Şekil 11:İç Paydaş Fiziki Koşullar İle İlgili Görüşler ........................................................................... 62
Şekil 12: İç Paydaş İletişim İle İlgili Görüşler...................................................................................... 63
Şekil 13: İç Paydaş Takdir İle İlgili Görüşler........................................................................................ 64
Şekil 14: Dış Paydaş Anketi Kurum/Kuruluş Beyan Edilen Görevler.................................................. 65
Şekil 15:Dış Paydaş Anketi Belediye Tarafından Geçmiş 5 Yılda Kurumunuz İçin Gerçekleştirilen
Hizmetler............................................................................................................................................... 65
Şekil 16: Dış Paydaş Belediye İle İlgili Görüşler.................................................................................. 66
Şekil 17:Dış Paydaş En Çok Talep Edilen Konular (%)....................................................................... 66
Şekil 18: Hizmet Kalitesi Yeterliliği ..................................................................................................... 67
Şekil 19: Anket İletişim İmkânları Yeterliliği....................................................................................... 67
Şekil 20: Belediye Personeli İle İletişim ............................................................................................... 68
Şekil 21: Belediye İle İletişim Yöntemi ................................................................................................ 68
Şekil 22: Belediyeden Geri Bildirim..................................................................................................... 69
Şekil 23: Yol, Kaldırım, Çevre Düzenlemeleri Memnuniyet................................................................ 69
Şekil 24: Kültür ve Sanat Etkinlikleri Memnuniyet.............................................................................. 70
Şekil 25: Zabıta Denetimleri Memnuniyet............................................................................................ 70
Şekil 26: Sosyal Yardım Memnuniyet .................................................................................................. 71
Şekil 27: Gençlik ve Spor Hizmetleri Memnuniyet .............................................................................. 71
Şekil 28: Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Memnuniyet ........................................................................ 72
Şekil 29: Park ve Bahçe Hizmetleri Memnuniyet ................................................................................. 72
Şekil 30: Temizlik Hizmetleri Memnuniyet.......................................................................................... 73
Şekil 31: Ulaşım Hizmetleri Memnuniyet............................................................................................. 73
Şekil 32: Belediye Genel Memnuniyet.................................................................................................. 74
Şekil 33: Organizasyon Şeması............................................................................................................. 75
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 5 / 121
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 6 / 121
Sunuş
Değerli Hemşehrilerim;
Strateji; “Bir amaca ulaşmak için izlenmesi gereken ana yol olarak tanımlanmaktadır.
Strateji kelimesi dilimize Fransızcadan girmesine rağmen asıl kelime kökeninin eski
Yunancadan gelmekte olduğu, ordu ve sevk etmek kelimelerinin birleşiminden oluşturulduğu
düşünülmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile
belediyelerin gelecek yıllara yönelik olarak yapacakları çalışmalara esas teşkil etmek üzere beş
yıllık dönemler halinde stratejik plan yapmaları hüküm altına alınmıştır.
Kamuda stratejik planlamanın; mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik
önceliklere uygun şekilde kullanılması ve hesap verilebilirliğin geliştirilmesi açısından
öneminin farkında olarak çalışmalarımızı yönlendirecek stratejik planın hazırlık süreci
tarafımdan yayımlanan genelge ile başlatılmıştır.
Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi; “Ayaklarımız yerden kesilmemek şartıyla
parmak ucuyla yıldızlara ulaşabilmeliyiz.” Şu an okumakta olduğunuz bu stratejik plan
hazırlanırken ayakları yere basan, yapılabileceklerin vaat edildiği bir plan olması için gayret
edilmiş, kurum personelimizle yapılan yoğun bir mesainin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Kurum personellerimizden oluşturulan Stratejik Planlama ekibimiz gerekli
araştırmaları yaparak, 2019 yılında yayımlanmış Belediyeler İçin Stratejik Planlama
Rehberine uygun bir çalışma ortaya çıkarma gayreti içinde bulunmuşlardır. İç paydaş olarak
kurum personellerimiz, dış paydaş olarak kamu kurum ve kuruluşları, ayrıca mahalle
muhtarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda amaç, hedef ve faaliyetlerimiz belirlenmiş,
gelir-gider dengesi de gözetilerek, faaliyetlerin zamanı, performans göstergeleri ve
maliyetlendirmeleri titizlikle değerlendirilmiş ve ihtiyaçlar ile imkânları buluşturacak bu yol
haritası ortaya çıkarılmıştır.
2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımız 11. Kalkınma Planı, Orta Vadeli
Programı ve Mali Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve ayrıca şehrimizi ilgilendiren
bölgesel gelişme planları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak, şehrimizin yaşam kalitesini
yükseltmek hedefleri ile imardan ulaşıma, çevreden kültüre, sosyal belediyecilikten sağlığa 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 7 / 121
kadar geniş bir hizmet alanını içine alan yedi amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için hedef
ve faaliyetler tarafımızca belirlenmiştir.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bize teslim edilen bu emanetin sorumluluğunun
bilinciyle, inanç, azim ve şehrimize duyduğumuz sevdayla; Karaman’ımızı yönetimde
katılımcılığın, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlandığı, stratejik plan dönemi sonunda
yaşayan ve yaşanılabilir bir şehir haline getirmeyi hedeflemekteyiz.
Stratejik planlama sürecinde ortaya çıkan taleplerin karşılanması için belirlenen
amaçlar, hedefler ve faaliyetler ile bunların yıllık maliyetlendirmeleri ve belirlenen performans
göstergelerinin gerçekleşmelerinin izlenmesi ile görev süremiz boyunca vaat ettiklerimiz ve
yaptıklarımızın analiz edilebilmesi sağlanacaktır.
Hemşerilerimizin seçim öncesi ve sonrası kurumsal bir paydaş olarak bize ilettikleri
talepleri, Belediyemizin imkânları ile buluşturup en uygun, adil, ekonomik yolun tercih edilmesi
manasında bize yol göstermesi için yapılan bu çalışmada emeği geçen Stratejik Planlama
Ekibine teşekkür ederim.
 Savaş KALAYCI
Karaman Belediye Başkanı 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 8 / 121
Stratejik Plan Hazırlık Süreci
Stratejik Planlama Ekibi
ADI VE SOYADI: GÖREV UNVANI:
1. Mustafa KARAARDIÇ Belediye Meclisi Başkan Vekili
2. Ekrem TOKAY Belediye Meclisi Üyesi
3. Bekir KÜÇÜKTÜRK Belediye Meclisi Üyesi
4. Mustafa AŞKAN Belediye Meclis Üyesi
5. İlknur HARANİ Belediye Meclis Üyesi
6. Kemal KARABÜBER Belediye Meclis Üyesi
7. Fatih GÜLCAN Belediye Meclis Üyesi
8. Neslihan AKKAYA Belediye Meclis Üyesi
9. Kazım GÜCÜYENER Belediye Meclis Üyesi / Belediye Başkan Yardımcısı
10. Mahmut GÜVENTÜRK Belediye Meclis Üyesi / Belediye Başkan Yardımcısı
11. Ercan ÇALIŞKAN Belediye Meclis Üyesi
12. Eyüp Hüsamettin ASLAN Belediye Başkan Yardımcısı
13. M. Sabri BAŞ İç Denetçi
14. Mehmet KARA Özel Kalem Müdürü/Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
15. Mehmet TEKİN Hukuk İşleri Müdürü
16. İsmail YEŞİLDAL Mali Hizmetler Müdür V.
17. Ferhat YAVUZ Su ve Kanalizasyon Müdür V.
18. Ünal GEZEN Bilgi İşlem Müdürü
19. Yahya GÜNENÇ Destek Hizmetleri Müdürü
20. Recep KILIÇ Hal Müdürü
21. Fehmi DUYSAK Ulaşım Hizmetleri Müdür V.
22. İsa KAYHAN İtfaiye Müdürü
23. Mehmet EMDİRME Veteriner İşleri Müdür V.
24. Adem DOĞANAY Zabıta Müdür V.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 9 / 121
25. Meryem KOLA Yazı İşleri Müdürü
26. Celalettin AKGÜN Park ve Bahçeler Müdür V.
27. Sami Aydın YİGEN Fen İşleri Müdür V.
28. Muzaffer ŞAHİNER İmar ve Şehircilik Müdür V.
29. Mehmet AYDIN Ruhsat ve Denetim Müdür V.
30. Serkan KANLI Plan Proje Müdür V.
31. Fatih YILDIZBAŞ Temizlik İşleri Müdür V.
32. Bircan KALAYCI ŞENEL İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.
33. Musa KILINÇVUR Mezarlıklar Müdür V.
34. Huriye GÜNARSLAN Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü V.
35. Murat TONGÜL Muhtarlık İşleri Müdürü V.
36. Ramazan DELEN Tekniker
37. Saliha SİYİRDİCİ Şef
38. Ahmet COŞAR Uzman
39. Ahmet PANCAR Şef
40. Muhammet BAĞIRGAN Şef
41. Ali YILMAZ Şef
42. Soner ŞAHİNTÜRK Şef
43. Mustafa Süha BİRER Endüstri Mühendisi
44. Alper ŞAHİN Tekniker
45. Kadir KELLE Tahsildar
46. Kamil İPEK Jeoloji Mühendisi
47. Özgür SAYAD Harita Mühendisi
48. Candan EMİROĞLU Şehir Plancısı
49. Mevlüt ÇARDAK Uzman
50. Kemal AYTÜRK Bilgisayar İşletmeni
51. İsmet İÇEL Tekniker
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 10 / 121
52. Ümit KARACA Bilgisayar İşletmeni
53. Birol ÇEVİK Zabıta Komiseri
54. Yılmaz TORUN Tekniker
55. Ümit ÖZYURT Bilgisayar İşletmeni
56. Mehmet SUSAM Maden Mühendisi
57. Beytullah UZEL Hidrojeoloji Mühendisi
58. Fatih TÜREDİ Memur
59. Hasan DOĞANÇAY Harita Teknikeri
60. Süleyman TARTAN Ayniyat Saymanı
61. İzzet ŞAHİN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
62. Tuğba GÖRMEZ Mali Hizmetler Uzman Yard.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 11 / 121
Stratejik Plan Çalışma Takvimi
Çalışma Takvimi
10.05.2019 Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile stratejik plan hazırlık
döneminin başlatıldığı duyuruldu.
31.05.2019 Mali Hizmetler Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ‘’stratejik
planlama ekibi’ kuruldu.
31.05.2019 Stratejik Planlama ekibi hazırlık programı oluşturuldu.
15.06.2019 Mevcut durumun tespiti ve analiz çalışmaları yapıldı.
26.06.2019 Stratejik planlama konusunda eğitim alındı.
31.05.2019 -17.06.2019 Dış paydaş anketi yapıldı.
01.07.2019 Stratejik plan ekip toplantısı yapıldı.
10.07.2019 Muhtarlarla toplantı yapıldı.
01.08.2019-05.08.2019 Birim Stratejileri belirlendi.
01.08.2019 -09.08.2019 İç paydaş anketi yapıldı.
19.08.2019 -23.08.2019 İç paydaş anketi ve dış paydaş anketi analizi yapıldı.
04.09.2019-11.09.2019 Birim müdürleri ile toplantı yapıldı.
11.09.2019 Stratejik Plan Üst Kurul toplantısı yapılarak taslak metin
tartışıldı.
18.09.2019 Stratejik Plan Üst Kurul tarafından Stratejik Plan dokümanın
son hali verildi.
19.09.2019 Stratejik Plan dokümanı Belediye Encüme’nin de görüşüldü.
24.09.2019 Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Belediye Başkanına
gönderildi.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 12 / 121
Kurum Tarihçesi
Yapılan arkeolojik çalışmalara göre M.Ö. 9000’li yıllara ait kalıntılar bulunan Karaman
kentinin ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber önemli bir yerleşim bölgesi, ticaret
ve kültür merkezi olduğuna dair bilgiler mevcuttur.
Helenistik çağda Lykaonia bölgesi içinde bulunan şehrin adı Laranda’dır. Karaman da
Roma ve Bizans Devletleri zamanına ait şehir, höyük ve ören yerlerinin mevcudiyeti
bilinmektedir.
Karaman 8. ve 9. Yüzyılda birkaç kez Arap orduları tarafından işgal edilmiş olsa da
Bizans egemenliğinin bitmesinden sonra 1165 yılında Selçuklu topraklarına katılmıştır.
Selçuklu ve Moğol otoritesine başkaldıran Karamanoğlu beyliği 1256 yılında
bağımsızlığını ilan etmiş ve en güçlü zamanında Karaman, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde,
Adana, Antakya, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Alanya, Gazipaşa, Antalya, Isparta, Beyşehir'e
kadar uzanan geniş bir alanı ele geçirip yönetimi altına almıştır.
Karamanoğlu beyliği zamanında Anadolu’da bir başka güçlü beylik Osmanlı Beyliği’dir
ve 14. Yüzyıldan itibaren yaklaşık 150 yıl süren mücadele ve savaşlar sonucunda Fatih Sultan
Mehmet Han döneminde, Karamanoğlu Beyliğine 1467 yılında son verilmiş ve toprakları
Osmanlı Devletine bağlanmıştır.
Larende; önce Konya vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiş, Kanuni
Sultan Süleyman döneminde ilçe merkezi olmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra Konya iline bağlanan şehrin Larende olan adı Karaman
olarak değiştirilmiştir.
Karaman 1989 yılında Türkiye’nin 70. ili olmuştur.
Araştırmalardan elde edilen kayıtlardan görev tarihlerine göre Karaman Belediye
başkanları listesi aşağıdadır.
1
 1 Karaman’ın Ünlü Şahsiyetleri, A. Uca, A. Ülker, İ. Şaşma, H. İ. İncekara, 2015, S.309-310
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 13 / 121
Sıra No Belediye Başkanının Adı Soyadı Görev Yaptığı Yıllar
1 Mustafa Ağa 1867-1874
2 Ali Ramiz Çelebi 1875-1876
3 Durmuş Ali Efendi 1876-1878
4 Tartanoğlu Emin Efendi 1879-1880
5 Ali Efendi 1880-1882
6 Mustafa Efendi 1883-1887
7 Mehmet Ağa 1888-1890
8 Ali Ramiz Efendi 1890-1894
9 Bekir Efendi 1894-1902
10 Çerkez Ahmet Efendi (Ahmet Hilmi Birant) 1902-1908
11 Tartanoğlu Emin Efendi 1908-1912
12 Müftüzade Ahmet Öktem Efendi 1912-1917
13 Hüseyin Avni Efendi 1917-1928
14 Ömer Kayserilioğlu 1928-1930
15 Mehmet Ziya Çelebi 1930-1932
16 Faik Kayserilioğlu 1932-1934
17 Faik Türegün 1934-1936
18 Müftüzade Ahmet Öktem Efendi 1936-1938
19 Yusuf Ziya Göncü 1938-1949
20 İbrahim Kayserilioğlu 1949-1950
21 Abdullah Sabri Ülgen 1950-1952
22 İbrahim Baran 1952-1955
23 Mehmet Armutlu 1955-1957
24 Kemal Kaynaş 1957-1969
25 Özcan Genç 1969-1977
26 Abdulkerim Kılınç 1977-1980
27 Mestan Koçbaş 1980-1981
28 Mustafa Taş 1981-1983
29 Hayati Çağlayan 1983-1984
30 Hasan Özkaymak 1984-1987
31 Adem Güngörer 1987-1989
32 Yaşar Evcen 1989-1999
33 Hikmet Altın 1999-1999
34 Halil İbrahim Gülcan 1999-2004
35 Ali Kantürk 2004-2009
36 Kamil Uğurlu 2009-2014
37 Ertuğrul Çalışkan 2014-2019
38 Savaş Kalaycı 2019-…
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 14 / 121
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Karaman Belediyesi 2015-2019 dönemi stratejik planında 9 amaç belirlenmiştir.
Bu amaçlar:
Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri
A.1 Kentsel
Dönüşümün
Sağlanması
H.1.1-Kent
Estetiğini
Geliştirilerek, Örnek
Şehircilik Anlayışı
ile Tarihi ve
Kültürel
Mirasımızın İç İçe
Buluştuğu Modern
Bir Şehir
Oluşturulması
Bina, Tesis ve Yol Bakım, Onarım, Tadilat ve
Restorasyon
Cadde ve Bulvarlarda Yol ve Kaldırım Düzenlemesi
Tarihi Binaların Restorasyonu
Uygulama ve Tasarım Projeleri Yapım Bedeli
İmar Planı Harita Yapımı Hizmet Alımı
Tehlikeli ve İmara Aykırı Binaların Yıkımı
Tarihi Evlerin Halkımızın Hizmetine Sunulabilmesi
İçin Malzeme Alımının Yapılması
Hafriyat Toplanması ve Stoklanması İşleri
Kent Meydanı Projesi
Topucak 1 Yenileme Projesi Yapım İşi
Kamulaştırma Bedeli
A.2 Ulaşım
Altyapısının
Geliştirilmesi
H.2.1-Sağlıklı
İşleyen Bir Kent İçi
Ulaşım Sistemini
Hayata Geçirmek
Parke ve Bordür Taşı Alımı
Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi Yapım İşi
Bitüm ve Bitüm Bağlayıcı Malzeme Alım İşi
Agrega ve Mıcır Üretilmesi İşi
Otopark Yapımı
Aydınlatma Direkleri Alımı
Yaya Üst Geçidi Yapımı
Yaya Alt Geçidi Yapımı
Araç Üst Geçidi Yapımı
Araç Alt Geçidi Yapımı
Yeni Yol Açılması
Yol İşaretleme ve Çizgileri
Hizmet Alımı
Kavşak İçi Yönlendirme Levhası ve Direkleri Alımı
Otobüs Durağı Alımı
Şehir İçi Kavşaklarına Trafik Sinyalizasyon
Malzemesi Alımı
Akıllı Kavşak Alımı
Akıllı Bisiklet Projesi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 15 / 121
Kavşak Düzenlemeleri (2 Adet)
Karla ve Buzla Mücadele İçin Tuz ve Solüsyon Alımı
Otobüs Alımı
TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri)
Trafik Ana Planı
Akaryakıt ve Yağ Alımı
BSK Asfaltlama Yapımı
Sathi Kaplama Yapılması
Kırma Taş Üretimi
Hafif Raylı Sistem Projesi
A.3
Sürdürülebilir
İçme ve Atık
Su Sisteminin
Kurulması
H.3.1-Kaliteli ve
Sürekli İçme
Suyunun
Sağlanması
İçme Suyu Şebeke Bakım, Onarım ve Yeni Hat
Döşeme İşi
İçme Suyu Depoları, Terfi Merkezleri Binalarının
Bakımı
H.3.2-Sağlıklı ve
Sürekli
Kanalizasyon
Sisteminin
Sağlanması
İmar Planı İçerisinde Kalan Yerlerde Kanalizasyon
Hattı Yapımı
Atıksu Arıtma Tesisinin Rehabilite Edilmesi
H.3.3-Sağlıklı ve
Sürekli Yağmur
Suyu Sisteminin
Sağlanması
Yağmur Suyu Şebeke ve Yağmur Suyu Kolektör,
Bakım, Onarım, Deplase ve Yeni Hat Yapımı
H.3.4-Su ve
Kanalizasyon
Yönetim Sisteminin
İyileştirilmesi
Altyapı Çalışmaları Hizmet Alımı
A.4 Örnek Bir
Kentsel
Temizlik ve
Geri Dönüşüm
Sisteminin
Oluşturulması
H.4.2-Geri
Dönüşüm
Uygulamalarını
Yaygınlaştırarak
Ülkemizin Kıt
Kaynaklarının Etkin
Kullanılması ve
Çevre Kirliliğinin
Azaltılmasına Katkı
Sağlanması
Atık Türüne ve Ülke Koşullarına Uygun Toplama,
Taşıma, Geri Kazanım ve Bertaraf Sisteminin
Kurulması
H.4.3-Çevresel
Kirliliği Azaltarak
Sağlıklı Bir Kent
Oluşturmak
Çöp Konteynırı ve Çöp Kovası Alımı
İlaç Makinesi Alımı
Vahşi Depolama Alanı Rehabilitasyonu Proje
Yaptırılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 16 / 121
Geri Dönüşüm ve Geri dönüşebilir Atıklar
Konusunda Halkın Bilinçlendirilmesi İçin Broşür ve
Afişler Bastırılarak ve Ulaştırılacaktır.
A.5 Etkin Bir
Sosyal ve
Kültürel
Belediyecilik
Örneği
Olunması
H.5.1-Dezavantajlı
Gruplara Uygun
Çevre Şartları ve
Olanaklara Kolay
Ulaşımının
Sağlanması
Mevcut ve Yeni Yapılacak Yol, Kaldırım ve
Binaların Engelli Vatandaşların Geçişine Uygun Hale
Getirilmesi
Yeni Spor ve Kültür Merkezi Açılması-Hanımlar
Lokali
Hayır Çarşısı’nın Geliştirilmesi
Aile Yaşam Merkezi
Okul Binası Yapımı
H.5.2-Cenaze
Hizmetlerinin
İyileştirilmesini
Sağlamak
Bütün Şehir Mezarlıklarının Bakımı ve
Rehabilitasyonu
Kazalpa Mezarlığı Mezarlık Bilgi Sisteminin
Oluşturulması
Betonarme Hazır Mezar Yapımı
Mezarlıklarda ve Muhtelif Mahallelerde Taziye Evi
Yapılması
A.6 Sağlıklı,
Huzurlu ve
Yeşil Bir Kent
Meydana
Getirilmesi
H.6.1-Sağlık ve
Denetim Hizmetleri
ile Sağlıklı ve
Huzurlu Bir Şehir
Meydana Getirmek
Şehrin Muhtelif Yerlerine Spor Merkezleri Açmak
Parklarımıza Aydınlatma Çalışmaların Yapılması
Çocuk Oyun Grubu Alımı ve Montajı
Oturma Bankı Alımı
Yeni Yapılacak Olan Parkların Yanına Spor Alanları
İnşa Etmek ve Spor Aletleri Alımı
Sağlık Polikliniği’nin Daha Modern Hale Getirilmesi
H.6.2 Yaşam
Kalitesi Yüksek
Yeşil Bir Şehir
Meydana Getirmek
Şeyh Şamil Mahallesinde Belediyemize Ait Yüzme
Havuzu Yanına Yeni Bir Çocuk Oyun ve Spor Parkı
Yapmak
Türk Dünyası Kültür Parkı Yapımı
Ereğli Yolu O.S.B.’ye Kadar Orta Refüj Peyzaj
Düzenlemesi
Bütün Orta Refüjlerin ve Kavşakların Peyzaj
Düzenlemesinin Yapılıp, Damlama veya Otomatik
Sulama Sisteminin Döşenmesi
Beyazkent Mahallesi Vali Konağı Arkası Koruluğun
Düzenlenmesi Yapılarak Seyir Terasları Yapımı
Dağ Otelinin Doğu Yamaçlarında Tutmayan
Fidanların Gözemesinin Yapılması
Yeni Stadyum ve Spor Kompleksinin Alt Yap İşleri
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 17 / 121
Mevcut Park Alanlarını Günümüz İhtiyaçlarına Göre
Yeniden Düzenlemek ve Tadilatını Yapmak
Yeşil Alan Park ve Çevre Düzenleme Çalışması
Yapmak (Her Yıl 10.000 m2
)
Fidan Alımı ve Dikimi Yapmak
Atıl Durumdaki Vadilerin Islah Edilerek Yeşil Alan
Olarak Düzenlenmesi (Urgan Dere Yatağı)
Park ve Bahçe Hizmetlerinin Yapılabilmesi İçin
Hizmet Alımı Yapmak
Beyazkent Mahallesi’nde Belediyemize Ait
Korulukta Yeni Bir Park ve Mesire Alanı
Düzenlemesi Yapmak
Parklarımızda Bulunan Çocuk Oyun Grupları ve Dış
Mekân Spor Aletlerimizin Zeminine Kauçuk Zemin
Yaptırılması İhalesi Yapmak
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Semt Spor Sahaları Yapımı
Konya-Mersin Çevre Yolu Karayolunun Sağlı Sollu
Ağaçlandırılması Ve Orta Refüj Peyzaj
Düzenlemesinin Yapılması
Yazlık ve Kışlık Olmak Üzere En Az 100.000 Adet
Mevsimlik Çiçek ve Süs Bitkisinin Alımı ve Dikimi
A.7 Etkin
Mali Hizmet
ve Bilgi İşlem
Sistemlerinin
Oluşturulması
H.7.1-Etkinlik,
Etkililik ile Hesap
Verilebilirlik ve
Saydamlık İlkeleri
Çerçevesinde
Belediyenin İktisadi
ve Mali Sisteminin
Güçlü Bir Şekilde
Sürdürülebilirliğini
Sağlayıcı Ortam
Oluşturmak
Reklam ve Tabela Kontrol Sisteminin Kurulması
H.7.5-Bilişim
Altyapısının
Güçlendirilmesi
Akıllı Vezne Alımı
Yazılım Alımı
Bilişim Donanım Alt Yapısının Güçlendirilmesi
Bilişim Yazılım Alt Yapısının Güçlendirilmesi
Kullanıcı Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
A.8 Kurumsal
Kapasitenin
Artırılması
H.8.1-Makine
Parkının ve
Araç ve İş Makinesi Alımı
Parke ve Bordür Tesisi Yapımı
Konkasör Tesisi Alımı
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 18 / 121
Ekipmanların
Geliştirilmesi
Depo Yapılması (Araçlar ve Parke Bordür Tesisi İçin)
Kara Taşıtları Alımı
Frigofrig Et Taşıma Aracı Alımı
Araç ve İş Makinesi Alımı
Araç Alımı
Hizmet Aracı Alımı
Belediyemiz İhtiyacı Olan Yeni Teknoloji ve Hizmet
İçin Maliyet Azaltıcı Makine ve Ekipmanların
Alınması
Yol Çizgisi Kamyonu Alımı
Kara Taşıt Alımı
A.9 Marka ve
Önder Kent
Olunması
H.9.1-Marka ve
Önder Bir Kent
Olmak Adına Prestij
Projelerini Hayata
Geçirmek
Türk Dil Bayramı Etkinliklerinin Uluslararası Boyuta
Taşınması
Kapalı Pazar Yeri Yapımı
Yeni Hal Yapımı
Mezbaha Yapımı
Hayvan Pazarı Yapımı
Hz. Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri
Turizm Bilgi Merkezi Yenilenmesi ve Güncellenmesi
Şehrimizin Tarihini ve Kültürünü Anlatan Kitapların
Bastırılması
Fuar Kongre Merkezi Yapımı
Deneme ve Bilim Merkezinin Geliştirilip
Büyütülmesi
Belediye Bünyesinde Gençlik Merkezi Oluşturulması
Tablo 1: Karaman Belediyesi 2015-2019 Yılları Stratejik Plan Amaç, Hedef ve Performans
Göstergeleri Tablosu
2015-2019 dönemine ait Stratejik Planın periyodik izlemeler ile analiz edildiğinde
uygulanmakta olan mevcut stratejik plan stratejik amaçların sayı ve içerik olarak daha yalın
hâle getirilmiş olmasına karşın hedeflerin altında belirlenen stratejilerin ve performans
göstergelerinin sayıca fazla olması stratejik planın izleme aşamasında güçlüklere neden olduğu
değerlendirilmektedir.
Uygulanmakta olan planda yer alan bazı göstergelerin sayısal olarak 5 yıl sonra
ulaşılması hedeflenen düzeylerinin, sağlıklı bir şekilde belirlenemediği anlaşılmıştır. Ancak
2015-2019 yılı hazırlanmış olan stratejik plana göre yapılan faaliyetlerin büyük bir kısmı plana
bağlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Mevcut planda başlamış olup devam etmekte olan projelerin
ise 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlamaktadır.
Yapılan değerlendirmede altyapı, ulaşım, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarında hedefin
üzerinde gerçekleşmeler sağladığı görülmüştür. 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 19 / 121
Şekil 1: Mevcut Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Ayrıca mevcut 2015-2019 Karaman Belediyesi Stratejik Planı’nda da belirtildiği gibi,
stratejik plan uygulama sürecinin tamamlanmasını takip eden yıl içinde bir Tamamlanma
Raporu hazırlanacak, uygulama sürecinde elde edilen başarılar, gerçekleştirilemeyen ya da
eksik yapılan faaliyetler ve genel olarak dönem stratejik planının sonuçları ayrıntılı
değerlendirilebilecektir.
Sayfa 20 / 121
Performans
Göstergeleri
2015 2016 2017 2018
Gerçekleşme Nedeni Gerçekleşme Nedeni Gerçekleşme Nedeni Gerçekleşme Nedeni
Cadde ve
Bulvarlarda Yol
ve Kaldırım
Düzenlemesi
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme 1/2 Adet Eksik
Gerçekleşme
İlimizde,
belirlenecek
mahalle yollarına,
meydanlara ve
kaldırımlara
alınacak bordür ve
parke taşlarının
döşenmesi
hedeflenmektedir.
Tarihi Binaların
Restorasyonu Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Gerekli görülen
yerlerdeki tarihi
binaların yenileme
işlemleri yapılarak
şehre estetik bir
görünüm
kazandırılması
planlanmaktadır.
Uygulama ve
Tasarım
Projeleri Yapım
Bedeli
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 21 / 121
İmar Planı
Harita Yapımı
Hizmet Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme 0/1 Gerçekleşme
Yok
Önceki yılda yapıldığı
için imar planı ve
harita yapımı ile ilgili
herhangi bir hizmet
alımı ihalesi
yapılmamıştır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
2015 yılında ihalesi
yapıldığından İmar
planı ve harita
yapımı ile ilgili
herhangi bir hizmet
alımı ihalesi
yapılmamıştır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
2015 yılında ihalesi
yapıldığından İmar
planı ve harita
yapımı ile ilgili
herhangi bir hizmet
alımı ihalesi
yapılmamıştır.
Tehlikeli ve
İmara Aykırı
Binaların
Yıkımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme 0/10
Gerçekleşme
Yok
Yıl içerisinde tehlikeli
ve imara aykırı
binaların yıkımı
yapılmamıştır.
0/5 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yıkım ihalesi
yapılmıştır. Fakat
sonuçlanmadığı için
yıl içerisinde
tehlikeli ve imara
aykırı binaların
yıkımı
yapılmamıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Kamulaştırma
Bedeli
31/65 Adet
Eksik
Gerçekleşme
Ödeneğinin yetersiz
olmasından dolayı
hedeften eksik bir
gerçekleşme
sağlanmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Parke ve
Bordür Taşı
Döşenmesi
Yapım İşi
130.000/160.000
m2
Eksik
Gerçekleşme
130.000 m2 beton parke
ve bordür taşı
döşenmesi yapım işi ile
hedefe yakın bir
gerçekleşme
sağlanmıştır.
128.000/140.000
m2
Eksik
Gerçekleşme
78.000 m2 beton parke
ve 50.000 m2 bordür
taşı döşenmesi yapım
işi ile hedefe yakın bir
gerçekleşme
sağlanmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
102.000/140.000
m2
Parke Bordür
Döşeme Eksik
Gerçekleşme
Eksik bir
gerçekleşme
sağlanmıştır
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 22 / 121
Bitüm ve Bitüm
Bağlayıcı
Malzeme Alım
İşi
5.987/6.000 Ton
Eksik
Gerçekleşme
İhtiyaç doğrultusunda
gerçekleştirilen
asfaltlama
çalışmalarında
kullanılacak bitüm ve
bitüm bağlayıcı
malzeme alımında
hedefe yakın bir
gerçekleşme
sağlanmıştır.
4.467/5.000 Ton
Eksik
Gerçekleşme
İhtiyaç doğrultusunda
gerçekleştirilen
asfaltlama
çalışmalarında
kullanılacak bitüm ve
bitüm bağlayıcı
malzeme alımında
hedefe yakın bir
gerçekleşme
sağlanmıştır
Tam veya Fazla Gerçekleşme 89.000/100.000
Ton Eksik
Gerçekleşme
İhtiyaç
doğrultusunda
gerçekleştirilen
asfaltlama
çalışmalarında
kullanılacak
bitümlü sıcak asfalt
üretimi ve serim
malzemeleri
alımında hedefe
yakın bir
gerçekleşme
sağlanmıştır.
Otopark
Yapımı
0/1
Gerçekleşme
Yok
Şehir içi yoğunluğunu
ve park yeri problemini
çözmek amacıyla
otopark yapımının
2016 yılında yapılması
planlanmaktadır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Parklarımızın
Aydınlatma
Çalışmaları
0/50
Gerçekleşme
Yok
İhtiyaç
duyulmadığından
aydınlatma direkleri
alınmamıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Üst Geçidi
Yapımı
Projesi tamamlanmış olup, ihale
çalışmaları devam etmektedir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Yaya Alt
Geçidi Yapımı Yapım ihalesi yapılmıştır. Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 23 / 121
Alt Geçit
Yapımı
Eksik
Gerçekleşme
Alt geçit projesi işi için
ihale yapılmıştır. Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Herhangi bir alt
geçit projesi
yapılmadığından
bundan sonraki
faaliyet döneminde
yapılması
planlanmaktadır.
Yol İşaretleme
ve Çizgileri
Tam veya Fazla Gerçekleşme 0/4000 m
Gerçekleşme
Yok
Herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. 0/4000 m
Gerçekleşme
Yok
Herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Akıllı Kavşak
Alımı
2/5 adet
Eksik
Gerçekleşme
Belediyemiz ile Türk
Telekom tarafından
yürütülen akıllı kent
kapsamında Araç
yoğunluğuna göre
kavşaktaki
sinyalizasyon
sisteminin otomatik
olarak düzenlenmesi
amacıyla 2 adet akıllı
kavşak alımı
yapılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Akıllı Bisiklet
Projesi
Projeye
Başlanması
Gerçekleşme
yok
Ulaşım Ana Planı
kapsamında yapılacağı
için herhangi bir
çalışma yapılmamıştır.
Projeye Başlanması
Gerçekleşme yok
Ulaşım Ana Planı
kapsamında
yapılacağı için
herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Projeye
Başlanması
Gerçekleşme yok
Ulaşım Ana
Planı
kapsamında
yapılacağı için
herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Projeye
Başlanması
Gerçekleşme
yok
Ulaşım Ana Planı
kapsamında
yapılacağı için
herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 24 / 121
Otobüs Alımı Tam veya Fazla Gerçekleşme 0/5 Adet
Gerçekleşme
Yok
2016 yılında şehir içi
ulaşımda kullanılmak
üzere 10 adet otobüs
alımı ile ilgili olarak
Devlet Malzeme
Ofisine talepte
bulunulmuş olup,
işlemleri
tamamlanamadığı için
2017 yılına kalmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme -
TEDES (Trafik
Elektronik
Denetleme
Sistemleri)
- 0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Akıllı kent kapsamında
demo olarak çalışmalar
yapılmıştır. Testleri
devam etmektedir.
- -
Trafik Ana
Planı
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Trafik Ana Planı ile
ilgili çalışma
başlatılmış olup, 2017
yılında ihalesinin
bitirilmesi
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Trafik Ana Planı ile
ilgili çalışma
başlatılmış olup, 2017
yılında ihalesinin
bitirilmesi
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Trafik Ana Planı ile
ilgili çalışmalara bir
sonraki faaliyet
döneminde
yapılacaktır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Trafik Ana Planı ile
ilgili çalışmalara bir
sonraki faaliyet
döneminde
yapılacaktır.
Akaryakıt ve
Yağ Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme 370.670/400.000
Lt Eksik
Gerçekleşen
Yıl içerisinde
araçlar için gerekli
akaryakıt ve yağ
alımları yapılmıştır.
BSK
Asfaltlama
Yapımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme 89.000/100.000
Ton Eksik
Gerçekleşme
Hedef %89
oranında
gerçekleşmiştir.
Hafif Raylı
Sistem Projesi
Projeye
Başlanması
Gerçekleşme
yok
Ulaşım Ana Planı
kapsamında yapılacağı
için herhangi bir
çalışma yapılmamıştır.
Projeye Başlanması
Gerçekleşme yok
Ulaşım Ana Planı
kapsamında
yapılacağı için
herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Projeye
Başlanması
Gerçekleşme yok
Ulaşım Ana
Planı
kapsamında
yapılacağı için
herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Projeye
Başlanması
Gerçekleşme
yok
Ulaşım Ana Planı
kapsamında
yapılacağı için
herhangi bir
çalışma
yapılmamıştır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 25 / 121
İçme Suyu
Şebeke Bakım,
Onarım ve Yeni
Hat Döşeme İşi
10.750/20.000
m
Eksik
Gerçekleşme
Eskimiş hatları
yenilemek ve oluşan
arızaları gidermek
suretiyle insan
sağlığına uygun içme
suyu temin edecek
10.750 metre yeni hat
döşenmiştir
Tam veya Fazla Gerçekleşme
18.500/25.000
m Eksik
Gerçekleşme
Eskimiş hatları
yenilemek ve
oluşan arızaları
gidermek suretiyle
insan sağlığına
uygun içme suyu
temin edecek
18.500 metre yeni
hat döşenmiştir.
15.100/25.000
m Eksik
Gerçekleşme
Eskimiş hatları
yenilemek ve
oluşan arızaları
gidermek suretiyle
insan sağlığına
uygun içme suyu
temin edecek
15.100 metre yeni
hat döşenmiştir.
İmar Planı
İçerisinde
Kalan Yerlerde
Kanalizasyon
Hattı Yapımı
7.511/8.000 m
Eksik
Gerçekleşme
İmar planı içerisinde
kalan yerlerde 7.511
metre kanalizasyon
hattı döşenerek hedefe
yakın bir gerçekleşme
sağlanmıştır.
6.006/9.000 m
Eksik
Gerçekleşme
İmar planı içerisinde
kalan yerlerde 6.006
metre kanalizasyon
hattı döşenerek hedefe
yakın bir gerçekleşme
sağlanmıştır.
3.541/8.000
m
Eksik
Gerçekleşme
İmar planı
içerisinde kalan
yerlerde 3.541 m
kanalizasyon hattı
döşenmiştir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Yağmur Suyu
Şebeke ve
Yağmur Suyu
Kolektör,
Bakım, Onarım,
Deplase ve
Yeni Hat
Yapımı
7.408/8.500 m
Eksik
Gerçekleşme
Öngörülen performans
hedefi haricinde
yapılan projelerden
kaynaklı eksik
gerçekleşme
oluşmuştur.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Altyapı
Çalışmaları
Hizmet Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1
Gerçekleşme
Yok
Altyapı çalışmalarının
daha etkin yürütülmesi
için 2015 yılında
yapılan 3 yıllık hizmet
alımı ihalesi devam
ettiğinden 2016 yılında
herhangi bir ihale
yapılmamıştır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Park ve bahçe
hizmetlerinin
bakım ve sulaması
için yapılan
hizmet alımı
ihalesi 696 sayılı
KHK dolayısıyla
iptal edilmiştir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Park ve bahçe
hizmetlerinin bakım
ve sulaması için
yapılan hizmet
alımı ihalesi 696
sayılı KHK
dolayısıyla
yapılmamıştır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 26 / 121
Çöp Konteynırı
ve Çöp Kovası
Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/500 Adet
Konteyner,
0/200 Adet
çöp Kovası
Gerçekleşme
Yok
Cadde, sokak ve
parklarda çöpleri
toplamada
kullanılmak üzere
çöp konteynırı alımı
sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilmek
üzere ertelenmiştir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
İlaç Makinesi
Alımı
0/1 adet
Gerçekleşme
yok
Yaz aylarında
yapılmakta olan
ilaçlama faaliyetlerinde
kullanılmak üzere
ULV ilaçlama
makinesi alımı daha
sonraki dönemde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yaz aylarında
yapılmakta olan
ilaçlama faaliyetlerinde
kullanılmak üzere
ULV ilaçlama
makinesi alımı daha
sonraki dönemde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yaz aylarında
yapılmakta olan
ilaçlama
faaliyetlerinde
kullanılmak üzere
ULV ilaçlama
makinesi alımı daha
sonraki dönemde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yaz aylarında
yapılmakta olan
ilaçlama
faaliyetlerinde
kullanılmak üzere
ULV ilaçlama
makinesi alımı daha
sonraki dönemde
değerlendirilecektir.
Vahşi
Depolama
Alanı
Rehabilitasyonu
Proje
Yaptırılması
Projeye Yapımı
Gerçekleşme
yok
Yaz aylarında
yapılmakta olan
ilaçlama faaliyetlerinde
kullanılmak üzere
ULV ilaçlama
makinesi alımı daha
sonraki dönemde
değerlendirilecektir.
Proje Yapımı
Gerçekleşme
Yok
2016 yılında mevcut
katı atık vahşi
depolama alanının
rehabilitasyonu için
proje yaptırılmamış
olup, 2017 yılında
yaptırılması
hedeflenmektedir
- -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 27 / 121
Mevcut ve Yeni
Yapılacak Yol,
Kaldırım ve
Binaların
Engelli
Vatandaşların
Geçişine Uygun
Hale
Getirilmesi
4.000/7.200 m
Eksik
Gerçekleşme
4.000 metre yeni
yapılan yol ve kaldırım
engelli vatandaşların
geçişine uygun halde
yapılmıştır.
2.500/10.000m
Eksik
Gerçekleşme
2.500 metre yeni
yapılan yol ve kaldırım
engelli vatandaşların
geçişine uygun halde
yapılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Yeni Spor ve
Kültür Merkezi
AçılmasıHanımlar
Lokali
Tam veya Fazla Gerçekleşme Eksik
Gerçekleşme
Yeni Spor ve Kültür
Merkezi AçılmasıHanımlar Lokali
inşaatı için ihale
yapılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yıl içerisinde alım
yapılmamıştır.
Aile Yaşam
Merkezi
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Projesi olmadığından
gelecek faaliyet
döneminde yapımı
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme Yok
Projesi
olmadığından
gelecek faaliyet
döneminde yapımı
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Projesi
olmadığından
gelecek faaliyet
döneminde
yapımı
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Projesi
olmadığından
gelecek faaliyet
döneminde yapımı
planlanmaktadır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 28 / 121
Bütün Şehir
Mezarlıklarının
Bakımı ve
Rehabilitasyonu
%50 Eksik
Gerçekleşme
Bütün şehir
mezarlıklarının bakımı
ve rehabilitasyonu
yapılmıştır. Fakat
Konya Kültür
Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından geç
onaylandığı için Çeltek
Mezarlığının dış çevre
ihata duvarının
yenileme işi 2016
yılında
gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Kazalpa
Mezarlığı
Mezarlık Bilgi
Sisteminin
Oluşturulması
Tam veya Fazla Gerçekleşme Güncellemesi yapılmıştır. Güncellemesi yapılmıştır. Güncellemesi yapılmıştır.
Betonarme
Hazır Mezar
Yapımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
200/500 Adet
Eksik
Gerçekleşme
Yıl içerisinde 200
adet hazır mezar
yapımı
gerçekleştirilmiştir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Mezarlıklarda
ve Muhtelif
Mahallelerde
Taziye Evi
Yapılması
1/2 Adet
Eksik
Gerçekleşme
Yakınları vefat eden
vatandaşlarımıza
destek olmak amacıyla
yıl içerisinde 1 adet
taziye evi yapılarak,
hizmete sunulmuştur.
0/2
Gerçekleşme
Yok
Bir önceki faaliyet
döneminde yapılan
taziye evi ihtiyacı
karşıladığından ikinci
bir taziye evi
yapılmamıştır.
0/2
Gerçekleşme
Yok
Bir önceki faaliyet
döneminde
yapılan taziye evi
ihtiyacı
karşıladığından
ikinci bir taziye
evi yapılmamıştır.
0/2
Gerçekleşme
Yok
Bir önceki faaliyet
döneminde yapılan
taziye evi ihtiyacı
karşıladığından
ikinci bir taziye evi
yapılmamıştır.
Oturma Bankı
Alımı
250/300 Adet
Eksik
Gerçekleşme
Yıl içerisinde ihtiyaç
doğrultusunda oturma
bankı alımı
gerçekleştirilmiştir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 29 / 121
Yeni Yapılacak
Olan Parkların
Yanına Spor
Alanları İnşa
Etmek ve Spor
Aletleri Alımı
10/20 Takım
Eksik
Gerçekleşme
İhtiyaç halinde alımı
yapıldığından 2015
yılında 10 takım dış
mekan spor aleti alınıp
ihtiyaca göre
şehrimizde bulunan
parklara montajı
yapılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Sağlık
Polikliniği’nin
Daha Modern
Hale
Getirilmesi
0/1
Gerçekleşme
Yok
Sağlık Polikliniği’nin
daha modern hale
getirilmesi ile ilgili
herhangi bir şey
yapılmamıştır.
0/1
Gerçekleşme
Yok
2016 yılında Sağlık
Polikliniği’nin
faaliyetlerini Özel
Kalem Müdürlüğü
bünyesinde
sürdürdüğünden dolayı
hedefe ulaşılamamıştır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Sağlık Polikliniği
2017 yılında tekrar
Kültür ve Sosyal
İşler müdürlüğü
bünyesine katıldığı
için herhangi bir
işlem
yapılmamıştır.
0/1 Gerçekleşme
Yok
Sağlık
Polikliniği’nin daha
modern hale
getirilmesi ile ilgili
herhangi bir şey
yapılmamıştır.
Şeyh Şamil
Mahallesinde
Belediyemize
Ait Yüzme
Havuzu Yanına
Yeni Bir Çocuk
Oyun ve Spor
Parkı Yapmak
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Bir sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme Yok
Bir sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Bir sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Bir sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilecektir
Türk Dünyası
Kültür Parkı
Yapımı
Proje yapımı
%50 Eksik
Gerçekleşme
Türk Dünyası Kültür
parkının proje
çalışmaları
yapılmaktadır. Aynı
zamanda mevcut
alanda budama,
temizlik gibi çalışmalar
yapılmaktadır. Dönem
sonuna kadar yapımı
planlanmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 30 / 121
Bütün Orta
Refüjlerin ve
Kavşakların
Peyzaj
Düzenlemesinin
Yapılıp,
Damlama veya
Otomatik
Sulama
Sisteminin
Döşenmesi
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
2/3 Refüj
Eksik
Gerçekleşme
Bucakkışla, Ereğli
yolu ve O.S.B. yolu
orta refüj ile
kavşakların peyzaj
düzenlemelerinin
yapılması ile hedefe
ulaşılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Beyazkent
Mahallesi Vali
Konağı Arkası
Koruluğun
Düzenlenmesi
Yapılarak Seyir
Terasları
Yapımı
Seyir Terasları
Proje Ve Etüt
Çalışmaları
Yapılmaktadır.
%30 Eksik
Gerçekleşme
Seyir terasları proje ve
etüt çalışmaları
yapılmakta olup 2016
yılında ihalesi
yapılarak yapımının
tamamlanması
planlanmaktadır.
Seyir Teraslarının
İhale Yolu ile
Tamamlanması
İhale İşlemleri
Tamamlanmıştır.
Parkın
Tamamlanması
Beyazkent
mahallesi vali
konağı arkası
koruluğun
düzenlenmesi
yapılarak seyir
terasları yapımı
tamamlanmıştır.
-
Yeni Stadyum
ve Spor
Kompleksinin
Alt Yap İşleri
- - - %50 Eksik
Gerçekleşme
Yeni stadyum ve
spor kompleksinin
alt yapı işleri
devam
edilmektedir.
Park ve Bahçe
Hizmetlerinin
Yapılabilmesi
İçin Hizmet
Alımı Yapmak
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1
Gerçekleşme
Yok
Altyapı çalışmalarının
daha etkin yürütülmesi
için 2015 yılında
yapılan 3 yıllık hizmet
alımı ihalesi devam
ettiğinden 2016 yılında
herhangi bir ihale
yapılmamıştır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Park ve bahçe
hizmetlerinin bakım
ve sulaması için
yapılan hizmet
alımı ihalesi 696
sayılı KHK
dolayısıyla iptal
edilmiştir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Park ve bahçe
hizmetlerinin
bakım ve sulaması
için yapılan hizmet
alımı ihalesi 696
sayılı KHK
dolayısıyla
yapılmamıştır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 31 / 121
Sokak
Hayvanlarının
Rehabilitasyonu
Tam veya Fazla Gerçekleşme
210/250
Sahiplendirme
205/250
Kısırlaştırma
Eksik
Gerçekleşme
Yıl içerisinde 205 adet
kısırlaştırma
işlemlerinin yapılmış
olup, talep eden
hayvan severler ile 210
adet
sahiplendirmesinin
yapılarak sokak
hayvanlarına sıcak bir
yuvanın
kazandırılmıştır.
450/500
Kısırlaştırma
Eksik
Gerçekleşme
Yıl içerisinde 450
adet kısırlaştırma
işlemlerinin
yapılmıştır.
450/500 Adet
Eksik
Gerçekleşme
Yıl içerisinde 450
adet kısırlaştırma
işlemlerinin
yapılmıştır.
Reklam ve
Tabela Kontrol
Sisteminin
Kurulması
Reklam ve
Tabela Kontrol
Sistemi %50
Eksik
Gerçekleşme
Sistem için gerekli
tarifelerin İçişleri
Bakanlığı görüşü ve
Maliye Bakanlığının
teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tarafından
onaylanması
beklenmektedir. Bu
süreçte reklam ve
tabelalar
fotoğraflanarak
kontrolü
sağlanmaktadır.
- - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 32 / 121
Bilişim
Donanım Alt
Yapısının
Güçlendirilmesi
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Malzeme
Alımı %0
Gerçekleşme
Yok
Bilişim teknolojileri
altyapısının
geliştirilmesi,
güçlendirilmesi ve
etkin işletilmesini
sağlamak, bilgi
iletişim teknolojileri
ile sunulan
hizmetleri
geliştirmek,
ekonomik
verimliliği artırmak
için yıl içerisinde
bilgisayar ve
donanım
malzemesinin alımı
yapılması sonraki
yıllarda
değerlendirilecektir.
%90 Eksik
Gerçekleşme
Sunucu bilgisayar,
felaket kurtarma
merkezi sistemi,
yedekleme ünitesi
alındı, kurulumu
yapıldı ve
çalışmaya
başlaması
gerçekleştirilmiştir.
Bilgisayar
donanımı ve ağ alt
yapısının
güçlendirilmesi
gerçekleştirilmiştir.
Bilişim Yazılım
Alt Yapısının
Güçlendirilmesi
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
%0
Gerçekleşme
Yok
Oracle Altyapı
Lisans ve web
tabanlı elektronik
belge yönetim
sistemi uygulama
(WEBEBYS) alımı
2018 yılında
yapılacaktır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 33 / 121
Kullanıcı
Destek
Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1
Gerçekleşme
Yok
2015 yılında kullanıcı
destek hizmetlerinin
güçlendirilmesi
kapsamında 3 yıllık
Veri İşletim ve
Otomasyon Hizmet
Alımı ihalesi
yapıldığından ve
devam ettiğinden, 2016
yılında herhangi bir
hizmet alımı
yapılmamıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
Araç ve İş
Makinesi Alımı Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/4 Adet
Gerçekleşme
Yok
Araç ve iş makinesi
alımı henüz
yapılmamıştır.
Parke ve
Bordür Tesisi
Yapımı
0/1 Gerçekleşme
Yok
Yapılan yol ve
kaldırımlarda
kullanılmak üzere satın
alınan parke taşı ve
bordürlerin üretimi için
kurulacak olan beton
parke ve bordür tesisi
2016 yılında yapılması
hedeflenmektedir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yapılan yol ve
kaldırımlarda
kullanılmak üzere
satın alınan parke
taşı ve bordürlerin
üretimi için
kurulacak olan
beton parke ve
bordür tesisinin
2017 yılında ihalesi
yapılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Konkasör
Tesisi Alımı
0/1 Gerçekleşme
Yok
Konkasör Tesisi 2016
yılında
değerlendirilecektir.
- - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 34 / 121
Depo
Yapılması
(Araçlar ve
Parke Bordür
Tesisi İçin)
- - Eksik
Gerçekleşme
Beton Parke ve
Bordür Tesis için
yapılması
düşünülen deponun
ihalesi 2017 yılında
yapılmış olup,
inşaatı devam
etmektedir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Kara Taşıtları
Alımı Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Bir sonraki faaliyet
döneminde
yapılması
planlanmaktadır.
Frigofrig Et
Taşıma Aracı
Alımı
0/1 Gerçekleşme
Yok
Mezbaha binasının
yapılamaması
sebebiyle Frigofrik et
taşıma aracı alımı da
2016 yılında
gerçekleştirilecektir.
- - -
Araç ve İş
Makinesi Alımı
7/8 Eksik
Gerçekleşme
Yıl içerisinde altyapı
çalışmalarında
kullanılmak üzere 1
adet kazıcı yükleyici ve
6 adet kamyon
alınmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
2/7 Adet
Eksik
Gerçekleşme
2017 yılı içinde
alınması düşünülen
araçların alımı bir
sonraki faaliyet
döneminde
yapılması
hedeflenmektedir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 35 / 121
Araç Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Müdürlüğümüzce
temizlik
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet yol süpürme
aracı alımı sonraki
faaliyet döneminde
değerlendirilmek
üzere ertelenmiştir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Müdürlüğümüzce
temizlik
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet yol süpürme
aracı alımı sonraki
faaliyet döneminde
değerlendirilmek
üzere ertelenmiştir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
2/7 Adet
Eksik
Gerçekleşme
Faaliyet döneminde
1 adet 30 ton
ekskavatör, 1 adet
lastik tekerli kazıcıyükleyici alımı
yapılmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
Hizmet Aracı
Alımı Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Hal Müdürlüğü
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet hizmet aracı alımı
bir sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilecektir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
2018 yılında araç
alımı yapılmamıştır.
Belediyemiz
İhtiyacı Olan
Yeni Teknoloji
ve Hizmet İçin
Maliyet
Azaltıcı Makine
ve
Ekipmanların
Alınması
Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Veteriner İşleri
Müdürlüğü
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet kabinli pick-up’ın;
Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’nden
yapılan araç bağışı
dolayısıyla
alınmamıştır.
-
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yıkama ve
Dezenfeksiyon
İşlemlerini daha
etkin yapabilmek
için alınması
gereken ekipmanın
yıl içerisinde temini
yapılmamış olup bir
sonraki faaliyet
döneminde
planlanmaktadır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 36 / 121
Yol Çizgisi
Kamyonu
Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/2 Adet
Gerçekleşme
Yok
Bir sonraki faaliyet
döneminde alımı
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
2018 yılında araç
alımı yapılmamıştır.
Kara Taşıt
Alımı
Tam veya Fazla Gerçekleşme 0/1 Adet
Gerçekleşme Yok
Zabıta Müdürlüğü
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet hizmet aracı
alımı bir sonraki
faaliyet döneminde
değerlendirilecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Zabıta Müdürlüğü
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet hizmet aracı
alımı bir sonraki
faaliyet döneminde
değerlendirilecektir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
1/2
Eksik
Gerçekleşme
İlimizde meydana
gelen yangın
olaylarında olay yeri
inceleme ve
servislerinde
kullanılmak üzere 1
adet araç alınmıştır.
Tam veya Fazla Gerçekleşme
1/3 Adet
Eksik
Gerçekleşme
İtfaiye
hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1
adet itfaiye aracı
alınmıştır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
İtfaiye aracı alımı
bir sonraki faaliyet
döneminde
değerlendirilecektir.
Kapalı Pazar
Yeri Yapımı Tam veya Fazla Gerçekleşme
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yer tespitinin
yapılmamasından
dolayı Kapalı Pazar
yapılamamıştır.
- -
Yeni Hal
Yapımı
0/1
Gerçekleşme
Yok
Arsa tahsis
edilmediğinden dolayı
yeni hal yapımı
gerçekleştirilememiştir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Arsa tahsis
edilmediğinden dolayı
yeni hal yapımı
gerçekleştirilememiştir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Hal Müdürlüğü’nün
taşınması
planlandığı için
duvar yapımı işi
yapılmamıştır.
-
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 37 / 121
Mezbaha
Yapımı
0/1
Gerçekleşme
Yok
Mezbaha yapımı ihale
ile yaptırılacağından
bir sonraki dönemde
yapılması
planlanmaktadır.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yapılacak olan yeni
hayvan pazarının yeri
gerekli çalışmalar
yapılarak imar
planında belirlenmiştir
ve mezbaha yapımı ile
birlikte yürütülecektir.
Eksik
Gerçekleşme
Yeni mezbaha ve
hayvan pazarı ile
ilgili çalışmalar ve
raporlar idareye
sunulmuştur.
Eksik
Gerçekleşme
Yeni mezbaha ile
ilgili imar çalışmaları
yapılmış olup imar
planına yeni hayvan
pazarı ve mezbaha
yeri eklenmiştir. Yapİşlet-Devret ya da
şartlı satış yoluyla
yeni mezbahanın
yapılması
sağlanacaktır.
Hayvan Pazarı
Yapımı
0/1 Gerçekleşme
Yok
Yapılacak olan yeni
hayvan pazarının yeri
gerekli çalışmalar
yapılarak imar
planında belirlenmiştir
ve mezbaha yapımı ile
birlikte bu projemizde
yürütülecektir.
0/1 Adet
Gerçekleşme
Yok
Yapılacak olan yeni
hayvan pazarının yeri
gerekli çalışmalar
yapılarak imar
planında belirlenmiştir
ve mezbaha yapımı ile
birlikte yürütülecektir.
Eksik
Gerçekleşme
Yeni mezbaha ve
hayvan pazarı ile
ilgili çalışmalar
ve raporlar
idareye
sunulmuştur.
Eksik
Gerçekleşme
Yap-İşlet-Devret ya
da şartlı satış yoluyla
yapılması
sağlanacaktır.
Fuar Kongre
Merkezi
Yapımı
%20 Eksik
Gerçekleşme
Fuar ve Kongre
Merkezi inşaatına
başlanmış olup, 2016
yılı içerisinde
tamamlanması
hedeflenmiştir.
Tam veya Fazla Gerçekleşme - -
Tablo 2: Mevcut Stratejik Plan Performans Faaliyetlerinin Yıllara Göre Gerçekleşmeleri Tablosu
Sayfa 38 / 121
Mevzuat Analizi
2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127’nci maddesinde Mahalli idareler;
il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları
kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan kamu tüzelkişileri olarak tanımlanmıştır.
Başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere birçok mevzuat hükümleri ile
Belediyelere görev ve sorunluluk yüklenmiştir. Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları;
A- 5393 Sayılı Belediye kanunu ile verilen görev yetki ve sorumluluklar:
MADDE 14 - Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat,
turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları sosyal hizmet ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler,
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları
ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her
türlü tesisi açabilir ve işletebilir;) mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve
tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik
etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik
yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla
yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için
tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için
binde on ikisini geçemez.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 39 / 121
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu
Kanunun kapsamı dışındadır.
MADDE 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık
su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 40 / 121
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda
depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği
oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri
ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit
etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret
karşılığında yer seçim belgesi vermek,
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare
tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili
teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş
muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile
yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol
esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon
tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün
içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer
seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il
özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 41 / 121
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı
ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis
edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara,
okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma
suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve
harç gelirleri haczedilemez.
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi
durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
B- Diğer mevzuat Hükümleri ile verilen Görevler
3194 sayılı İmar Kanunu ile Belediyelere, Belediye sınırları dahilinde olan yerleşim
yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün
sağlanmasına yani sağlıklı bir kent ve kent yaşamının oluşturulmasına yönelik görev yetki ve
sorumluluklar verilmiştir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 211. maddesinden başlayarak 234.
maddesine kadar Mezarlık, defin ve cenaze hizmetleri yönünden belediyelere görev ve
sorumluluk yüklenmiştir.
Onbirinci Kalkınma planının 673.maddesinde Şehirleşmenin temel amacı; İnsan odaklı,
doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde
sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak şeklinde
tanımlanmış ve 674. maddesinden başlanarak 684. maddesine kadar amaca ulaşmak üzere
politika ve tedbirler sıralanmıştır. İdare Stratejik Planının hazırlanmasında Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 42 / 121
Merkezi Hükümet tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planının yukarıda belirtilen ve diğer
ilgili bölümleri ile belirlenen politika, amaç, tedbir ve eylemler gözetilecektir.
Yine 775 Sayılı Kanun ile gecekondunun önlenmesi, 2863 ve sayılı 5366 sayılı
kanunlarla Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazların
yenileştirilerek korunması ve yaşatılması amacıyla birçok kamu kurumları ile birlikte
belediyeler görevli ve sorumlu tutulmuşlardır. Daha birçok mevzuat hükümleri ile Belediyelere
görev verilmiş olup, bu mevzuat hükümlerinin bazılarına sayı ve başlıkları itibari ile planda yer
verilecektir.
En kısa şekilde özetlenmiş olan ve yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri birlikte
değerlendirildiğinde Belediyeler, mücavir ve yerleşim alanı içerisinde yaşayan insanların
doğumdan ölüme (Beşikten Mezara) kadar her anı ile ilgili mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının
karşılanması ve yaşam kalitesi yüksek şehirler oluşturmakla görevli, yetkili ve sorumlu
kılınmıştır.
C- Teşkilat Yapısı İle İlgili Mevzuat
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3 maddesinde Belediye Meclisi, Belediye Encümeni
ve Belediye Başkanı Belediyenin organları olarak belirlenmiş, yine aynı kanunun 17.
maddesinde belediye meclisinin belediyenin karar organı olduğu düzenlenmiştir.
Belediyelerin teşkilat yapısı Belediyenin organları ile birlikte, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 48, 49, 51. ve 52. maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
oluşturulur.
D- Belediyeleri İlgilendiren Diğer Yasal Düzenlemeler
 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 3194 Sayılı İmar Kanunu
 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 6131 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 5378 Sayılı Engelliler Kanunu
 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 6245 Sayılı Harçlar Kanunu
 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 43 / 121
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4857 Sayılı İş Kanunu
 5510Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair KHK’nin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun
 831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
 775 Sayılı Gecekondu Kanunu
 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
 5957 Sayılı Sebze ve Meyve Ticareti Hakkında Kanun
 5620 Sayılı Geçici İşçilerle İlgili Kanun
 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Hakkında Kanun
 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
 6772 Sayılı Devlete Bağlı Çalışan İşçilere İlave Tediye Kanunu
 2821 Sendika Kanunu
 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
 237 Sayılı Taşıt Kanunu
 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Bu kanunlara dayanılarak hazırlanan Yönetmelikler ile diğer ikincil ve üçüncül mevzuat
belediyelerin uymak ve uygulamak zorunda olduğu hükümler içermektedir.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 44 / 121
Üst Politika Belgeleri Analizi
Stratejik Plan ile 11. Kalkınma Planı ilişkisi
Madde 165
Ekonomik refahla birlikte, vatandaşlarımızın mutlu, sağlıklı, güvenli yaşam
sürebilecekleri, temel hak ve özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk
sistemiyle korunmasının yanı sıra öngörülebilirliği yüksek kamu politikalarıyla,
fırsat eşitliğine dayalı, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı kamu hizmetleri
sunulması temel amaçlarımız arasındadır.
Madde 169
Plan dönemi boyunca, insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap
verebilirlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri esas alınarak Kalkınma Planında
öngörülen amaç ve hedeflerin toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilerek
kalkınma vizyonuna ulaşmaya yönelik temel adımların atılması sağlanacaktır.
Madde 198
Maliye politikası çerçevesi mali disiplini esas alan, nitelikli büyümeye destek
veren, kaynakları itibarıyla sürdürülebilirliğe, kullanım yerleri itibarıyla ise
etkinliğe ve verimliliğe dayalı bir kaynak harcama yaklaşımıyla yürütülecektir.
Madde 209 Turizm hizmetlerinin çeşitliliği ve niteliği artırılarak turizmin ekonomiye katkısı
önemli ölçüde artırılacaktır.
Madde 244/7
Taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını
dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama
sistemleri desteklenecektir.
Madde 245/1 İletişim kanalları aktif olarak kullanılarak, tüm kesimlere hitap edecek şekilde
çeşitlendirilmiş, yazılı, görsel ve işitsel içerikler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Madde 265/1
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için e-belge, e-imza, e-arşiv, efatura gibi yeni teknolojik imkânlara sahip, muhasebe odaklı bir bilişim sistemi
altyapısı oluşturulacaktır.
Madde 316/3
Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek
basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması
yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.
Madde 331 Mesleki eğitim, işgücünün niteliğini yükseltmeye yönelik geliştirilecektir.
Madde 378/5
İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu
yapmasına ve yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak
yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir.
Madde 406 Suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
Madde 406/3
Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan
yağmurlama ve damla sulama gibi modern sulama sistemleri
yaygınlaştırılacaktır.
Madde 492/4 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 45 / 121
Madde 514
Ulusal ölçekteki mekânsal planlar ile ulaşım planlarının bütüncül bir şekilde ele
alınması sağlanacak; kentsel lojistik planlar, makro ölçekteki mekânsal strateji
planları, çevre düzeni planları ve lojistik master planları eşgüdüm içerisinde
hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Madde 514/1 Türkiye Lojistik Master Planı ile Ulusal Ulaştırma Ana Planı koordineli bir
biçimde tamamlanacaktır.
Madde 531/1 Kamunun yürüttüğü yapım ve teknik müşavirlik işlerine ilişkin ihalelerde
kaliteden ödün vermeden hizmet alımlarının yapılması sağlanacaktır.
Madde 531/3 Yapı denetim sistemi iyileştirilerek teknolojik uyum kapasitesi
güçlendirilecektir.
Madde 536
Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme; istikrarlı bir ekonomiyi
hedefleyen etkin ekonomi politikaları ile huzurlu bir topluma yönelik sosyal
politikaların bir arada ve koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesi yoluyla
mümkündür. Plan dönemi kalkınma perspektifi özel politika gerektiren
çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun tüm kesimlerini
kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.
Madde 537
Ülkemizin beşeri yapısının güçlenmesine yönelik tüm kademelerde kapsayıcı ve
kaliteli eğitim hamlesiyle bilgiyi ekonomik ve sosyal yarara dönüştüren,
teknoloji kullanımına ve üretime yatkın nitelikli insan yetiştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu çerçevede; tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime
ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişim sağlamaları amaçlanmaktadır. On
Birinci Kalkınma Planı döneminde üretken ve mutlu bireyler yetiştirmek için
eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında tüm süreçlerde politikalar hayata
geçirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Madde 539
İşgücü piyasasına girme ve kalmada özellikle gençlerin, kadınların ve
engellilerin yaşadıkları sorunlara çözümlerin geliştirildiği Plan döneminde;
işgücü piyasasında yaşanan dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin neden
olduğu önemli değişimleri dikkate alan, toplumun tüm kesimlerine insana
yaraşır iş fırsatlarının sunulmasına yönelik politikalar uygulanacaktır.
Madde 542
Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu
bağlamda, kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve öğrenime erişimi ile sosyal
ve ekonomik hayata katılımının artırılması, kaynaklara erişimin
kolaylaştırılması, kadının toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi için
farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Madde 545
Yaşlıların kendi tercihleri doğrultusunda bağımsız, aktif ve sağlıklı
yaşayabildikleri, ekonomik ve sosyal hayatın içinde yer aldıkları bir ortam
oluşturularak yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Madde 646
Erken yaşlardan itibaren spor eğitimi verilecek; örgün eğitimde beden eğitimi
ve spor derslerinin niteliği artırılacak; mahallinde spor imkânları geliştirilerek
her yaştan vatandaşların sportif faaliyetlere düzenli katılımı teşvik edilecektir.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 46 / 121
Madde 658 Yaşlıların kendilerini dışlanmış ve yalnız hissetmedikleri bir ortam
oluşturulacaktır
Madde 673
İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil
ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten
şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır.
Madde 674
Şehirlerimiz kalkınma vizyonuyla eşgüdüm içerisinde, çok merkezli, karma
kullanımı destekleyen, özellikle erişilebilirliği sağlayan bir yaklaşımla
planlanacak; mekânsal planlarda topoğrafyayla ahengin sağlanması ve afet riski,
iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin gözetilmesi esas
alınacaktır.
Madde 678
İmar uygulamalarında alt düzeydeki imar planlarının bütünlüğü korunacak,
planlar uygulama araçlarıyla zenginleştirilecek ve plan bütününde yapılacak
imar uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Madde 679
Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet,
mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar
yaygınlaştırılacaktır.
Madde 690
Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve
kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin
yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.
Madde 696
Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması
ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin
yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en
aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri
dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli,
zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin
oluşturulması temel amaçtır.
Madde 698
İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde
sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım
verimliliği iyileştirilecektir.
Madde 699/1 Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Madde 701
Kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımlar koordineli
olarak değerlendirilecek, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının
birbiriyle uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır.
Madde 742
Vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve
sivil toplumla katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir
biçimde harekete geçiren demokratik bir yönetim anlayışıyla kamuda
demokratik müessese ve usullerin güçlendirilmesi Plan döneminin temel
hedeflerindendir.
Madde 743
Kamu hizmetlerinin vatandaşa en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve
vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet
sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya
kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 47 / 121
Madde 780
Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın
güçlendirilmesi, kamu hizmet sunumunda eşit ve adil muamele yapılmasının
sağlanması ve şeffaflığın artırılması temel amaçtır.
Madde 789
Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap
verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim
döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
Madde 792
Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde
izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi
artırılacaktır.
Madde 794
Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine,
etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda
hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
Madde 796
Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı
kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış,
şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst
düzeye çıkarılması temel amaçtır.
Madde 802 Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate
alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.
Madde 803 Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha
verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması temel amaçtır.
Madde 804
Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumunda önemli bir role sahip
olan insan kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunumu ve
çalışan memnuniyeti artırılacaktır.
Madde 805 Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri
güçlendirilecektir.
Madde 806 Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve
geliştirilecektir.
Madde 807
Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte
işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik
ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumu ve kullanımının
artırılması temel amaçtır.
Tablo 3:Stratejik Plan ile 11. Kalkınma Planı ilişkisi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 48 / 121
Stratejik Plan ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İlişkisi
Tedbir 95 Mahalli idarelerin sosyal yardım faaliyetlerini kamu sosyal yardım
kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmeleri sağlanacaktır.
Tedbir 98
Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan bireyler yaşadıkları ortamda desteklenerek
evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek ve
yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecektir.
Tedbir 100
Engellilere yönelik bakım ve destek hizmetlerinin etkinliği, yaygınlığı ve
denetimi artırılacak, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının fiziki şartları
iyileştirilecektir.
Tedbir 101 Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve
fiziki çevre şartları iyileştirilmeye devam edilecektir.
Tedbir 104 Kültürel tesis ve faaliyetler kademeli olarak yerel yönetim kuruluşlarına
devredilecektir.
Tedbir 106
Kültürel faaliyetlere erişimin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan vatandaşların
kültür-sanat faaliyetlerine daha yoğun ve aktif biçimde katılmasına yönelik
faaliyetler yapılacaktır.
Tedbir 111 Yurt içi ve yurt dışında kültürel mirasımızı korumaya yönelik restorasyon
faaliyetlerinin sayısı artırılacaktır.
Tedbir 116 Tarihi Kent Bölgelerinin Tasarımı, Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi hayata
geçirilecektir.
Tedbir 300 Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurulacaktır.
Tedbir 382 İmar planı izleme, değerlendirme ve denetim sisteminin kurulmasına yönelik
çalışmalar sürdürülecektir.
Tedbir 389 Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent
merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.
Tedbir 394
İçme suyu ve kanalizasyon yatırım taleplerinin sağlıklı bir şekilde
yönetilebilmesi için ilgili kurumların mali yapılarının sürdürülebilir olmasına
yönelik finansman modelleri geliştirilecektir.
Tedbir 395 Atıksu arıtma tesisi yönetim modeli geliştirilecektir.
Tedbir 396 Katı atık yönetiminde mahalli idare birliklerinin etkin çalışmasına yönelik
mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
Tedbir 397 Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Tedbir 402 Mahalli idarelerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler
verilecektir.
Tedbir 404 Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart
belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
Tablo 4:Stratejik Plan ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı İlişkisi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 49 / 121
Stratejik Plan İle Orta Vadeli Mali Plan ilişkisi
Amaçlar
Mali Plan döneminde maliye politikasının temel hedefi merkezi
yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer
ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin arttırılmasıdır.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2019-2021 yılları
merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri
doğrultusunda tahsisini, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını amaçlamaktadır.
1. Merkezi Yönetim Bütçesinin Dayandığı Temel Makroekonomik Göstergeler Ve Politikalar
1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar
Kamu kurumlarının uzun vadeli tedarik planları hazırlanacak,
benzer ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle temin edilmesi
yaygınlaştırılacaktır. Kamu alımlarının; Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerine katkı sağlayacak, yerlileştirmeyi ve teknoloji
transferini teşvik edecek şekilde kullanılması uygulamasına devam
edilecektir.
Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri
yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı,
lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
Kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi
artırılacak, kamuda risk yönetimi uygulamaları
yaygınlaştırılacaktır.
Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin izleme
fonksiyonu güçlendirilecektir. Kamu idarelerinin mali yönetim ve
kontrol alanındaki hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik
olarak insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek amacıyla
faaliyetler yürütülecektir. Bu çerçevede, kamu idarelerinin mali
yönetim ve iç kontrole ilişkin kurumsallaşma, düzenleme ve
uygulama düzeylerinin elektronik ortamda izlenmesine ve
yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.
1.3. Bütçe
Gelirlerine
İlişkin
Temel
Politikalar
Yerel yönetimlerin vergi gelirlerinin genel vergi sistemi ile
uyumunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılarak yerel
yönetimlerin öz kaynak oluşturma kapasiteleri geliştirilecek,
böylece genel bütçeye olan bağımlılıkları azaltılacaktır.
Tablo 5:Stratejik Plan İle Orta Vadeli Mali Plan ilişkisi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 50 / 121
Stratejik Plan ile Orta Vadeli Program İlişkisi
Temel
Hedefler
Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların
azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliyet
Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönmüşüm ve Değişim Ofisi
kurulacaktır. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve
Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler
sağlanacaktır.
Kamu
Maliyesi
Politika ve
Tedbirler
Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım,
cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin artırılmasıdır.
Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve
sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacaktır.
Kamuda yeni idari hizmet binası yapıma ve kiralanmasına izin
verilmeyecektir.
Kamu kaynakların kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak,
şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı
bütçeleme hayata geçirilecektir.
Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçüm, tekrar yerleştirme ve norm
kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve
performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır.
Program
ve Projeler
/ Çevre ve
Şehircilik
Bölümü
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent
merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları
yapılacaktır.
Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Eğitim
Ekonomik hedeflerle uyumlu olacak şekilde mesleki eğitim kurumlarının
kurumsal kapasitelerinin geliştirilecek, tematik meslek okullarının
yaygınlaştırılması, ölçüm ve belgelendirme ile işgücünün niteliği artırılacaktır.
Tablo 6:Stratejik Plan ile Orta Vadeli Program İlişkisi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 51 / 121
Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
FAALİYET ALANI ÜRÜN/HİZMETLER
İmar, Ruhsat ve Denetim
Faaliyetleri
Şehir Planlama
Plan Tadilatı Hizmetleri
Yapı Kullanma İzinleri
Uygulama Zaptı
18. Maddesi Uygulaması
İhdas, İfraz ve Tevhit Uygulamaları
Numarataj İşlemleri
İmar Durum Belgeleri
İnşaat Ruhsatları
Tehlikeli Binaların Yıkımı
İnşaat ve Kaçak Yapılaşmanın Kontrolü
Tarihi Binalarının Restorasyonu
Asansör Tescil Belgesi Verilmesi
Su ve Altyapı Faaliyetleri
İçme Suyu Hizmetleri
Altyapı ve Kanalizasyon Hizmetleri
Arıtma Tesis Hizmetleri
Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hatlarının
Sayısallaştırılması
Mevcut İçme Suyu Tesislerinin Bakımı ve Onarımı
Yağmur Suyu Şebekelerinin Yapılması ve Mevcutların
Bakımının Yapılması
Ulaşım Yönetim Faaliyetleri
Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri
Asfalt Yapımı
Ulaşım Planlaması ve Yönetimi
Otopark Alanları Planlaması ve Yönetimi
Toplu Taşıma Güzergâhlarının Belirlenmesi
Çevre ve Halk Sağlığı ve
Temizlik Faaliyetleri
Atık Yönetimi
Tıbbi Atıkların Bertarafı
Katık Atık Yönetimi
Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunun Sağlanması
Şehir Geneli İlaçlama Çalışmalarının Yapılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 52 / 121
Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Şehrimizin Tarihinin ve Kültürünün Tanıtım Hizmetleri
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Sosyal Belediyecilik
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetler
Kadın ve Aile Hizmetleri
Bilişim ve İletişim Faaliyetleri
Belediyemiz Çalışmaları Hakkında Halkımızın
Bilgilendirilmesi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Arşiv Bilgi Sistemi
Kent Bilgi Sistemi
Bilişim Donanım Altyapısı Hizmetleri
Sağlıklı, Huzurlu ve Yeşil Bir
Kent Meydana Getirilmesi
Faaliyetleri
Sosyal Tesis Alanlarının İnşaatı
Şehrin Çevre Düzenlemesinin Yapılması
Mevcut Alanların Bakımı ve Onarımının Yapılması
Park ve Yeşil Alanların Yapımı, Düzenlemesi ve Tadilatının
Yapımı
Tablo 7: Faaliyet Alanları Ürün/Hizmet Listesi
Paydaş Analizi
Paydaş analizi Karaman Belediyesi Stratejik Planın paydaşlar tarafından kabul edilmesi
ve planın uygulanma şansının artması açısından önem teşkil etmektedir. Paydaşlar;
Belediye'nin faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen veya gerçekleştirdikleri
faaliyetlerle Belediye'yi etkileyen kişi, grup ve kurumlardır. Belediye'nin etkileşim içinde
olduğu tarafların stratejik planla ilgili görüşlerinin dikkate alınması, kamu hizmetlerinin
paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesini sağlayarak stratejik planın
sahiplenilmesini ve başarı düzeyinin arttırılmasını sağlar. Paydaş analizi sürecinde Kalkınma
Bakanlığının 2019'da yayınladığı “Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi” temel
alınmıştır. Süreçte; paydaşların tespiti yapılarak önceliklendirilmiş, görüş ve önerilerin alınması
sonrası değerlendirme aşamalarına yer verilmiştir. İlk aşamada Stratejik Planlama Ekibi
tarafından, iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir. İkinci aşamada iç ve dış paydaş olarak belirlenen
paydaşların önceliklendirilmesi yapılmıştır. Önceliklendirme sürecinde paydaşların etki ve
önem derecesi dikkate alınmıştır.
Stratejik Plan hazırlanmasında yapılan paydaş analizleri ile;
Farklı bakış açıları ve bilgi kaynaklarının sürece dâhil edilmesi,
Paydaşların kurum hakkındaki görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, kurumun güçlü
ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi,
Kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek
unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,
Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesi
amaçlanmıştır.
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 53 / 121
Paydaşların Belediye hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması aşamasında anket
uygulaması ve yapılan görüşmeler şeklinde veri toplama yöntemi kullanılmıştır.
Paydaş Önem Listesi
Paydaş Adı İç Paydaş /
Dış Paydaş
Önem
Derecesi
Etki
Derecesi Önceliği
Karaman Valiliği Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Karaman İl Özel İdaresi Dış Paydaş Önemli Orta Birincil
İl Sağlık Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Ticaret İl Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Orta Birincil
Karaman Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Karaman Ziraat Odası Başkanlığı Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Karaman Defterdarlığı Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 54 / 121
Orman İşletme Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
İl Müftülüğü Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Tapu Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Ticaret ve Sanayi Odası Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Ticaret Borsası Dış Paydaş Önemli Orta İkincil
Kadastro Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Karaman Halkı Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Mahalle Muhtarları Dış Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Belediye Meclis Üyeleri İç Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Belediye Başkan Yardımcıları İç Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Birim Müdürleri İç Paydaş Önemli Güçlü Birincil
İdari Personeller İç Paydaş Önemli Güçlü Birincil
Tablo 8: Paydaş Önem Matrisi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 55 / 121
İç Paydaş Anket Sonuçları
Yaş Aralığı
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
2 65 109 72 23
Şekil 3:İç Paydaş Anketi Yaş Aralıkları
Yaş Aralığı 18-24
1%
Yaş Aralığı 25-34
24%
Yaş Aralığı 35-44
40%
Yaş Aralığı 45-54
27%
Yaş Aralığı 55-64
8%
İç Paydaş Anketi Yaş Aralıkları
Yaş Aralığı 18-24 Yaş Aralığı 25-34 Yaş Aralığı 35-44 Yaş Aralığı 45-54 Yaş Aralığı 55-64
İç Paydaş Anketi
Cinsiyet Dağımı
Erkek Kadın
201 71
Cinsiyet Erkek
74%
Cinsiyet Kadın
26%
İç Paydaş Anketi Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet Erkek Cinsiyet Kadın
Şekil 2:İç Paydaş Anketi Cinsiyet Dağılımı
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 56 / 121
Şekil 4:İç Paydaş Anketi Eğitim Durumu
Şekil 5:Aidiyet Duygusu, Takım Ruhu ve İşbirliği ve Dayanışma Hakkında Katılımcı
Görüşleri
Eğitim Durumu İlkokul
13%
Eğitim Durumu
Ortaokul
8%
Eğitim Durumu
Lise/Meslek Lisesi
28%
Eğitim Durumu Lisans
46%
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans ve Üstü
5%
İç Paydaş Anketi Eğitim Durumu
Eğitim Durumu İlkokul Eğitim Durumu Ortaokul
Eğitim Durumu Lise/Meslek Lisesi Eğitim Durumu Lisans
Eğitim Durumu Yüksek Lisans ve Üstü
0
20
40
60
80
100
Çok İyi İyi Orta Kötü Çok Kötü
Aidiyet Duygusu 42 86 100 27 16
Takım Ruhu 43 81 94 41 12
İşbirliği ve Dayanışma 40 94 80 45 12
Aidiyet Duygusu, Takım Ruhu ve İşbirliği ve Dayanışma
Hakkında Katılımcı Görüşleri
Aidiyet Duygusu Takım Ruhu İşbirliği ve Dayanışma
Eğitim Durumu
İlkokul Ortaokul Lise/Meslek Lisesi Lisans Yüksek Lisans ve Üstü
35 21 77 126 13
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 57 / 121
İdari Birimlere Göre Dağılımı Katılım Sayısı Erkek Bayan
Başkan Yardımcısı 3 3 0
İç Denetçiler 2 2 0
Bilgi İşlem Müdürlüğü 9 6 3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 8 6 2
Fen İşleri Müdürlüğü 8 8 0
Hal Müdürlüğü 2 2 0
Hukuk İşleri Müdürlüğü 5 5 0
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 14 10 4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6 4 2
İtfaiye Müdürlüğü 22 21 1
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 19 3 16
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 31 16 15
Mali Hizmetler Müdürlüğü 31 24 7
Mezarlıklar Müdürlüğü 2 1 1
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 3 2 1
Özel Kalem Müdürlüğü 11 6 5
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 1 0
Plan ve Proje Müdürlüğü 3 3 0
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 12 10 2
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 40 39 1
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 0 1
Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 2 2
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 4 3 1
Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 2 1
Yazı İşleri Müdürlüğü 6 2 4
Zabıta Müdürlüğü 22 20 2
Şekil 6: İç Paydaş Anketi Katılımcılarının İdari Birimlere ve Cinsiyetlere Göre Dağılımı
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 58 / 121
1
2 Şekil 7: İç Paydaş Kurumdan Memnuiyet Durumu
Genel olarak
iş yerimden
memnunum
Kurumumuzd
a önemli
değişiklikler
yapıldığında
kendimi
yeterli
derecede
bilgilendirilm

hissediyorum
Kurumumuz
çalışanlarına
karşı adil
davranır.
İş arayan bir
arkadaşıma
bu kurumu
tereddüt
etmeden
tavsiye
ederdim
Bu kurum,
işimde
yapabileceği
min en iyisini
yapmam için
beni
heyecanlandı
rır.
Kendimi
bundan bir
sene sonra
da bu
kurumda
çalışıyor
olarak
görebiliyoru
m
Bu kurumda
kararlar
alınırken
çalışanların
fikir ve
önerileri
yeteri kadar
dikkate
alınıyor
Kurumumda,
İşi
konusunda
uzman ve
yetenekli
birçok
personel
vardır.
Kurumumda,
teknolojik
kapasite
yeterlidir
Kurumumda
bürokratik
işlemler çok
fazladır ve
işleri
aksatmaktadı
r
Bu kurum
çalışanlarına
verdiği
sözleri tutar
Kesinlikle Katılmıyorum 8 18 25 15 11 5 26 13 10 35 13
Katılmıyorum 14 55 36 15 18 9 48 25 33 88 21
Kararsizim 17 55 51 52 51 25 58 48 37 57 57
Katılıyorum 124 92 107 115 105 121 84 125 125 56 119
Kesinlikle Katılıyorum 108 51 52 74 86 111 55 60 66 35 61
0
20
40
60
80
100
120
140
Kurumdan Memnuniyet Durumu
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 59 / 121
3
4 Şekil 8: İç Paydaş Yöneticiler İle İlgili Görüşler
0
20
40
60
80
100
120
Yöneticim
başarılı olmam
için ihtiyaç
duyduğum
desteği veriyor
Yöneticim
benim işimi
etkileyecek
kararlar
alınırken beni
de bu sürece
dahil eder
Üst yönetim,
çalışanlarla
açık ve dürüst
bir şekilde
iletişim kurar
Üst düzey
yöneticiler
çalışanları
kurumun en
değerli
varlıkları
olarak görürler
Bağlı olduğum
yönetici kendi
birimimizde
çalışanlar
arasında
ayırım yapmaz
Yöneticim iş ile
ilgili öneriler
getirmem için
beni teşvik
eder.
Yöneticim
benimle
birlikte açık ve
net beklentiler
ve hedefler
oluşturur
Yöneticimin iş
ile ilgili
konularda
danışılabilecek
biri olduğunu
düşünüyorum
Kesinlikle Katılmıyorum 79 70 69 56 86 75 66 91
Katılmıyorum 25 45 35 36 18 33 29 19
Kararsizim 40 45 51 67 38 38 53 32
Katılıyorum 116 95 100 89 107 111 106 118
Kesinlikle Katılıyorum 11 16 16 23 22 14 17 11
Yöneticiler İle İlgili Görüşler
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 60 / 121
5
6 Şekil 9: Gelişim Konusunda Görüşler
0
20
40
60
80
100
120
140
Kurumum
yararlı
beceriler
edinmem için
bana eğitim ve
gelişim
olanakları
veriyor
Katıldığım
eğitimleri
günlük iş
hayatım için
yararlı
buluyorum.
Bu kurumda
benim için var
olan kariyer
fırsatlarının
farkındayım.
Yapılan hizmet
içi eğitimler
verimli
geçmektedir.
Kurumumuzda
, başarıya en
çok katkıda
bulunan
çalışanları terfi
ettiririz
Gelişim ve
iyileşme
konusunda
fikir ve
önerilerimin
dikkate
alındığını
düşünüyorum.
İşimi yaparken
faydalı bilgi ve
deneyimler
kazanıyorum
Performansımı
arttırmama
yardımcı
olacak geri
bildirimleri
düzenli olarak
alıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum 21 13 15 18 33 17 8 16
Katılmıyorum 43 40 29 43 54 48 5 36
Kararsizim 57 54 54 50 67 65 20 45
Katılıyorum 90 100 102 97 68 91 137 109
Kesinlikle Katılıyorum 60 64 71 63 48 50 101 65
Gelişim Konusundaki Görüşler
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 61 / 121
7
8 Şekil 10: İç Paydaş Yapılan işleri İle İlgili Görüşler
0
20
40
60
80
100
120
140
İşte benden
ne beklendiği
konusunda
net olarak
bilgilendiriliyo
rum.
Yaptığım işten
başarı
duygusu
alıyorum.
İşimle ilgili
stres başa
çıkabileceğim
seviyededir.
Süreçlerimiz,
işletim
kurallarımız ve
prosedürlerim
iz net bir
şekilde
tanımlanmıştır
.
[İşimi iyi
yapabilmek
için gerekli
olan kararları
verme
yetkisine
sahibim.
Çalıştığım
bölümün
işleyişi
konusunda
önerilerim
dikkate alınır
Belediyemizin,
halka karşı
verdiği hizmet
yeterlidir.
İşimin fazla
oluşundan
dolayı işimi
bazen iyi bir
şekilde
yapamıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum 12 8 14 11 11 17 11 60
Katılmıyorum 18 13 19 18 32 30 9 93
Kararsizim 42 25 32 51 39 43 32 37
Katılıyorum 118 124 119 122 99 112 127 53
Kesinlikle Katılıyorum 81 101 86 69 90 69 92 28
Yapılan işleri İle İlgili Görüşler
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 62 / 121
9
10 Şekil 11:İç Paydaş Fiziki Koşullar İle İlgili Görüşler
0
20
40
60
80
100
120
140
Çalıştığım kurum binası
çalışma ortamına elverişli ve
yeterlidir.
Belediyenin bilişim
teknolojilerinden
yararlanmakta zorluk
yaşamıyorum
[İş yerindeki fiziksel ortam
yaptığım iş için uygundur.
Büro ve kırtasiye malzemeleri
yeterli ve uygundur.
Kesinlikle Katılmıyorum 32 10 22 8
Katılmıyorum 35 39 35 14
Kararsizim 33 36 32 15
Katılıyorum 98 115 112 126
Kesinlikle Katılıyorum 73 70 70 108
Fiziki Koşullar İle İlgili Görüşler
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 63 / 121
11
12 Şekil 12: İç Paydaş İletişim İle İlgili Görüşler
0
20
40
60
80
100
120
140
Farklı departmanlar arasındaki işbirliği
sayesinde yapılan işlerde verimlilik
sağlanmaktadır
Birimler arası haberleşme, diyalog ve iş
birliği iyidir
İş arkadaşlarımla uyum içinde
çalışıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum 19 17 8
Katılmıyorum 110 113 126
Kararsizim 43 45 18
Katılıyorum 37 40 8
Kesinlikle Katılıyorum 62 56 111
İletişim İle İlgili Görüşler
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 64 / 121
13
14 Şekil 13: İç Paydaş Takdir İle İlgili Görüşler
0
20
40
60
80
100
120
Katkı ve başarılarım karşılığında, (aldığım
ücretin dışında) uygun şekilde takdir
ediliyorum
Performansımı arttırmama yardımcı
olacak geri bildirimleri düzenli olarak
alıyorum.
Yöneticim katkı ve başarılarımı takdir
eder
Kesinlikle Katılmıyorum 34 25 24
Katılmıyorum 58 51 27
Kararsizim 47 51 41
Katılıyorum 81 94 114
Kesinlikle Katılıyorum 51 50 65
Takdir İle İlgili Görüşler
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsizim Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Sayfa 65 / 121
Dış Paydaş Anket Sonuçları
Kurum ve Kuruluş Çalışanları Anket Sonuçları
Şekil 14: Dış Paydaş Anketi Kurum/Kuruluş Beyan Edilen Görevler
Şekil 15:Dış Paydaş Anketi Belediye Tarafından Geçmiş 5 Yılda Kurumunuz İçin
Gerçekleştirilen Hizmetler
Yönetim Kurulu
Üyesi Üst Yönetici Üst Yönetici
Yardımcısı
Uzman, Şef, Amir ve
Benzeri Yönetici
Personel
 Diğer Personel
Seri 1 5 23 6 57 78
5
23
6
57
78
0
20
40
60
80
100
Dış Paydaş Anketi Kurum/Kuruluş Beyan Edilen
Görevler
Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetici
Üst Yönetici Yardımcısı Uzman, Şef, Amir ve Benzeri Yönetici Personel
 Diğer Personel
Kuruma
ulaşım için
yollar
yenilendi
Kuruma
ulaşım için
toplu taşıma
hizmetleri
genişletildi
Kurum
çevresi
ağaçlandırıldı
 Kuruma
yakın
mesafeye
park/dinlenm
e yeri yapıldı
Kurum önüne
tatlı su verildi
Çöpler
aksatılmadan
alındı
Kanalizasyon
sistemi yeni
yapıldı/yenile
ndi
Kurumumuzla
Belediye
arasındaki
ilişkilerde
problem
oluşturulmadı
Seri 1 69 61 20 22 3 126 13 88
69
61
20 22
3
126
13
88
Dış Paydaş Anketi Belediye Tarafından Geçmiş 5 Yılda
Kurumunuz İçin Gerçekleştirilen Hizmetler 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 66 / 121
Şekil 16: Dış Paydaş Belediye İle İlgili Görüşler
Şekil 17:Dış Paydaş En Çok Talep Edilen Konular (%)
0
20
40
60
80
100
120
Belediyle ilgili
işlemlerinizde
Belediye
personelinin
tutumundan
memnun
musunuz?
Belediye
hizmetlerini yeterli
buluyor musunuz?
Belediyenin
sorunlarınıza
yaklaşımını yeterli
buluyor musunuz?
 Belediye
hizmetlerini şeffaf
ve güvenilir
buluyor musunuz?
Hayır 34 99 85 70
Evet 112 53 64 68
Dış Paydaş Belediye İle İlgili Görüşler
Hayır Evet
Temizlik ve
çevre
düzeni,
atık
yönetimi
Ulaşım ve
Trafik
Sorunu
Otopark
Sorunu
ParkBahçe ve
Sosyal
Faaliyet
Alanlarının
Artırılması
Yol ve
Kaldırım
Yapımı
Su ve
Kanalizasy
on
Faaliyetleri
Kent
Estetiği ve
Kentsel
Dönüşüm
Sosyal ve
Kültürel
Belediyecil
ik
Faaliyetleri
Halk
Sağlığı ve
Çevre
Düzeni
Tanıtım ve
turistik
faaliyetler
Seri 2 35 34 77 99 44 37 34 54 29 42
Dış Paydaş En Çok Talep Edilen Konular (%)
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 67 / 121
Muhtarlar Anket Sonuçları
Şekil 18: Hizmet Kalitesi Yeterliliği
Şekil 19: Anket İletişim İmkânları Yeterliliği
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Sizce
Belediye
hizmet
kalitesi
yeterli midir?
Yeterlidir Genellikle
Yeterlidir
Bazen
Yeterlidir
Genellikle
Yetersizdir
Yetersizdir
Seri 1 16 11 6 0 0
Muhtarlar Anket Belediye Hizmet Kalitesi Yeterliliği
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Belediye
hizmetlerinin
kaliteli ve hızlı
bir şekilde
sunulmasını
temin edecek;
bilgi paylaşımı
sağlayacak
internet ve
diğer iletişim
imkânları
yeterli midir?
Yeterlidir Genellikle
Yeterlidir
Bazen
Yeterlidir
Genellikle
Yetersizdir
Yetersizdir
Seri 1 18 9 3 2 1
Muhtarlar Anket İletişim İmkanları Yeterliliği
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 68 / 121
Şekil 20: Belediye Personeli İle İletişim
Şekil 21: Belediye İle İletişim Yöntemi
0
5
10
15
20
25
Karaman
Belediyesi Yönetici
ve Personeli ile
iletişimden
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 23 7 0
Muhtarlar Anketi Belediye Personeli İle İletişim
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Muhtarlık
sorunlarını
hangi yolalrla
Belediyemize
İletiyorsunuz?
Muhtarlık Bilgi
Sistemi
Yazılı Başvuru
(Dilekçe)
Telefonla Müdürlükle Yüz
Yüze
Seri 1 8 13 11 18
Muhtarlık Anketi Belediye İle İletişim Yöntemi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 69 / 121
Şekil 22: Belediyeden Geri Bildirim
Şekil 23: Yol, Kaldırım, Çevre Düzenlemeleri Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Karaman
Belediyesine
iletmiş olduğunuz
sorun ve
önerileriniz ile ilgili,
süreç konusunda
bilgilendiriliyor
musunuz?
Bilgilendiriyor Kısmen
Bilgilendiriyor
Bilgilendirmiyor
Seri 1 13 16 3
Muhtarlık Anketi Belediyeden Geri Bildirim
0
2
4
6
8
10
12
14
Belediyemizin Yol,
Kaldırım ve Çevre
düzenlemelerinde
n memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 11 13 7
Muhtarlık Anket Yol, Kaldırım, Çevre Düzenlemeleri
Memnuniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 70 / 121
Şekil 24: Kültür ve Sanat Etkinlikleri Memnuniyet
Şekil 25: Zabıta Denetimleri Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Belediyemizin
Kültür ve Sanat
etkinliklerinden
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 17 14 1
Muhtarlık Anketi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Belediyemizin
Zabıta
denetimlerinden
(İş yeri, kaldırım
işgali)memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 9 15 8
Muhtarlık Anketi Zabıta Denetimleri Memnuniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 71 / 121
Şekil 26: Sosyal Yardım Memnuniyet
Şekil 27: Gençlik ve Spor Hizmetleri Memnuniyet
0
5
10
15
20
25
Belediyemizin
Sosyal Yardım
hizmetlerinden
(Gıda, Sıcak Yemek,
Nakit)memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 21 5 4
Muhtarlar Anketi Sosyal Yardım Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Belediyemizin
Gençlik ve Spor
hizmetlerinden
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 15 14 1
Muhtarlar Anket Gençlik ve Spor Hizmetleri Memnuniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 72 / 121
Şekil 28: Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Memnuniyet
Şekil 29: Park ve Bahçe Hizmetleri Memnuniyet
0
5
10
15
20
25
30
Belediyemizin
Mezarlık ve
Cenaze
hizmetlerinden
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 27 3 0
Muhtarlar Anket Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri
Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Belediyemizin Park
ve Bahçe
hizmetlerinden
Spor aletleri, Oyun
grubu, Çevre
düzenlemesi)
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 16 5 10
Muhtarlar Anket Park ve Bahçe Hizmetleri Memnuniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 73 / 121
Şekil 30: Temizlik Hizmetleri Memnuniyet
Şekil 31: Ulaşım Hizmetleri Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Belediyemizin
Temizlik İşleri
hizmetlerinden
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 19 10 1
Muhtarlar Anket Temizlik Hizmetleri Memnuniyet
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Belediyemizin
Ulaşım
hizmetlerinden
memnun
musunuz?
Memnunum Kısmen
Memnunum
Memnun Değilim
Seri 1 19 9 4
Muhtarlar Anket Ulaşım Hizmetleri Memnuniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 74 / 121
Şekil 32: Belediye Genel Memnuniyet
0
5
10
15
20
25
30
Karaman
Belediyesi’nden genel
manada memnun
musunuz?
Evet Hayır
Seri 1 30 1
Muhtarlar Anket Belediye Genel Memnuniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 75 / 121
Kuruluş İçi Analiz
Organizasyon Şeması
Şekil 33: Organizasyon Şeması
Belediye
Meclisi
Belediye
Başkanı
Teftiş Kurulu
Müdürlüğü
İç Denetim Birimi
Başkan
Yardımcıları
Zabıta Md.
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Md.
Muhatrlık Md.
Kültür ve Sosyal İşler
Md.
İtfaiye Md.
Veteriner İşleri Md.
İmar ve Şehircilik Md.
Mali Hizmetler Md.
Destek Hizmetleri Md.
Fen İşleri Md.
Temizlik İşleri Md.
Park ve Bahçeler Md.
Plan ve Proje Md.
Su ve Kanalizasyon Md.
Ruhsat ve Denetim Md.
Ulaşım Hizmetleri Md.
Bilgi İşlem Md.
Kadın ve Aile Hizmetleri
Md.
Hal Md.
Mezarlıklar Md.
Yazı İşleri Md.
Özel Kalem
Müdürlüğü
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Belediye
Encümeni
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 76 / 121
Kurum Kültürü Analizi
Kurum kültürü, kurum çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan gelenekler ve
değerler bütünüdür. Güçlü bir kurum kültürü, çalışanların motivasyonunun artırılmasında
önemli bir rol oynar. Yüksek motivasyona sahip çalışanlar, kurumsal amaçlar ve hedefler
çerçevesinde daha verimli bir şekilde çalışarak kurumun performansının iyileştirilmesine
artı değer katar.
Karaman Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili kanunlarla belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine
getirirken; vizyonuna uygun olarak üretken, milli ve manevi değerlere sahip, şehirciliği ile
örnek olma anlayışıyla, tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini adil, hızlı ve kaliteli bir şekilde
şeffaflık ve katılımcılık anlayışı içerisinde gerçekleştirmektedir. Kurum kültürümüz; çağdaş,
yeni düşüncelere ve eleştiriye açık yapımız ile toplumsal yararlılık, yenilikçilik, katılımcılık,
güvenilirlik, kalite ve verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık, sorumluluk, eşitlik ve çevre
bilinci değerlerinden oluşmaktadır.
Fiziki Kaynak Analizi
Karaman Belediyesine ait gayrimenkuller ile makine ve araç sayıları aşağıda tablolarda
verilmiştir.
Türü Adet Alanı (m2)
Arsa 960 2.607.357,58
Hisseli Arsalar 551 80.719,66
Yol-Su Arkı-Sulama Kuyusu-Harman Yeri 48 514.319,36
Arazi-Tarla ve Meralar 63 932.169,44
Hisseli Tarla-Yol-Kuyu Yeri ve Çeşme 26 13.170,51
Bağ-Bahçe ve Elmalık 12 20.958,00
Park-Yeşil Alan ve Çocuk Bahçesi 325 684.064,77
Mezarlıklar 7 249.029,00
Trafo-Trafo Yeri ve Trafo Binası 9 2.609,55
Cami ve Cami Arsaları 20 19.660,00
Sağlık Ocağı Arsaları 8 14.074,00
Kreş Yeri Arsaları 5 6.577,00
Mesken (Kargir) 117 32.779,94
Mesken (Kerpiç) 366 80.353,94
Eğitim Tesisi 3 14.213,00
Dükkân ve Bürolar 301 15.399,35
Depo 4 466
Çeşitli Gayrimenkuller 34 231.166,96
Çeşme ve Arsası 61 3.818,02
Lokanta 1 3.908,00
Binalar 27 124.422,84
Tablo 9: Karaman Belediyesine Ait Gayrimenkul İcmali
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 77 / 121
No Aracın Cinsi Adet
1 Binek Otomobil 8
2 Minibüs 1
3 Pick-Up Kamyonet 46
4 Otobüs 37
5 Kamyon 63
6 Acil Yardım Aracı 1
7 Cenaze Aracı 4
8 Motosiklet 4
9 Üst Yapılı Araçlar ve İş Makineleri 89
Toplam 253
Tablo 10:Karaman Belediyesine Ait Makine Ve Araç Parkı Durumu
Donanım
Bilgisayar 505 Adet
Yazıcı 252 Adet
Modem 9 Adet
Projeksiyon 23 Adet
Yedekleme Ünitesi 1 Adet
Yazılımlar ve Bilişim Sistemleri
Oracle Veritabanı Kullanım Lisansı Sınırsız
Microsoft Windows Server 2016 (50 Cal User) 1 Adet
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter ROK 2 Adet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 78 / 121
Microsoft Windows Server 2008 Standart (25 Cal User) 3 Adet
Microsoft Windows İşletim Sistemleri 339 Adet
Microsoft Office Kullanım Lisansı 100 Adet
Yönetim Bilgi Sistemi (Modüller) 40 Adet
SisWorld-SisKBS (GIS) kullanım lisansı 30 Adet
Netcad 8 Adet
Autocad 5 Adet
İdecad 2 Adet
Güvenlik Duvarı Yazılım Kullanım Lisansı 2 Adet
ESET Antivirüs yazılımı kullanım lisansı(3 Yıl) 350 Adet
Tablo 11:Bilgi ve Teknolojik Kaynakları
Bilişim sistemlerinin yönetilmesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Belediyemiz; Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi, Güvenlik
ve Teknik Hizmetler olmak üzere gelişmiş bir altyapı sistemi ile hizmet vermektedir.
Belediyenin bilişim alt yapısında; 4’ü fiziksel 9’i sanal olmak üzere toplam 13 adet sunucu
bulunmaktadır. Belediye uygulama programı kurulu sunucu bilgisayarı(Server), Linux işletim
sistemli üzerinde Oracle veri tabanı ile çalışmaktadır. Kent bilgi sistemi için kullanılan sunucu
bilgisayar (Server) Windows işletim sistemi ile çalışmakta ve üzerinde kurulu sanal sunucu
bulunmaktadır. Windows işletim sistemli 2 adet sunucu bilgisayar (Server); web, anti-virüs
sunucu ve dış birimlerin bağlantısı için kullanılmaktadır. 32 TB kapasiteli yedekleme ünitesi
ile günlük veri yedeği alınmaktadır.
Gelişen teknolojileri kullanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet vermek
amacıyla Belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak E- Belediye ve EBYS (Elektronik
Belge Yönetim Sistemi) bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve
olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ
altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri belediyemiz tarafından
yürütülmektedir. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan güvenlik duvarı ile bilgisayar
altyapısında, dış tehditler sebebiyle meydana gelebilecek zararların vatandaşa
yansımaması amacıyla siber saldırı önleme sistemleri devreye alınmıştır.
Bilgisayarların doğru ve sistemli çalışabilmesi için yazılımların kurulması,
programların güncellenmesi, gerekli donanımların alınarak sistemlerin kurulup kullanılır hale
getirilmesi ve arızalara gerekli müdahaleler yapılarak sistemin düzgün çalışması
sağlanmaktadır.
Sayfa 79 / 121
PESTLE Analizi
ETKENLER TESPİTLER BELEDİYEYE ETKİSİ
NE YAPILMALI
FIRSATLAR TEHDİTLER
Politik
Hükümet politikaları
çerçevesinde, kamusal
yatırımlar ve bölgeler
arası gelişme
potansiyellerini
değerlendirmeye
yönelik alanlar
Ekonomik ve sosyal alt
yapı ile kentsel dönüşüm projelerine
destek verilmesi
Hibe destekli projelerde
sınırlamaların
olması
Hibe destekli
projelere yönelik
çalışmaların
yapılması
Ekonomik
Şehrimizin konumunun
tarım, hayvancılık ve
ticaret sektörleri
açısından çeşitlilik
göstermesi Alternatif
enerji kaynakları giderek
önem kazanmaktadır.
(Güneş enerjisi)
Sektörel bazlı çeşitliliğin
vatandaşlarımıza
iş imkânları sağlaması
Yüzey suyu bulunmaması, genel
anlamda kuraklık eğilimi göstermesi
ve yeraltı sularının tarımda aşırı
kullanımı kuraklık seviyesinde
artmalara neden olacak olması
Tarım ve hayvancılık
sektöründe modern
tekniklerin kullanımının
arttırılması ve çiftçilere
eğitim, destek vb.
imkânların sağlanması ile
modern sulama
sistemlerinin kullanımı
Sosyokültürel
Şehrimizin tarihi ve
kültürel açıdan zengin
olması
Alternatif turizm çeşidi (tarih turizmi,
kültür turizmi, spor turizmi ve inanç
turizmi, mağara turizmi, yayla
turizmi, av turizmi ve mutfak turizmi)
ile alternatif turizm potansiyeli olan
bir ildir.
Alt yapının istenen seviyede
olmaması, tesis ve alternatif turizm
potansiyeli arasındaki uyumsuzluk,
yerel halkta alternatif turizm
bilincinin olmaması, Karaman’ın
alternatif turizm türlerinin yeterince
tanıtılamaması
Tanıtım
faaliyetlerinin
arttırılması ve yerel halkta
alternatif turizm bilincinin
oluşturulması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 80 / 121
Teknolojik
Yeni teknolojilerin
yaygınlaşması ve
dünyanın çeşitli
yerlerindeki insanların
aynı anda yeni bilgilere
hızlı ve kolay
erişimlerinin sağlanması
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
gelişimi ile Belediye hizmetlerine
erişilebilirliğin kolaylaşması
Teknolojik gelişimlere adaptasyon
sürecinin zaman alması
Yeni bilgi teknolojileri
özendirici hale getirilmeli,
teknolojik gelişmeler
ile ilgili eğitimler
verilmeli
Yasal
5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
kapsamında
düzenlemeler
yapılması
Bütçe, stratejik plan, performans
programları ve faaliyet raporlarının
birbirleriyle ilişkili olması
Kamu idarelerinde uygulanabilirliğini
sağlayacak mekanizma ve sistemlerin
hayata geçirilmemiş olması
Bütünleşik Kamu
Mali Yönetim Sisteminin
uygulamaya geçişi ile
mevzuat değişiklikleri eş
zamanlı olmalı
Çevresel
Hava, su ve toprak
kirliliğinin çevreye
etkisi,
İklim değişikliği
Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin
geliştirilmesine yönelik projelerin
hükümet tarafından desteklenecek
olması
Hava, su vb. kirlilikten ve iklim
değişikliği dolayı vatandaşlarımızın
olumsuz yönde etkilenmesi
Çevreye dost teknolojilerin
geliştirilmesine yönelik
araştırma ve bilimsel yayın
projelerinin öncelikli
hale getirilmesi
Tablo 12: PESTLE Analizi Tablosu
Sayfa 81 / 121
GZFT Analizi
Güçlü Yönler
 Kurumsal yönetimin varlığı
 Katılımcı yönetim anlayışı
 Şeffaf ve hesap verilebilirlik mekanizması olarak şikâyet birimlerinin varlığı
 Karaman’ın Akıllı Kent için pilot il olması ve buna yönelik hizmetlerin
sunulması
 Su ve Kanalizasyon altyapısının büyük ölçüde tamamlanmış olması
 E-belediyecilik hizmetlerinin sunulması
 Cenaze hizmetlerinin ücretsiz olması
 Zabıta teşkilatının hızlı denetimi
 Belediye üst yönetiminin Stratejik Planı sahiplenmesi
 Marka değeri olan Tarihi kişiliklerin bulunması
 Türk dili ile ilgili köklü bir geçmişimizin olması
 Karaman’ın ülkemizde güneş enerjisi elde etmede en iyi konumda olan illerden
biri olması
 Teknolojik alt yapımızın mevcut ve yeniliğe açık olması,
 İlin deprem kuşağında olmaması
 Asfalt çalışmalarında yeterli teknik donanıma sahip olunması
 Belediye içi bilgisayar ağının, intranetin ve lokal programların yeterliliği
Zayıf Yönlerimiz
 Nitelikli personel sayısının yetersizliği
 Personel eğitim ihtiyacının bulunması
 Mali yapının sıkıntılı olması
 Geri dönüşüm tesislerinin yetersizliği
 Kurum içi envanter çalışmalarının yetersiz olması
 Ulusal ve uluslararası fonlardan yeterince yararlanılamaması
 Afet ve Deprem Master Planının olmaması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 82 / 121
 Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması
 Personel yaş ortalamasının yüksek olması
 Bisiklet, yaya ve engelli yollarının yetersizliği
 Otopark eksiği ve trafik yoğunluğu
 Yüzey suyu bulunmaması, tarımsal sulamanın yer altı sularıyla yapılması
 Eski plan ve paftaların sayısal olmaması
 Norm kadrodaki personelin eksikliği
 Kurumlar arası etkin bir ağın olmaması
 Yerleşim birimlerimizin dağınık ve düzensiz olması
 Personel yönetiminde kariyer planlama sisteminin olmaması
 Personele yönelik sosyal tesislerin yetersiz olması
 Ulaşım Master Planının yapılmamış olması
 Belediye bütçesine mahalli idarelerin katkısının düşük olması
Fırsatlar
 Doğal tarihi ve kültürel zenginlikler
 Üniversitenin olması
 İlin geçiş noktasındaki stratejik önemi
 Turizm yatırımlarına açık olması
 Yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olması
 Organize sanayi bulunması ve sanayi kenti olması
 Türk Dilinin Başkenti olması
 Mevlana Kalkınma Ajansının olması
 Coğrafi yapının yatırımlara elverişli olması
 Tarım ve hayvancılığa elverişli olması
 Toplu konut alanlarının mevcut olması
 Organize sanayi bölgesinin yeni yatırım ve yatırımcılara açık olması
 Doğal gaz altyapısının şehrin büyük kısmına ulaşmış olması.
 Sanayi ve ticarette kalkınmada öncelikli iller arasında olunması
 Hızlı tren sisteminin faaliyete geçecek olması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 83 / 121
Tehditler
 Çevre duyarlılığının zayıf olması
 Tarım arazilerinin yapılaşma tehdidi altında olması
 Motoru araç sayısındaki artış
 Kentsel dönüşümün yetersizliği
 Tarımsal sulamada kullanılan yer altı sularının azalması
 Çevresel yatırımların yüksek maliyeti
 En az yağış alan illerden biri olunması
 Kentlilik bilincinin yetersiz olması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 84 / 121
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyonumuz
Katılımcı, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı çerçevesinde, vatandaşlara yönelik
sunulan hizmetin kalitesini artıran, çevreye karşı saygılı, etik ilke ve değerlere bağlı, tarihe ve
kültürel mirasa sahip çıkan bir şehri hayata geçirmektir.
Vizyonumuz
Karaman’ı; çevreyi koruyan, tarihi ve kültürel değerleri dikkate alan, katılımcı, hesap
verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip, yaşanabilir bir marka kent haline getirmektir.
Temel Değerlerimiz
 Hesap verebilirlik
 Şeffaflık
 Katılımcılık
 Vatandaş odaklılık
 Çevreye karşı duyarlılık
 Etik değerlere bağlılık
 Tarafsızlık, eşitlik, hakkaniyet
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 85 / 121
Amaçlar ve Hedefler
Amaçlarımız,
Amaç 1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 1.1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Faaliyet 1.1.1
Yıkım Kararı Alınmış Veya Tehlike Arz Eden Yapıların Yıkımının
Sağlanması
Faaliyet 1.1.2 Topucak Mahallesi Projesinin Tamamlanması
Tablo 13: Amaç, Hedef ve Faaliyetler
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.1 Trafik Akışının Rahatlatılması İçin Uygulamalar Yapılması
Faaliyet 2.1.1 Otopark Sorunun Çözülmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması
Faaliyet 2.1.2 Standardı Düşük Olan Yolların Standartlarının Yükseltilmesinin Sağlanması
Faaliyet 2.1.3 Standartlara Uygun Yol, Kaldırım İstinat Duvarı Gibi İmalatların Yapılması
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.2 Güvenli Ulaşımın Sağlanması
Faaliyet 2.2.1 Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Kavşak, Sinyalizasyon Düzenlemeleri
Yapılması
Faaliyet 2.2.2 Yaya Üst Geçidi Yapımı
Faaliyet 2.2.3 Çocuk Trafik Eğitim Parkının Yapılması
Faaliyet 2.2.4 Kar ve Buz İle Mücadelede Etkin Yöntemlerin Uygulanması
Faaliyet 2.2.5 Mevcut Bulvar ve Caddelerde Düzenlemeler Yapılması
Faaliyet 2.2.6 İmar Planındaki Açılmamış Yolların Açılmasının Sağlanması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 86 / 121
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel
Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.1 Sağlıklı İçmesuyunun Temin Edilmesi ve Güvenli Şekilde Son
Tüketiciye Ulaştırılması
Faaliyet 3.1.1 İçmesuyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi ve Su Kalitesi Standartlarının
Sağlandığının Tespit Edilmesi
Faaliyet 3.1.2 İçmesuyu Şebekesinde, Yeni Hat İmalatı, Mevcut Hatların Bakımlarının
Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi
Faaliyet 3.1.3 İçmesuyu Şebekesinde, Mevcut Hatların Bakımlarının Yapılması ve
Arızalarının Giderilmesi
Faaliyet 3.1.4 Üretilen İçmesuyu Kayıp ve Kaçakların Asgari Düzeye İndirilmesi
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel
Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.2 Sağlıklı İşleyen Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sisteminin Sürekliliğinin
Sağlanması
Faaliyet 3.2.1 Yağmursuyu Şebekelerinin İhtiyaca Binaen, Teknik Usullere Uygun Şekilde
Yapılması ve İşletilmesi
Faaliyet 3.2.2 Kanalizasyon Şebekelerinin Teknik Usullere Uygun Şekilde Yapılması ve
İşletilmesi
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel
Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.3 Sürdürülebilir Çevre İçin Sıfır Atık Sisteminin Uygulanması
Faaliyet 3.3.1 Atık Getirme Merkezinin Yapılması
Faaliyet 3.3.2 Tıbbi Atıkların Uygun Yöntemlerle Bertaraf Edilmesinin Sağlanması
Faaliyet 3.3.3 Atık Pillerin Uygun Yöntemlerle Bertaraf Edilmesinin Sağlanması
Faaliyet 3.3.4 Bitkisel Atık Yağların Uygun Yöntemlerle Toplanmasının Sağlanması
Faaliyet 3.3.5 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Uygun Yöntemle Bertarafının Sağlanması
Faaliyet 3.3.6 Çevre Bilinci ve Farkındalığı Artırmak İçin Etkinlikler Yapılması
Faaliyet 3.3.7 Hafriyat Atıklarının Güvenli Şekilde Uzaklaştırılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 87 / 121
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.1 Modern Yeşil Alanların Oluşturulması
Faaliyet 4.1.1 Engelsiz Park Projesinin Hayata Geçirilmesi
Faaliyet 4.1.2 Temalı Parkların Yapılması
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.2 Sağlıklı Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Korunması
Faaliyet 4.2.1 Kent Mobilyaları Alımı/Yapımı
Faaliyet 4.2.2 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonun Sağlanması
Faaliyet 4.2.3 Kapalı Pazar Projelerinin Uygulanması
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.1 Sosyal ve Üretken Belediyecilik
Faaliyet 5.1.1 Toplum Destek Merkezi (Hayır Kapısı)
Faaliyet 5.1.2 Kitap Fuarlarının Düzenlenmesi
Faaliyet 5.1.3 Konser, Konferans, Sergi, Şenlik Programlarının Yapılması
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.2 Dezavantajlı Gruplar İçin Engellerin Ortadan Kaldırılması
Faaliyet 5.2.1 Mevcut ve Yeni Yapılacak Olan Yol, Kaldırım ve Bina Girişlerinin Engelli
Vatandaşların Geçişine Uygun Hale Getirilmesi
Faaliyet 5.2.2 Engelli Otopark Sayısının Artırılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 88 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.1 Personel Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet 6.1.1 İdari Personellerin Yıllık Minimum 10 Saat Hizmet İçi Eğitim Almasını
Sağlamak
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.2 Bilgi İşlem Kapasitesinin Artırılması
Faaliyet 6.2.1 Bilgisayar Alt Yapısını Geliştirmek
Faaliyet 6.2.2 Bilgi Güvenliğini Sağlamak
Faaliyet 6.2.3 Belediyemiz Web Sayfasını Yenilemek
Faaliyet 6.2.4 Tüm Birimlerin EBYS Ortamında Yazışmasını Tamamlamak
Faaliyet 6.2.5 Kurum İçi İşlemlerin Tamamının Elektronik Ortama Aktarmak
Faaliyet 6.2.6 İcra ve Satış İlanlarının Web Sitesinde Yayınlanmasını Sağlamak
Faaliyet 6.2.7 Evrak Akış Sisteminin Düzenli Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.3 Kurumun Mali Yapısının Güçlendirilmesi
Faaliyet 6.3.1 Bütçe Gerçekleşme Oranının Yıllar İtibari İle Artırılması
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.4 Kurumun Fiziki Kapasitesinin Artırılması
Faaliyet 6.4.1 Yeni Mezbaha Tesisinin Yapılması
Faaliyet 6.4.2 Yeni Hayvan Pazarının Yapılması
Faaliyet 6.4.3 Yeni Sağlık Polikliniğinin Yapılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 89 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.5 Makine-Ekipman Kapasitesinin Artırılması
Faaliyet 6.5.1 Beton Parke, Bordür ve Mıcır Üretim Tesisi
Amaç 7 Marka Şehir Olmak
Hedef 7.1 Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıracak, Marka Haline Getirecek
Projelerin Gerçekleştirilmesi
Faaliyet 7.1.1 Şehitlik Anıtı Projesi
Faaliyet 7.1.2 Pati Köy Projesi
Faaliyet 7.1.3 Engelsiz Yaşam Alanı
Faaliyet 7.1.4 Karaman Belediyesi Bilim Merkezi
Faaliyet 7.1.5 Şair, Edebiyatçılar ve Âşıklar Kahvesi/Salonu
Faaliyet 7.1.6 Karaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAMEK)
Faaliyet 7.1.7 Oyun ve Oyuncak Evi Projesi
Faaliyet 7.1.8 Turkuaz Kafe Projesi
Faaliyet 7.1.9 Uluslararası Türk Dünyası Şölenleri
Faaliyet 7.1.10 Kültür Haritası Projesi
Faaliyet 7.1.11 Belediye Şehir Kütüphanesi
Faaliyet 7.1.12 Araç Deneme Pisti
Faaliyet 7.1.13 Drift Alanı
Faaliyet 7.1.14 Güneş Enerjisi Santrali
Faaliyet 7.1.15 Çalışan Anneler İçin Çocuk Kreşi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 90 / 121
Amaç 1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 1.1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 1.1.1 Yıkım Kararı Alınmış Veya Tehlike Arz Eden Yapıların Yıkımının
Sağlanması Fen İşleri Ruhsat ve
Denetim Zabıta
Faaliyet 1.1.2 Topucak Mahallesi Projesinin Tamamlanması İmar ve
Şehircilik Plan ve Proje Fen İşleri
Tablo 14: Faaliyetler ile Sorumlu/İlgili Birimler Tablosu
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.1 Trafik Akışının Rahatlatılması İçin Uygulamalar Yapılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 2.1.1 Otopark Sorunun Çözülmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması Ulaşım
Hizmetleri Fen İşleri İmar ve Şehircilik
Faaliyet 2.1.2 Standardı Düşük Olan Yolların Standartlarının Yükseltilmesinin
Sağlanması Fen İşleri İmar ve Şehircilik
Faaliyet 2.1.3 Standartlara Uygun Yol, Kaldırım İstinat Duvarı Gibi İmalatların
Yapılması Fen İşleri İmar ve Şehircilik
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 91 / 121
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.2 Güvenli Ulaşımın Sağlanması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 2.2.1 Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Kavşak, Sinyalizasyon
Düzenlemeleri Yapılması
Ulaşım
Hizmetleri Fen İşleri
Faaliyet 2.2.2 Yaya Üst Geçidi Yapımı Plan ve Proje Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
Faaliyet 2.2.3 Çocuk Trafik Eğitim Parkının Yapılması Plan ve Proje Park ve
Bahçeler
Faaliyet 2.2.4 Kar ve Buz İle Mücadelede Etkin Yöntemlerin Uygulanması Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
Faaliyet 2.2.5 Mevcut Bulvar ve Caddelerde Düzenlemeler Yapılması Fen İşleri İmar ve
Şehircilik Ulaşım Hizmetleri
Faaliyet 2.2.6 İmar Planındaki Açılmamış Yolların Açılmasının Sağlanması Fen İşleri İmar ve
Şehircilik Ulaşım Hizmetleri
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.1 Sağlıklı İçmesuyunun Temin Edilmesi ve Güvenli Şekilde Son Tüketiciye Ulaştırılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 3.1.1 İçmesuyu Arıtma Tesisinin İşletilmesi ve Su Kalitesi Standartlarının
Sağlandığının Tespit Edilmesi Su ve Kanalizasyon
Faaliyet 3.1.2 İçmesuyu Şebekesinde, Yeni Hat İmalatı, Mevcut Hatların
Bakımlarının Yapılması ve Arızalarının Giderilmesi Su ve Kanalizasyon
Faaliyet 3.1.3 İçmesuyu Şebekesinde, Mevcut Hatların Bakımlarının Yapılması ve
Arızalarının Giderilmesi Su ve Kanalizasyon
Faaliyet 3.1.4 Üretilen İçmesuyu Kayıp ve Kaçakların Asgari Düzeye İndirilmesi Su ve Kanalizasyon
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 92 / 121
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.2 Sağlıklı İşleyen Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 3.2.1 Yağmursuyu Şebekelerinin İhtiyaca Binaen, Teknik Usullere Uygun
Şekilde Yapılması ve İşletilmesi Su ve Kanalizasyon
Faaliyet 3.2.2 Kanalizasyon Şebekelerinin Teknik Usullere Uygun Şekilde
Yapılması ve İşletilmesi Su ve Kanalizasyon
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.3 Sürdürülebilir Çevre İçin Sıfır Atık Sisteminin Uygulanması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 3.3.1 Atık Getirme Merkezinin Yapılması Temizlik İşleri Plan ve Proje
Faaliyet 3.3.2 Tıbbi Atıkların Uygun Yöntemlerle Bertaraf Edilmesinin Sağlanması Temizlik İşleri
Faaliyet 3.3.3 Atık Pillerin Uygun Yöntemlerle Bertaraf Edilmesinin Sağlanması Temizlik İşleri
Faaliyet 3.3.4 Bitkisel Atık Yağların Uygun Yöntemlerle Toplanmasının
Sağlanması Temizlik İşleri
Faaliyet 3.3.5 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Uygun Yöntemle Bertarafının
Sağlanması Temizlik İşleri
Faaliyet 3.3.6 Çevre Bilinci ve Farkındalığı Artırmak İçin Etkinlikler Yapılması Temizlik İşleri Zabıta
Faaliyet 3.3.7 Hafriyat Atıklarının Güvenli Şekilde Uzaklaştırılması Fen İşleri
Su ve Kanalizasyon,
Park ve Bahçeler,
Zabıta
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 93 / 121
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.1 Modern Yeşil Alanların Oluşturulması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 4.1.1 Engelsiz Park Projesinin Hayata Geçirilmesi Park ve Bahçeler Plan Proje
Faaliyet 4.1.2 Temalı Parkların Yapılması Park ve
Bahçeler Plan Proje
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.2 Sağlıklı Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Korunması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 4.2.1 Kent Mobilyaları Alımı/Yapımı Park ve Bahçeler
Faaliyet 4.2.2 Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonun Sağlanması Veteriner İşleri
Faaliyet 4.2.3 Kapalı Pazar Projelerinin Uygulanması Fen İşleri Plan ve Proje Zabıta
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 94 / 121
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.1 Sosyal ve Üretken Belediyecilik
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 5.1.1 Toplum Destek Merkezi (Hayır Kapısı) (Mevcut Bina Devam
Edecek) Kültür ve Sosyal İşler
Faaliyet 5.1.2 Kitap Fuarlarının Düzenlenmesi Kültür ve Sosyal İşler
Faaliyet 5.1.3 Konser, Konferans,, Sergi, Şenlik Programlarının Yapılması Kültür ve
Sosyal İşler Kadın ve Aile
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.2 Dezavantajlı Gruplar İçin Engellerin Ortadan Kaldırılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 5.2.1 Mevcut ve Yeni Yapılacak Olan Yol, Kaldırım ve Bina Girişlerinin
Engelli Vatandaşların Geçişine Uygun Hale Getirilmesi Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
Faaliyet 5.2.2 Engelli Otopark Sayısının Artırılması Fen İşleri Ulaşım
Hizmetleri
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.1 Personel Verimliliğinin Artırılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 6.1.1 İdari Personellerin Yıllık Minimum 10 Saat Hizmet İçi Eğitim
Almasını Sağlamak İnsan Kaynakları ve Eğitim Tüm Birimler
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 95 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.2 Bilgi İşlem Kapasitesinin Artırılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 6.2.1 Bilgisayar Alt Yapısını Geliştirmek Bilgi İşlem
Faaliyet 6.2.2 Bilgi Güvenliğini Sağlamak Bilgi İşlem
Faaliyet 6.2.3 Belediyemiz Web Sayfasını Yenilemek Bilgi İşlem
Faaliyet 6.2.4 Tüm Birimlerin EBYS Ortamında Yazışmasını Tamamlamak Bilgi İşlem Yazı İşleri
Faaliyet 6.2.5 Kurum İçi İşlemlerin Tamamının Elektronik Ortama Aktarmak Bilgi İşlem Yazı İşleri
Faaliyet 6.2.6 İcra ve Satış İlanlarının Web Sitesinde Yayınlanmasını Sağlamak Bilgi İşlem Mali Hizmetler
Faaliyet 6.2.7 Evrak Akış Sisteminin Düzenli Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak Bilgi İşlem Yazı İşleri
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.3 Kurumun Mali Yapısının Güçlendirilmesi
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 6.3.1 Bütçe Gerçekleşme Oranının Yıllar İtibari İle Artırılması Mali Hizmetler
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 96 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.4 Kurumun Fiziki Kapasitesinin Artırılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 6.4.1 Yeni Mezbaha Tesisinin Yapılması Plan ve Proje Fen İşleri Veteriner İşleri
Faaliyet 6.4.2 Yeni Hayvan Pazarının Yapılması Plan ve Proje Fen İşleri Veteriner İşleri
Faaliyet 6.4.3 Yeni Sağlık Polikliniğinin Yapılması Plan ve Proje Fen İşleri Kültür ve Sosyal
İşler
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.5 Makine-Ekipman Kapasitesinin Artırılması
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 6.5.1 Beton Parke, Bordür ve Mıcır Üretim Tesisi Fen İşleri
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 97 / 121
Amaç 7 Marka Şehir Olmak
Hedef 7.1 Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıracak, Marka Haline Getirecek Projelerin Gerçekleştirilmesi
Faaliyetler Sorumlu Müdürlük İlgili Müdürlük
Faaliyet 7.1.1 Şehitlik Anıtı Projesi Plan ve Proje Fen İşleri
Faaliyet 7.1.2 Pati Köy Projesi Plan ve Proje Veteriner İşleri
Faaliyet 7.1.3 Engelsiz Yaşam Alanı Plan ve Proje Park ve
Bahçeler
Faaliyet 7.1.4 Karaman Belediyesi Bilim Merkezi Plan ve Proje Kültür ve
Sosyal İşler
Faaliyet 7.1.5 Şair, Edebiyatçılar ve Âşıklar Kahvesi/Salonu Kültür ve Sosyal İşler
Faaliyet 7.1.6 Karaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) Kadın ve Aile
Faaliyet 7.1.7 Oyun ve Oyuncak Evi Projesi Plan ve Proje Park ve
Bahçeler
Faaliyet 7.1.8 Turkuaz Kafe Projesi Plan ve Proje Park ve
Bahçeler
Faaliyet 7.1.9 Uluslararası Türk Dünyası Şölenleri Kültür ve Sosyal İşler Tüm Birimler
Faaliyet 7.1.10 Kültür Haritası Projesi Kültür ve
Sosyal İşler Plan ve Proje
Faaliyet 7.1.11 Belediye Şehir Kütüphanesi Kültür ve
Sosyal İşler Plan ve Proje
Faaliyet 7.1.12 Araç Deneme Pisti Plan ve Proje Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
Faaliyet 7.1.13 Drift Alanı Plan ve Proje Fen İşleri Ulaşım Hizmetleri
Faaliyet 7.1.14 Güneş Enerjisi Santrali Plan ve Proje Fen İşleri
Faaliyet 7.1.15 Çalışan Anneler İçin Çocuk Kreşi Plan ve Proje Kadın ve Aile Kültür ve Sosyal İşler
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 98 / 121
Amaç 1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 1.1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
1.1.1
En Az 5 Adet Tehlikeli
Binanın Yıkılması
En Az 5 Adet Tehlikeli
Binanın Yıkılması
En Az 5 Adet Tehlikeli
Binanın Yıkılması
En Az 5 Adet Tehlikeli
Binanın Yıkılması
En Az 5 Adet Tehlikeli
Binanın Yıkılması
Faaliyet
1.1.2 - Yapım İhalesine
Çıkılması
Yapım İhalesinin
Uygulanması
Yapım İhalesinin
Uygulanması -
Tablo 15:Performans Göstergeleri Tablosu
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.1 Trafik Akışının Rahatlatılması İçin Uygulamalar Yapılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
2.1.1
1 Adet Açık Otopark
Yapımı
1 Adet Açık Otopark
Yapımı
1 Adet Açık Otopark
Yapımı
1 Adet Açık Otopark
Yapımı
1 Adet Açık Otopark
Yapımı
Faaliyet
2.1.2
Mevcut Yolların
Yenilenmesi
Mevcut Yolların
Yenilenmesi
Mevcut Yolların
Yenilenmesi
Mevcut Yolların
Yenilenmesi
Mevcut Yolların
Yenilenmesi
Faaliyet
2.1.3
80.000 m2 Parke ve
60.000 m Bordür
Döşemesi
80.000 m2 Parke ve
60.000 m Bordür
Döşemesi
80.000 m2 Parke ve
60.000 m Bordür
Döşemesi
80.000 m2 Parke ve
60.000 m Bordür
Döşemesi
80.000 m2 Parke ve
60.000 m Bordür
Döşemesi 
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 99 / 121
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.2 Güvenli Ulaşımın Sağlanması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
2.2.1
Trafik Güvenliğinin
Sağlanması İçin
Kavşak, Sinyalizasyon
Düzenlemeleri
Yapılması
Trafik Güvenliğinin
Sağlanması İçin
Kavşak, Sinyalizasyon
Düzenlemeleri
Yapılması
Trafik Güvenliğinin
Sağlanması İçin Kavşak,
Sinyalizasyon
Düzenlemeleri Yapılması
Trafik Güvenliğinin
Sağlanması İçin Kavşak,
Sinyalizasyon
Düzenlemeleri Yapılması
Trafik Güvenliğinin
Sağlanması İçin Kavşak,
Sinyalizasyon
Düzenlemeleri Yapılması
Faaliyet
2.2.2
Projelendirme
Çalışmalarının
Yapılması
1 Adet Üst Geçit
Yapılması
1 Adet Üst Geçit
Yapılması - 1 Adet Üst Geçit
Yapılması
Faaliyet
2.2.3
Proje Uygulamasını
Yapılması - - - -
Faaliyet
2.2.4 Solüsyon Alınması Solüsyon Alınması Solüsyon Alınması Solüsyon Alınması Solüsyon Alınması
Faaliyet
2.2.5
1 Adet Ana Arter
Düzenlemesi
1 Adet Ana Arter
Düzenlemesi
1 Adet Ana Arter
Düzenlemesi
1 Adet Ana Arter
Düzenlemesi
1 Adet Ana Arter
Düzenlemesi
Faaliyet
2.2.6 Yeni Yol Yapılması Yeni Yol Yapılması Yeni Yol Yapılması Yeni Yol Yapılması Yeni Yol Yapılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 100 / 121
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.1 Sağlıklı İçmesuyunun Temin Edilmesi ve Güvenli Şekilde Son Tüketiciye Ulaştırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
3.1.1
En Az 98 Dış, 400 İç
İzleme Çalışması
Yapılması
En Az 98 Dış, 400 İç
İzleme Çalışması
Yapılması
En Az 98 Dış, 400 İç
İzleme Çalışması
Yapılması
En Az 98 Dış, 400 İç
İzleme Çalışması
Yapılması
En Az 98 Dış, 400 İç
İzleme Çalışması
Yapılması
Faaliyet
3.1.2
20.000 m Yeni Hat
Döşenmesi
20.000 m Yeni Hat
Döşenmesi
20.000 m Yeni Hat
Döşenmesi
20.000 m Yeni Hat
Döşenmesi
20.000 m Yeni Hat
Döşenmesi
Faaliyet
3.1.3
2200 Arızaya
Müdahale
2200 Arızaya Müdahale 2200 Arızaya Müdahale 2200 Arızaya Müdahale 2200 Arızaya Müdahale
Faaliyet
3.1.4
Kayıp Kaçak Oranını
Geçmiş Yıla Göre
%5 Azaltılması
Kayıp Kaçak Oranını
Geçmiş Yıla Göre %5
Azaltılması
Kayıp Kaçak Oranını
Geçmiş Yıla Göre %5
Azaltılması
Kayıp Kaçak Oranını
Geçmiş Yıla Göre %5
Azaltılması
Kayıp Kaçak Oranını
Geçmiş Yıla Göre %5
Azaltılması
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.2 Sağlıklı İşleyen Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
3.2.1
9.800 m Yeni Hat
Yapılması
10.500 m Yeni Hat
Yapılması
10.500 m Yeni Hat
Yapılması
10.500 m Yeni Hat
Yapılması
10.500 m Yeni Hat
Yapılması
Faaliyet
3.2.2
5.200 m Yeni Hat
Döşenmesi
5.500 m Yeni Hat
Döşenmesi
5.500 m Yeni Hat
Döşenmesi
5.500 m Yeni Hat
Döşenmesi
5.500 m Yeni Hat
Döşenmesi
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 101 / 121
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Hedef 3.3 Sürdürülebilir Çevre İçin Sıfır Atık Sisteminin Uygulanması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
3.3.1 -
Projelendirme ve
Uygulamaların
Yapılması
- - -
Faaliyet
3.3.2
Yaklaşık 200 Ton
Tıbbi Atığın Bertaraf
Edilmesinin
Sağlanması
Yaklaşık 200 Ton Tıbbi
Atığın Bertaraf
Edilmesinin Sağlanması
Yaklaşık 200 Ton Tıbbi
Atığın Bertaraf
Edilmesinin Sağlanması
Yaklaşık 200 Ton Tıbbi
Atığın Bertaraf
Edilmesinin Sağlanması
Yaklaşık 200 Ton Tıbbi
Atığın Bertaraf
Edilmesinin Sağlanması
Faaliyet
3.3.3
En Az 2500 Kg Atık
Pilin Toplanarak
Bertarafının
Sağlanması
En Az 2500 Kg Atık
Pilin Toplanarak
Bertarafının Sağlanması
En Az 2500 Kg Atık
Pilin Toplanarak
Bertarafının Sağlanması
En Az 2500 Kg Atık
Pilin Toplanarak
Bertarafının Sağlanması
En Az 2500 Kg Atık
Pilin Toplanarak
Bertarafının Sağlanması
Faaliyet
3.3.4
En Az 4000 Lt
Bitkisel Atık Yağın
Bertarafının
Sağlanması
En Az 4000 Lt Bitkisel
Atık Yağın Bertarafının
Sağlanması
En Az 4000 Lt Bitkisel
Atık Yağın Bertarafının
Sağlanması
En Az 4000 Lt Bitkisel
Atık Yağın Bertarafının
Sağlanması
En Az 4000 Lt Bitkisel
Atık Yağın Bertarafının
Sağlanması
Faaliyet
3.3.5
En Az 50 Bin Kg
Ömrünü
Tamamlamış
Lastiğin Bertarafının
Sağlanması
En Az 50 Bin Kg
Ömrünü Tamamlamış
Lastiğin Bertarafının
Sağlanması
En Az 50 Bin Kg
Ömrünü Tamamlamış
Lastiğin Bertarafının
Sağlanması
En Az 50 Bin Kg
Ömrünü Tamamlamış
Lastiğin Bertarafının
Sağlanması
En Az 50 Bin Kg
Ömrünü Tamamlamış
Lastiğin Bertarafının
Sağlanması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 102 / 121
Faaliyet
3.3.6
Eğitim Materyali
Hazırlanması ve
Dağıtılması
Eğitim Materyali
Hazırlanması ve
Dağıtılması
Eğitim Materyali
Hazırlanması ve
Dağıtılması
Eğitim Materyali
Hazırlanması ve
Dağıtılması
Eğitim Materyali
Hazırlanması ve
Dağıtılması
Faaliyet
3.3.7
Yıllık En Az 10 Bin
m3 Atığın
Depolanması
Yıllık En Az 10 Bin m3
Atığın Depolanması
Yıllık En Az 10 Bin m3
Atığın Depolanması
Yıllık En Az 10 Bin m3
Atığın Depolanması
Yıllık En Az 10 Bin m3
Atığın Depolanması
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.1 Modern Yeşil Alanların Oluşturulması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
4.1.1
Mevcut veya Yeni
Yapılacak Parkların Her
Yıl Birinin Engelsiz Park
Olarak Düzenlenmesi
Mevcut veya Yeni
Yapılacak Parkların Her
Yıl Birinin Engelsiz Park
Olarak Düzenlenmesi
Mevcut veya Yeni
Yapılacak Parkların Her
Yıl Birinin Engelsiz Park
Olarak Düzenlenmesi
Mevcut veya Yeni
Yapılacak Parkların
Her Yıl Birinin
Engelsiz Park Olarak
Düzenlenmesi
Mevcut veya Yeni
Yapılacak Parkların
Her Yıl Birinin
Engelsiz Park Olarak
Düzenlenmesi
Faaliyet
4.1.2 Projelerinin Hazırlanması Uygulama İhalesinin
Yapılması
Uygulama İhalesinin
Tamamlanması - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 103 / 121
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.2 Sağlıklı Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Korunması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
4.2.1
Her Yıl 200 Adet
Piknik
Masası/Kamelya
Yapılması
Her Yıl 200 Adet Piknik
Masası/Kamelya
Yapılması
Her Yıl 200 Adet Piknik
Masası/Kamelya
Yapılması
Her Yıl 200 Adet Piknik
Masası/Kamelya
Yapılması
Her Yıl 200 Adet Piknik
Masası/Kamelya
Yapılması
Faaliyet
4.2.2
Her Yıl En Az 250
Sokak Hayvanının
Rehabilitasyonun
Sağlanması
Her Yıl En Az 250 Sokak
Hayvanının
Rehabilitasyonun
Sağlanması
Her Yıl En Az 250 Sokak
Hayvanının
Rehabilitasyonun
Sağlanması
Her Yıl En Az 250 Sokak
Hayvanının
Rehabilitasyonun
Sağlanması
Her Yıl En Az 250 Sokak
Hayvanının
Rehabilitasyonun
Sağlanması
Faaliyet
4.2.3 -
1 Adet Kapalı Pazar Yeri
Uygulamasının
Yapılması
-
1 Adet Kapalı Pazar Yeri
Uygulamasının
Yapılması
-
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 104 / 121
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.1 Sosyal ve Üretken Belediyecilik
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
5.1.1
Hayır Kapısı İçin
Malzeme Alımı
Hayır Kapısı İçin
Malzeme Alımı
Hayır Kapısı İçin
Malzeme Alımı
Hayır Kapısı İçin
Malzeme Alımı
Hayır Kapısı İçin
Malzeme Alımı
Faaliyet
5.1.2
En Az 1 Kitap Fuarı
Düzenlenmesi
En Az 1 Kitap Fuarı
Düzenlenmesi
En Az 1 Kitap Fuarı
Düzenlenmesi
En Az 1 Kitap Fuarı
Düzenlenmesi
En Az 1 Kitap Fuarı
Düzenlenmesi
Faaliyet
5.1.3
Her Yıl Etkinliklerin
Devam Ettirilmesi
Her Yıl Etkinliklerin
Devam Ettirilmesi
Her Yıl Etkinliklerin
Devam Ettirilmesi
Her Yıl Etkinliklerin
Devam Ettirilmesi
Her Yıl Etkinliklerin
Devam Ettirilmesi
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.1 Personel Verimliliğinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
5.2.1
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.2 Dezavantajlı Gruplar İçin Engellerin Ortadan Kaldırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
5.2.1
Yıllık Programa Göre
Düzenlemeler
Yapmak (1000 m)
Yıllık Programa Göre
Düzenlemeler Yapmak
(1000 m)
Yıllık Programa Göre
Düzenlemeler Yapmak
(1000 m)
Yıllık Programa Göre
Düzenlemeler Yapmak
(1000 m)
Yıllık Programa Göre
Düzenlemeler Yapmak
(1000 m)
Faaliyet
5.2.2
Mevcut ve Yeni
Otoparklara
Engelliler İçin
Bölümler Yapılması
Mevcut ve Yeni
Otoparklara Engelliler
İçin Bölümler Yapılması
Mevcut ve Yeni
Otoparklara Engelliler
İçin Bölümler Yapılması
Mevcut ve Yeni
Otoparklara Engelliler
İçin Bölümler Yapılması
Mevcut ve Yeni
Otoparklara Engelliler
İçin Bölümler Yapılması
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 105 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.1 Personel Verimliliğinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
5.2.1
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Her Personele Yıllık En
Az 10 Saat Eğitimler
Verilmesi
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.2 Bilgi İşlem Kapasitesinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.2.1
Yazılım ve Donanım
Satın Alınması
Yazılım ve Donanım
Satın Alınması
Yazılım ve Donanım
Satın Alınması
Yazılım ve Donanım
Satın Alınması
Yazılım ve Donanım
Satın Alınması
Faaliyet
6.2.2
Kanun Gereğince
Danışmanlık Alınması
Kanun Gereğince
Danışmanlık Alınması
Kanun Gereğince
Danışmanlık Alınması
Kanun Gereğince
Danışmanlık Alınması
Kanun Gereğince
Danışmanlık Alınması
Faaliyet
6.2.3
Yıl Sonuna Kadar
Tamamlanması - - - -
Faaliyet
6.2.4
Yıl Sonuna Kadar
Tamamlanması - - - -
Faaliyet
6.2.5
Yıl Sonuna Kadar
Tamamlanması - - - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 106 / 121
Faaliyet
6.2.6
Yıl Sonuna Kadar
Tamamlanması - - - -
Faaliyet
6.2.7
Yıl Sonuna Kadar
Tamamlanması - - - -
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.3 Kurumun Mali Yapısının Güçlendirilmesi
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.3.1
Gelirin Gideri
Karşılama Oranının
% 3 Artırılması
Gelirin Gideri Karşılama
Oranının %5 Artırılması
Gelirin Gideri Karşılama
Oranının %5 Artırılması
Gelirin Gideri Karşılama
Oranının %5 Artırılması
Gelirin Gideri Karşılama
Oranının %5 Artırılması
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.4 Kurumun Fiziki Kapasitesinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.4.1 - Projelendirme
Çalışmalarının Yapılması
Projelendirme
Çalışmalarının Yapılması
Proje Uygulamasının
Yapılması -
Faaliyet
6.4.2
Proje Uygulamasının
Yapılması - - - -
Faaliyet
6.4.3
Projelendirme
Çalışmalarının
Yapılması
Proje Uygulamasının
Yapılması - - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 107 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.5 Makine-Ekipman Kapasitesinin Artırılması
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.5.1 - Tesisin İşletmeye
Alınması - - -
Amaç 7 Marka Şehir Olmak
Hedef 7.1 Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıracak, Marka Haline Getirecek Projelerin Gerçekleştirilmesi
Performans Göstergeleri
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
7.1.1
Projenin
Uygulanması - - - -
Faaliyet
7.1.2
Pati Köy Projesinin
Uygulanması - - - -
Faaliyet
7.1.3
Bungalov Evlerin ve
Altyapı
Çalışmalarının
Yapılması
- - - -
Faaliyet
7.1.4 - TÜBİTAK Tarafından
Projenin Hazırlanması
Bilim Merkezi Projesinin
Uygulanması - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 108 / 121
Faaliyet
7.1.5
Tefrişatların Temin
Edilmesi - - - -
Faaliyet
7.1.6
Atölyelerin
Oluşturulması - - - -
Faaliyet
7.1.7 Projenin Hazırlığı Projenin Uygulanması - - -
Faaliyet
7.1.8
1 Adet Turkuaz
Kafenin Açılması
1 Adet Turkuaz Kafenin
Açılması - - -
Faaliyet
7.1.9 Şölenin Yapılması Şölenin Yapılması Şölenin Yapılması Şölenin Yapılması Şölenin Yapılması
Faaliyet
7.1.10
Karaman Kültür
Haritası Projesi - - - -
Faaliyet
7.1.11 - Şehir Kütüphanesi
Uygulaması
Şehir Kütüphanesi
Uygulaması - -
Faaliyet
7.1.12
Proje Alanının
Hazırlanması
Projenin Alana
Uygulanması - - -
Faaliyet
7.1.13
Proje Alanının
Hazırlanması
Projenin Alana
Uygulanması - - -
Faaliyet
7.1.14
Güneş Enerjisi
Santrali Projesinin
Hazırlanması
Güneş Enerjisi Santrali
Projesinin Uygulanması
Güneş Enerjisi Santrali
Projesinin Uygulanması
Güneş Enerjisi Santrali
Projesinin Uygulanması -
Faaliyet
7.1.15 - - 1 Adet Kreş Açılması 1 Adet Kreş Açılması -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 109 / 121
Amaç 1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 1.1 Kentsel Dönüşümünü Tamamlamış, Modern Bir Şehir Oluşturulması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
1.1.1 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Faaliyet
1.1.2 - 2.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺ -
Tablo 16: Faaliyetlerin Maliyetlendirilmesi Tablosu
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.1 Trafik Akışının Rahatlatılması İçin Uygulamalar Yapılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
2.1.1 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Faaliyet
2.1.2 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
Faaliyet
2.1.3 3.500.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺ 4.500.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 110 / 121
Amaç 2 Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Hedef 2.2 Güvenli Ulaşımın Sağlanması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
2.2.1 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 600.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Faaliyet
2.2.2 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺
Faaliyet
2.2.3 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - - -
Faaliyet
2.2.4 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
Faaliyet
2.2.5 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
Faaliyet
2.2.6 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık
Yönetim Sistemi
Hedef 3.1 Sağlıklı İçmesuyunun Temin Edilmesi ve Güvenli Şekilde Son Tüketiciye
Ulaştırılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
3.1.1 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
Faaliyet
3.1.2 3.900.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
Faaliyet
3.1.3 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
Faaliyet
3.1.4 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 111 / 121
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık
Yönetim Sistemi
Hedef 3.2 Sağlıklı İşleyen Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sisteminin Sürekliliğinin
Sağlanması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
3.2.1 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺
Faaliyet
3.2.2 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺
Amaç 3 Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve Kentsel Atık
Yönetim Sistemi
Hedef 3.3 Sürdürülebilir Çevre İçin Sıfır Atık Sisteminin Uygulanması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
3.3.1 - 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Faaliyet
3.3.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyet
3.3.3 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
Faaliyet
3.3.4 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyet
3.3.5 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
Faaliyet
3.3.6 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyet
3.3.7 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 112 / 121
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.1 Modern Yeşil Alanların Oluşturulması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
4.1.1 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Faaliyet
4.1.2 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - -
Amaç 4 Sağlıklı, Huzurlu, Engelsiz ve Yeşil Bir Şehir Oluşturulması
Hedef 4.2 Sağlıklı Yaşam Alanlarının Oluşturulması ve Korunması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
4.2.1 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺
Faaliyet
4.2.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyet
4.2.3 - 5.000.000,00 ₺ - 4.000.000,00 ₺ -
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.1 Sosyal ve Üretken Belediyecilik
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
5.1.1 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
Faaliyet
5.1.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyet
5.1.3 250.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 113 / 121
Amaç 5 Sosyal, Kültürel Birikimi Olan Üretken Belediyecilik
Hedef 5.2 Dezavantajlı Gruplar İçin Engellerin Ortadan Kaldırılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
5.2.1 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Faaliyet
5.2.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.1 Personel Verimliliğinin Artırılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.1.1 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.2 Bilgi İşlem Kapasitesinin Artırılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.2.1 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Faaliyet
6.2.2 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
Faaliyet
6.2.3 0,00 ₺ - - - -
Faaliyet
6.2.4 0,00 ₺ - - - -
Faaliyet
6.2.5 0,00 ₺ - - - -
Faaliyet
6.2.6 0,00 ₺ - - - -
Faaliyet
6.2.7 0,00 ₺ - - - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 114 / 121
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.3 Kurumun Mali Yapısının Güçlendirilmesi
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.3.1 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.4 Kurumun Fiziki Kapasitesinin Artırılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.4.1 - 300.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ - -
Faaliyet
6.4.2 4.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - -
Faaliyet
6.4.3 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ - - -
Amaç 6 Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Hedef 6.5 Makine-Ekipman Kapasitesinin Artırılması
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
6.5.1 - 3.000.000,00 ₺ - - -
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 115 / 121
Amaç 7 Marka Şehir Olmak
Hedef 7.1 Şehrimizi Diğer Şehirlerden Ayıracak, Marka Haline Getirecek Projelerin
Gerçekleştirilmesi
Maliyetler
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024
Faaliyet
7.1.1 250.000,00 ₺ - - - -
Faaliyet
7.1.2 100.000,00 ₺ - - - -
Faaliyet
7.1.3 1.000.000,00 ₺ - - - -
Faaliyet
7.1.4 - 2.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ - -
Faaliyet
7.1.5 100.000,00 ₺ - - - -
Faaliyet
7.1.6 150.000,00 ₺ - - - -
Faaliyet
7.1.7 100.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - - -
Faaliyet
7.1.8 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ - - -
Faaliyet
7.1.9 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
Faaliyet
7.1.10 100.000,00 ₺ - - - -
Faaliyet
7.1.11 - 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ - -
Faaliyet
7.1.12 - - - - -
Faaliyet
7.1.13 150.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ - - -
Faaliyet
7.1.14 1.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ -
Faaliyet
7.1.15 - - 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ -
Sayfa 116 / 121
Amaç ve
Hedefler Faaliyetler
2020 2021 2022 2023 2024 Faaliyetlerin
Toplam
Maliyetler Maliyetler Maliyetler Maliyetler Maliyetler Maliyeti
Kentsel
Dönüşümünü
Tamamlamış,
Modern Bir
Şehir
Oluşturulması
Faaliyet 1.1.2 100.000,00
₺ 100.000,00
₺ 100.000,00
₺ 100.000,00
₺ 100.000,00
₺ 500.000,00

Faaliyet 1.1.3
-
2.000.000,00

4.000.000,00
₺ 3.000.000,00

-
9.000.000,00

Güvenli ve Gelişmiş Ulaşım Ağının Oluşturulması
Faaliyet 2.1.1 500.000,00
₺ 500.000,00
₺ 500.000,00
₺ 500.000,00
₺ 500.000,00
₺ 2.500.000,00

Faaliyet 2.1.2 4.000.000,00

4.000.000,00
₺ 4.000.000,00
₺ 4.000.000,00
₺ 4.000.000,00
₺ 20.000.000,00

Faaliyet 2.1.3 3.500.000,00
₺ 3.500.000,00
₺ 4.500.000,00
₺ 3.500.000,00
₺ 3.500.000,00
₺ 18.500.000,00

Faaliyet 2.2.1 200.000,00
₺ 200.000,00
₺ 600.000,00
₺ 700.000,00
₺ 500.000,00
₺ 2.200.000,00

Faaliyet 2.2.2 100.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 500.000,00
₺ 500.000,00
₺ 3.000.000,00
₺ 5.100.000,00

Faaliyet 2.2.3 2.000.000,00
₺ 2.000.000,00

-
-
- 4.000.000,00

Faaliyet 2.2.4 750.000,00
₺ 750.000,00
₺ 750.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 4.250.000,00

Faaliyet 2.2.5 1.000.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 2.000.000,00
₺ 2.000.000,00
₺ 2.000.000,00
₺ 8.000.000,00

Faaliyet 2.2.6 750.000,00
₺ 750.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 1.000.000,00
₺ 4.500.000,00

Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 117 / 121
Sürdürülebilir, Çevreye Duyarlı, Sağlıklı İşleyen Su- Atıksu ve
Kentsel Atık Yönetim Sistemi
Faaliyet 3.1.1 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 750.000,00 ₺
Faaliyet 3.1.2 3.900.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 13.900.000,00 ₺
Faaliyet 3.1.3 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 4.250.000,00 ₺
Faaliyet 3.1.4 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 1.250.000,00 ₺
Faaliyet 3.2.1 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺
Faaliyet 3.2.2 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.1 - 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.3 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.4 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.5 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.6 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyet 3.3.7 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.300.000,00 ₺
Sağlıklı, Huzurlu,
Engelsiz ve Yeşil Bir
Şehir Oluşturulması
Faaliyet 4.1.1 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 1.400.000,00 ₺
Faaliyet 4.1.2 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - - 3.100.000,00 ₺
Faaliyet 4.2.1 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 2.300.000,00 ₺
Faaliyet 4.2.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyet 4.2.3 - 5.000.000,00 ₺ - 4.000.000,00 ₺ - 9.000.000,00 ₺
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 118 / 121
Sosyal, Kültürel
Birikimi Olan
Üretken Belediyecilik
Faaliyet 5.1.1 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 750.000,00 ₺
Faaliyet 5.1.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyet 5.1.3 250.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 1.550.000,00 ₺
Faaliyet 5.2.1 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
Faaliyet 5.2.2 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Faaliyet 6.1.1 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Faaliyet 6.2.1 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.750.000,00 ₺
Faaliyet 6.2.2 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
Faaliyet 6.2.3 0,00 ₺ - - - - 0,00 ₺
Faaliyet 6.2.4 0,00 ₺ - - - - 0,00 ₺
Faaliyet 6.2.5 0,00 ₺ - - - - 0,00 ₺
Faaliyet 6.2.6 0,00 ₺ - - - - 0,00 ₺
Faaliyet 6.2.7 0,00 ₺ - - - - 0,00 ₺
Faaliyet 6.3.1 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
Faaliyet 6.4.1 - 300.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ - - 5.300.000,00 ₺
Faaliyet 6.4.2 4.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - - 8.000.000,00 ₺
Faaliyet 6.4.3 100.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ - - - 1.100.000,00 ₺
Faaliyet 6.5.1 - 3.000.000,00 ₺ - - - 3.000.000,00 ₺
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 119 / 121
Marka Şehir Olmak
Faaliyet 7.1.1 250.000,00 ₺ - - - - 250.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.2 100.000,00 ₺ - - - - 100.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.3 1.000.000,00 ₺ - - - - 1.000.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.4 - 2.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ - - 10.000.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.5 100.000,00 ₺ - - - - 100.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.6 150.000,00 ₺ - - - - 150.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.7 100.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ - - - 2.100.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.8 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ - - - 1.000.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.9 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.10 100.000,00 ₺ - - - - 100.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.11 - 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ - - 400.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.12 - - - - - 0,00 ₺
Faaliyet 7.1.13 150.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ - - - 350.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.14 1.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ - 36.000.000,00 ₺
Faaliyet 7.1.15 - - 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ - 2.000.000,00 ₺
Dış Kaynak 8.900.000,00 ₺ 28.300.000,00 ₺ 36.000.000,00 ₺ 19.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 94.200.000,00 ₺
Özkaynak 20.810.000,00 ₺ 24.510.000,00 ₺ 25.110.000,00 ₺ 25.710.000,00 ₺ 27.010.000,00 ₺ 123.150.000,00 ₺
Toplam 29.710.000,00 ₺ 52.810.000,00 ₺ 61.110.000,00 ₺ 44.710.000,00 ₺ 29.010.000,00 ₺ 217.350.000,00 ₺
Tablo 17: Yıllık Maliyetler Tablosu
Karaman Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Sayfa 120 / 121
Amaç, Hedef ve
Faaliyetler
2020 2021 2022 2023 2024
Toplam Maliyet
Maliyetler Maliyetler Maliyetler Maliyetler Maliyetler
Amaç 1 100.000,00 ₺ 2.100.000,00 ₺ 4.100.000,00 ₺ 3.100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 9.500.000,00 ₺
Amaç 2 12.800.000,00 ₺ 13.700.000,00 ₺ 13.850.000,00 ₺ 13.200.000,00 ₺ 15.500.000,00 ₺ 69.050.000,00 ₺
Amaç 3 7.330.000,00 ₺ 7.930.000,00 ₺ 5.930.000,00 ₺ 10.580.000,00 ₺ 10.580.000,00 ₺ 42.350.000,00 ₺
Amaç 4 500.000,00 ₺ 6.400.000,00 ₺ 4.050.000,00 ₺ 4.550.000,00 ₺ 550.000,00 ₺ 16.050.000,00 ₺
Amaç 5 600.000,00 ₺ 650.000,00 ₺ 650.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 700.000,00 ₺ 3.300.000,00 ₺
Amaç 6 4.430.000,00 ₺ 6.630.000,00 ₺ 7.330.000,00 ₺ 580.000,00 ₺ 580.000,00 ₺ 19.550.000,00 ₺
Amaç 7 3.950.000,00 ₺ 15.400.000,00 ₺ 25.200.000,00 ₺ 12.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 57.550.000,00 ₺
Dış Kaynak 8.900.000,00 ₺ 28.300.000,00 ₺ 36.000.000,00 ₺ 19.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 94.200.000,00 ₺
Özkaynak 20.810.000,00 ₺ 24.510.000,00 ₺ 25.110.000,00 ₺ 25.710.000,00 ₺ 27.010.000,00 ₺ 123.150.000,00 ₺
Toplam 29.710.000,00 ₺ 52.810.000,00 ₺ 61.110.000,00 ₺ 44.710.000,00 ₺ 29.010.000,00 ₺ 217.350.000,00 ₺
Tablo 18: Toplam Maliyetler Tablosu
Sayfa 121 / 121
İzleme ve Değerlendirme
İzleme; stratejik planda belirlenmiş amaç ve hedeflerin, uygulama sırasında performans
göstergeleri yoluyla takibinin yapılmasıdır.
Değerlendirme; uygulama sonuçlarından hareketle amaç ve hedeflere ne derecede
ulaşıldığını ve hedeften sapma nedenlerini faaliyetler bazında incelenmesidir.
İzleme ve değerlendire süreci üst yöneticinin gözetiminde ve sorumluğunda olmakla
beraber ilgili performans göstergelerinin gerçekleşmelerinin takibi sorumlu ve ilgili birimler
tarafından takip edilmelidir.
Üst yönetici başkanlığında yapılacak olan izleme değerlendirme toplantılarında;
stratejik plan uygulama süresi içinde hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin önlemler belirlenerek
hedeften sapmaların giderilmesine çalışılır.
İzleme değerlendirme sisteminin işlerliğini sağlayabilmek için yetki ve sorumlulukların
tanımlanması gerekmektedir. Bu çerçevede birimlerin hedeflere katkısı stratejik plan içerisinde
belirlenmiştir. Hedefleri gerçekleştirecek birimler, uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme
ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin sağlanmasından da sorumludur.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu Mali Hizmetler Müdürlüğü
tarafından yapılacaktır.

Okunma : 2897
REKLAM
karaman


guney sigorta
EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Karaman’da motosiklet kazası: Ömer Ünal hayatını kaybetti
16 Ekim 2020 Okunma: 16106 Asayiş
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
18 Ekim 2020 Okunma: 12878 Asayiş
Işıksız Römork Dehşeti Yaşattı! 1'i Ağır 4 Yaralı
16 Ekim 2020 Okunma: 9997 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın