Yeşildere'de Kirişçi Baba ve Tartanzade Vakfı Davası (1831) | Karamandan.com - | Karaman Haber

Yeşildere'de Kirişçi Baba ve Tartanzade Vakfı Davası (1831) | Karamandan.com - | Karaman Haber

23 Ağustos 2019 Cuma
Yeşildere'de Kirişçi Baba ve Tartanzade Vakfı Davası (1831)

1831 yılında Yeşildere'de (Karaman İprala) Kirişçi Baba ve Tartanzade Vakfı davası.

1831 yılında İprala -Yeşildere’deki iki vakıf arasında bir değirmen ve bağın dava konusu olması, 
189 sene önce Karaman müftüsü kimdi?
189 sene önce İprala köyünün imamı, eski muhtarı ve yeni muhtarı kimdi?
Kocasını dava edip vakfının hakkını alan Eminüddin vakfı yöneticisi Tartanzade hanımı kim?
Karaman Yeşildere vadisindeki Kuştimur arazisi ve Foni deresinin 1831’deki statüsü neydi? 

Bütün bunları ve daha fazlasını tırnak içinde verdiğim tam tercümesinden ve ekteki Osmanlıca belgeden okuyabilirsiniz. 
“Tartanzade Hacı Halil ağanın hücceti kaydıdır. Eminüddin Evkafı

Larende / Karaman kentinde metfun meşhur İsmail oğlu Yunus Emre mescidi Kirişçi Baba vakfı mütevellisi Şeyh Sun’ullah Efendi adlı kişi Karaman Şer’i Şerif yüce meclisinde işbu arzuhâl ve dilekçe sahibi Topucak Mahallesi sakinlerinden Eminüddin vakıfları mütevelliyesi İsmail kızı Şerife Safiye adlı hanım tarafından vekâleti sabit olan kocası Hacı Süleyman Ağa oğlu Hacı Halil Ağa adlı kişinin huzurunda şöyle dava ve ifadede bulundu:

Padişahın yüce beratıyla ve hakani defter suretine göre mütevellisi bulunduğum evkaftan İbrala (Yeşildere) adlı köy civarında Foni deresi isimli yerde bulunan bir değirmen ve yanında bir parça bağım olup işbu Halil Ağa, adı geçen değirmen ve bağı haksız olarak zapt ederek öşre tabi tutuyor. 

Elimde bulunan yüce ferman gereği alınıp bana teslim edilmesini istiyorum, deyince;

Adı geçen arazi üzerine gidilmesi gerekli olduğuna binaen bizzat arazinin olduğu yere varılıp büyük bir kalabalıkla mahkeme heyeti toplanarak iki tarafın senetlerine bakıldığında:

Kirişçi Baba mütevellisi Şeyh Sun’ullah Efendinin elinde bulunan berat ve hakani defter kaydında Foni deresindeki değirmen Kirişçi Baba vakfınındır, diye yazıldığı yerin altında bulunan 1700 akçe ve yanında ki bir parça bağ diye yazıldığı yerin altında 80 akçe ile Kirişçi Baba Vakfı olup Halil Ağanın müdahalesinin yersiz olduğu anlaşılınca İprala köyünün yaşlı ve güngörmüş büyüklerinden sorulunca:

Bu değirmen Kirişçi değirmeni ve yanındaki iki tarafı akarsu, bir tarafı adı geçen değirmen arığı ve bir tarafı ulu ağaç önündeki çakıllık olan ve tahminen altı buçuk dönüm miktarı Kirişçi yeri ve Kirişçi önü denildiğini biliriz ve böyle şahitlik ederiz, dediklerinde:

Padişahın yüce fermanı gereğince ve hakani defterdeki kayıt sureti icabı bu değirmen ve bağ yeri Kirişçi Baba Vakfı tarafından zapt edilmesi gerektiği mahkemece tembih olunmuş ve Eminüddin vakfı tarafından Kuştimur arazisi zapt ve öşre tabi tutulması tembihiyle iki taraf da birbirlerine karışmaktan men edilmişlerdir. 29 şevval 1246  / 12 Nisan 1831”

Şahitler:

Karaman Müftüsü Hadimi zade Abdullah Hasip Efendi
Hocazade Hacı Mehmet Efendi
Gözübüyük zade Yahya Efendi 
İprala (Yeşildere) köyü muhtarı Hasan Kethüda
İprala eski muhtarı Kara koca Mehmet ağa
İprala köyü imamı İbrahim Efendi
Ömer Ağa oğlu Ali
İsa Kethüda ve kardeşi Yahya
Elif oğlu İbrahim
Çalı oğlu İsmail ve diğer hazırun 

29 şevval 1246  / 12 Nisan 1831
(Kaynak: Karaman Şer’iyye Sicilleri 6006-023 Ankara Milli Kütüphane)

Okunma : 5104
Foto galeri