Yecüc Mecüc Korona | Karamandan.com - Karaman Haber

Yecüc Mecüc Korona | Karamandan.com - Karaman Haber

05 Temmuz 2020 Pazar
Yecüc Mecüc Korona

Korona Virüsü Yecüc Mecüc’ün öncü kuvvetleri mi? 

Yecüc Mecüc Çinliler mi? Moğollar mı? Yoksa kim?

Kur’an-ı Kerimde Yecüc Mecüc Hakkında Ayetler

Hadis-i Şeriflerde Kıyamet Alameti Olarak Yecüc Mecüc

Yecüc Mecüc Tevrat’ta Gog Magog şeklinde yer alır, bu kelimeler de zaten az bir telaffuz farkıyla aynıdır. Musa a.s ümmetine azdıkları takdirde, bir tehdit olarak gönderileceğinden bahsedilir. Hz Muhammed (sav) ümmeti için de kıyametin büyük alametleri arasında yer alır. 

Yecüc Mecüc hadis-i şeriflerde de bir kıyamet alameti olarak anılır. Ayetlerin tefsiri babında varit olan hadis-i şeriflerde şeklen Çin ve Moğol milletini tarif eden bir mana sezilir. 

Çinlileri Yecüc Mecüc kabul edersek ünlü Çin seddini Türklerin mi Çinlilerden, Çinlilerin mi Türklerden korunmak için inşa ettiği ikilemi ortaya çıkmaktadır. Tarihi kaynakların Çinlilerin MÖ 6. Yüz yılda başladıkları set inşası kendi içindeki beyliklerin birbirinden korunmak için olduğu yolundaki kayıtlar da gerçeği tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Aksi halde Yecüc Mecüc’ün Çinliler olması teorisi zayıflar, çünkü Hz Zülkarneynden Yecüc Mecüc’e karşı savunma nitelikli bir set inşası istenmiştir. . 

Oğuz Kağan – Mete Han zamanında MÖ 2. Yüzyılda Türklerin arkadan Çin saldırılarını önlemek için Çinlilere karşı Zülkarneyne güç yardımında bulunarak inşa ettirmeleri teorisi daha kuvvetlidir. Çünkü Kur’an ve Tevrat ayetlerinde Yecüc Mecüc korkulandır ve set de onlardan korunmak içindir. 

Peygamber mi? Salih bir mümin mi? olduğu tartışılmış olan Zülkarneyn a.s. kim olduğu ve halkın talebi üzerine inşa ettiği devasa seddin nerede olduğu uzun uzun tartışılmıştır.

Bu hususta Yemendeki Merib, Kafkasya’daki Demirkapı veya Çin seddi olduğu yolunda görüşler vardır. Ancak Kur’an’ın tasviri Çin seddini göstermektedir. Zira etrafa yayıldıklarında her tarafı istila edecek nüfus sadece Çin’de vardır. 

Zülkarneyn aleyhisselamın inşa ettiği bu seddin Yecüc ve Mecüc’ü yeraltına hapsettiği ve üstlerini kapattığı gibi kurgular doğru değildir. Bu halde, kıyamete yakın yeraltında, seddi delip çıkarak dünyayı fesada boğacak kalabalıkta bir nüfus nasıl yaşayabilir? 

Zülkarneyn hadisesi Kur’an’da Yahudilerin peygamber efendimize (sav) bir soruları üzerine izah edilmiştir. Tarihte aralarında uzun yıllar olan iki Zülkarneyn vardır: birisi Hz İbrahim’in irşadıyla mümin olan, diğeri de Büyük İskender olarak bilinen Aristo’nun talebesi (MÖ 323) olandır ki bu ikincisinin mümin olduğu bilinmediğinden birincisinin olduğuna daha sıcak bakılmaktadır. Zülkarneyn iki boynuzlu demek olup zırhının baş kısmında Vikinglerdeki gibi boynuz gibi iki çıkıntı olduğundan böyle anıldığı en kuvvetli ihtimaldir. 

Zülkarneyn a.s Allahtan cc büyük bir saltanat ister. Allah cc da ona bu isteğini verince yönünü önce batıya sonra doğuya çevirir. Amacı sadece mazlumlara yardım etmek ve yeryüzünde adaleti tesis etmektir.

Doğu seferi sırasında Türklerin olduğu kesin gibi görünen bir kavim kendisinden Yecüc ve Mecücle aralarına bir set yapmasını isterler. Bu kalabalık halkla aralarında iki büyük dağ vardır ve bu iki dağ arasına bir set yapılırsa kendilerinden emin olacaklardır. 

Türklerin Oğuz Kağan - Mete Hanla başlayan Çinlilerle mücadelesi ve yüz yıllar süren savaşları bunu kanıtlar niteliktedir. 

Hz Zülkarneyn Türklerin de yardımıyla bu iki dağ arasına asla aşılıp kırılamayacak bir set inşa eder. Yapılan yardım ve ücret tekliflerini de reddeder. 

Bu Olayı Anlatan Kehf Suresindeki Ayetler

“Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.

Gerçekten biz onu (Zülkarneyn'i) yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik.

Derken o da bu yollardan birini tutup gitti.

Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman, güneşi, (sanki) kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki: "Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın."
O da demişti ki: "Kim haksızlık ederse muhakkak ona azab edeceğiz; Sonra Rabbine geri döndürülecek, O da onu görülmemiş bir azabla cezalandırır." "Amma her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükâfat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşmayız."

Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık.

Sonra yine bir yol tuttu.  Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu.

Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir sed yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu?"

Dedi ki: "Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddî yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam seddi yapayım.

"Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit: "Ateş yakıp körükleyin" dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince. "Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim" dedi.

Artık Ye'cuc ve Me'cuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler.

Zülkarneyn dedi ki: "Bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. (Kehf 83-99) 

Embiya Suresinde Geçen Ayetler

“Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc(un seddi) açıldığı zaman ki onlar her dere ve tepeden akın edip çıkarlar.

Ve gerçek vaad yaklaştığında, işte o zaman kâfir olanların gözleri beleriverir. "Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik, hayır biz zalim kimselerdik." derler.” (Embiya 96-97)

Bu ayetlerde kıyamet yaklaşınca Yecüc Mecüc’ün büyük kalabalıklar halinde her tepeden akın akın dünyaya yayılarak fesat çıkaracakları haberi vardır ki bunun kıyamet yaklaşınca vuku bulacağı açıkça ifade edilmektedir. 

Ayette geçen “İzâ Fütihat” açıldığı zaman demek olduğuna göre Yecüc ve Mecüc’ün insanlardan uzakta, kapalı bir yerde ve izole oldukları da anlaşılmaktadır. Buna göre bugünkü Çin seddinin Hz Zülkarneyn’in inşa ettiği set olması, Yecüc Mecüc’ün de Çinliler olması ihtimali zayıflamaktadır. 

Doğrusunu Allah Teâlâ bilir. 

Yecüc Mecüc Hadisleri

İbn-i Kesir hazretlerin, tefsirinde ilgili ayetleri izahı sırasında Yecüc Mecüc hakkında birçok hadis serdeder. Bunların tamamına yakını Ahmet bin Hambel müsnedini kaynak gösterir. 

Bu hadislerden ikisi şöyledir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Ye'cuc ve Me'cuc seddi açılacak ve Allah Teâlâ’nın; 'Onlar her tepeden hızla inecekler' ayetinde buyurduğu gibi, onlar çıkıp yeryüzünü istila edecekler. Müslümanlar da onlardan dolayı yerlerini bırakıp geri çekilecekler. Hatta, kalan Müslümanlar şehirlerine ve karalarına (sığınmış) olacak ve küçükbaş, büyükbaş hayvanlarını yanlarına barındıracaklar (yani meraya gönderemeyecekler). Ye'cuc ve Me'cuc (öncüleri) nehire uğrayıp yatağında hiç bir şey kalmayacak şekilde suyunu içip tüketecekler. Onların arkasından gelen geridekiler oraya uğrayacaklar ve sözcüleri: 'Şüphesiz bu yerde önceden su vardı', diyecekler. Onlar yeryüzüne hâkim olacaklar. Sonra sözcüleri: 'Şu insanlar, yeryüzü halkıdır, işlerini bitirdik. Andolsun ki şimdi gök halkı ile savaşacağız', diyecek. Hatta onlardan biri harbesini(kısa mızrağını) göğe doğru fırlatacak ve harbesi kana bulanmış olarak dönecektir. Bunun üzerine onlar: 'Biz gök halkını da şüphesiz öldürdük', diyecekler.

"Onlar bu durumdayken, Allah aniden deve kuşu sürüsüne benzer hayvanlar gönderecek ve bu hayvanlar onları boyunlarından yakalayacak ve onlar, çekirge sürüsünün ölümü gibi ölüp; birbirinin üstüne yığılıp kalacaklar. Sabahleyin, Müslümanlar onların ses sedasını işitmeyecekler. Bunun üzerine Müslümanlar: 'Kim canını feda edip onların ne yaptığına bakacak?' diyecekler. Bunun üzerine Müslümanlardan kendisini, Ye'cuc ve Me'cuc'a öldürtmeye hazırlamış durumda olan birisi, (sığındığı yerden) inecek ve Ye'cuc ile Me'cuc güruhunu ölmüş olarak bulacak.

"Bunun üzerine Müslümanlara şöyle seslenecek: 'Dikkat ediniz! Sizleri müjdeliyorum. Düşmanlarınız ölmüşlerdir.' Bunun üzerine Müslümanlar, (sığındıkları yerlerden) dışarı çıkacaklar ve küçükbaş, büyükbaş hayvanlarını salıverecekler." (Suneni İbni-Mace, C.10, H no: 4079, s.341 Ebu Said-i Hudri)

Rasûlullah(s.a.v.), akrep ısırdığı için parmağını sarmış olarak bize hutbe irâd etti ve hutbesinde şöyle buyurdu: "Siz düşmanınız bulunmadığını söylüyorsunuz. Oysa siz, 'geniş yüzlü, küçük gözlü, kumral saçlı, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanları andıran' ve her dereden, tepeden boşalıp gelecek olan Ye'cuc ve Me'cuc'un ortaya çıkış zamanına kadar düşmanla savaşmaya devam edeceksiniz." (Ahmed b. Hanbel, 5/271 İbn Kesir İbn Harmele rivayeti) (Hadislerin çevrildiği kaynak: Yaklasansaat.com) 

Bu hadislerin tarzına ve ifadesine bakarsak Moğolların putperest hareketlerine ve istila tarzlarına tıpa tıp uymaktadır. 

Yecüc ve Mecüc Kimlerdir?

“Zeyneb binti Cahş, şöyle rivayet etmiştir: Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçekleşmesi yaklaşan bir 'şerden dolayı vay Arap'ın haline! Bugün 'Ye'cuc ve Me'cuc'un Seddi'nden, şunun gibi bir delik açıldı." diyerek uykusundan uyandı.
Ravi Süfyan, şehadet parmağıyla, başparmağını halkalayarak, Peygamber'in yaptığı gibi "o" işareti yapmıştır. Ben: Yâ Resûlallah! Aramızda salih kullar varken, biz helak olur muyuz? dedim.
"Evet! Fısk ve fücur ve ma'siyet (kötülük) çoğaldığı zaman!" (helak olursunuz)  buyurdular. 
Sahihi Müslim, C.8, H.no: 2880, s.406” 

Varit olan bu gibi hadislerden ve haberlerden Yecüc ve Mecüc’ün manevi hastalıklar, bozgunculuk ve ahlaksızlık olduğu da anlaşılmaktadır. Buna göre yeryüzünü ahlaksızlığın istilası sardığı zaman kıyametin beklenmesi vurgulanarak Müslümanlar iyi, insani ve İslami bir ahlaka yönlendirilmektedir. 

Yecüc ve Mecüc’ün insanlar üzerine ayarlandığını düşündüğümüzde ise yukarıdaki hadislerin birinde geçen eşkale göre Çin ve Moğol profilleri anlaşılmaktadır. 

Dünyayı kasıp kavuran tarihi afet ve belaların her birisine bu ikiz ismin verildiği de vakidir. Mesela Moğolların Bağdat’la başlayan İslam Dünyası istilası sonrasında Moğolların da Yecüc Mecüc olduğu yazılmış ve çizilmiştir.

Kıyametin büyük alametleri artık ahiretin başlangıç günlerinin ön sesleridir. Bu büyük alametlerden bazıları mesela güneşin batıdan doğması sırasında artık imanlar bile kabul edilmeyeceği şu ayette bildiriliyor:
 
“Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi, yahut Rablerinden bir takım mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bir takım mucizeleri geldiği gün, bir kimse daha önce inanmamışsa veya imaniyle bir iyilik kazanmamışsa, imanı ona fayda vermez. Onlara: "Bekleyin, doğrusu biz de bekliyoruz" de.” (Enbiya 158) 

Kıyametin büyük alametlerinden yani kıyametten hemen önce ortaya çıkacak alametler arasında geçen Yecüc ve Mecüc’ün çıkışı Kur’an-ı Kerimde de yer almakta ve insanlar uyarılmaktadır. 

Zamanımızda kıyamet alametlerinin küçüklerinin tamamının, büyüklerinden de çoğunun çıktığı ifade edilmektedir. 

Fakat Allah’ın takdir ettiği öyle olaylar vardır ki her devirde neredeyse kıyamet mi kopuyor? Sorusunun sorulduğu hadiseler yaşanmaktadır.  

Çinin ekonomik bakımdan büyük bir saldırıyla dünyaya hâkim olacağı korkusu daima vardır. Nükleer silahlarının ve füze sistemlerinin üstünlüğü malumdur. Çin dünyanın beşte birini oluşturan nüfus yapısıyla daima bütün dünya için bir tehlike olarak görülmektedir. Ayrıca BM’de veto yetkisi olan ve istemediği, hesabına yatmayan her yasayı geri çevirebilen bir devdir. 

Korona virüsünün kaynağı olan Çin bütün dünyayı ayağa kaldırmış ve dize getirmiş gibi görünmektedir. Önce Koronayı icat ederek insanlığı evlere ve yatağa mahkûm etmiş ardından da ilacını bularak ekonomik tezgâhını kurma peşindedir. 

Şimdi dünyada Korona virüsün masa başında, laboratuvarda üretildiği ve dünyaya salındığı ciddi olarak ele alınmaktadır. Amerika yapay salgın için dava açmanın yollarını aramaktadır.

Daha yazılacak çok şey var ama…  

Mükremin Kızılca

Okunma : 4230