Konya’da İki Karamanoğlu Kitabesi | Karamandan.com - Karaman Haber

Konya’da İki Karamanoğlu Kitabesi | Karamandan.com - Karaman Haber

03 Temmuz 2020 Cuma
Konya’da İki Karamanoğlu Kitabesi

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul fethinden 25 sene sonra 1478 yılında Karamanoğullarının tamamen Osmanlı devletine katılışından cumhuriyete kadar Konya, Karaman eyaletinin başkenti bir şehrimizdi.

1478’e kadar Konya’da, Karamanoğulları tarafından çeşitli dini yapılar inşa edilmiştir.

Bu dini yapılardan ikisindeki kitabelerin aslını ve Türkçelerini takdim ediyorum:

Kitabe 11  

Benâ ve enşee hâze’l-câmia’l-mübareke fî eyyâmi devleti’s-Sultani’l-a’zami Şahinşah el-muazzam Sultan Muhammed bin Alaeddin halledellahü mülkehü ve ebbede saltanetehü el-abdü’l-fakiru’l-ma’rûfü bizünubihi Mürsel bin Hacı Mustafa evsalellahü âmâlehü ve derrakahü mütemennâhü fi senete isnâ ve aşere ve semane miete h. 812 m. 1410[1]

Türkçesi: Bu mübarek camiyi, büyük sultan ve azametli şahlar şahı Alaeddin oğlu Sultan Mehmet zamanında–Allah mülkünü ebedi, saltanatını sonsuz kılsın- Hacı Mustafa oğlu Mürsel –Allah umduğuna nail eyleyip istediğine kavuşmak nasip eylesin- miladi 1410 yılında inşa etmiştir.

Konya’da hükümet konağı yakınlarında Hacı Hasan camiinin mihrap duvarında hareicen konulmuş olan kitabedir. [2]

Neşri, Karaman oğlu Mehmet Beğin Kara Mürsel namında bir Kazaskeri olduğunu ve 816 / 1414 tarihindeki Bursa vakasından sonra Mehmet Beğe kendisini Çelebi Sultan Mehmet ile barıştırmayı teklif ettiğini fakat Mehmet Beğin bunu kabul etmediğini söylüyor. Belki bu camiin banisi aynı zattır.

Kitabe 12 Sene 821 / 1419

Emera’s-Sultanü’l-a’zamü ve’l-Hâkânü’l-muazzamü Sahibü’l-hayrati vel’hasenati Muhammed bin el-emirü’s-Saîdü’ş-şehidü’l-merhumü’l-mağfurü Alaeddin Beğ ebbedellahü memleketehü ve tekabbele hayratehü bi-imareti hâzihi’z-zâviyeti’l-mutahharati’l-mensubeti ilâ kutbi’l-meşayihi vel’mesakini eş-Şeyh Ebu İshak İbrahim Şehriyar el-Kazeruni teğammedehü fi ğufranihi fi şehri rebiilevvel sene ihdâ ve ışrûne ve semane miete 821 / 1419 [3]

Türkçesi: Büyük Sultan ve azametli hakan, hayrat ve hasenat sahibi, şehit ve merhum Alaeddin Beğ oğlu Mehmet Beğ - Allah mülkünü ebedi, hayırlarını makbul kılsın- Şeyh Ebu İshak İbrahim Şehriyar el-Kazeruni hazretlerine ait bu temiz zaviyenin yapımını emrettiler. Allah onu mağfiret deryasına daldırsın. Sene H. 821 M. 1419

Konya’da Alaeddin Tepesinin batı tarafında Ebu İshak Kazeruni Zaviyesinin kapısı üstündeki kitabedir.

(Kaynak: Karamanoğulları Hakkında Vesaik-i Mahkuke- Halil Ethem 1910

 

[1]

[2] Bu ve gelecek 12 numaralı kitabe Mösyö Luvitod tarafından “Konya” adlı Almanca eserinini 80. Sayfasında yayınlanmıştır.

[3]

Okunma : 1292