Kırımda Şia Tehlikesine Dur Emri | Karamandan.com - Karaman Haber

Kırımda Şia Tehlikesine Dur Emri | Karamandan.com - Karaman Haber

04 Temmuz 2020 Cumartesi
Kırımda Şia Tehlikesine Dur Emri

Ah Mine’l-Kırım.

Osmanlıların fetihler konusunda olmazsa olmaz bir prensipleri vardır. Bunu her yerde ifade ederler bu ifadenin bugünkü dille anlatımı şöyledir: 

“Bizim toprak genişletmek ve dünyaya hâkim olmak gibi bir emperyalist hevesimiz yoktur. Bizler sadece Allahın kelamını ve mesajını duymayanlara duyurmak ve İslam’a zararı dokunanlardan Müslümanları korumak amacıyla mücadele ediyoruz.”

1642 yılında Osmanlı hakanı olan Sultan İbrahim o devirde Osmanlılara tabi olan Kırım hanlarına defalarca mektuplar yazmıştır. Bu mektuplardan birisi de defalarca Kırım tahtına oturan Canbek Giray Hanadır. 

Canbek Giray Han birkaç kere yerini kardeşlerine kaptırıyor en sonunda yerini alan kardeşi İran şahıyla anlaşarak Kırıma Şiilik ve Rafızîlik inançlarını tatarlara aşılamaya başlıyor. Ayrıca İslami yaşantıdan uzak, haramlarla meşgul birisidir. İşte bu Muhammed Giray Han görevden Osmanlılarca azledilerek yerine son kez Canbek Giray Han getiriliyor.

Aşağıdaki mektup ona yazılmıştır ve Ehl-i Sünnet akaidine aykırı cereyanlara karşı hanın mücadelesine tatar mirzalarından destek isteniyor, Tatar halkının da hana itaat etmeleri ayetler ışığında emrediliyor.

İran şahıyla iş birliği yapan, Cenbek Giray Handan önceki han olan Muhammed Giray Hanın şahın telkinleriyle dört halifeden bazılarına düşmanlık aşıladığı, Hz Ayşe anamıza hakaret etmeyi telkin ettikleri ve benzeri sapkın inançları yaymaya çalıştığı ve ya göz yumduğu vurgulanıyor.

Şerefli atalarımızın en titiz davrandıkları bu önemli konudaki mektubun asılları aşağıdadır:

“(KIRIM HANLIĞI CANBEK GİRAY HANA MUKARRER OLDUKTA YAZILAN HÜKM-Ü ŞERİFİN SURETİDİR)

Mefahiru’l-ümerai’l-kiram meraciu’l-küberai’l-fiham el-muhtessûne bi-mezidi inayeti’l-meliki’l-allâm Kırım Hanlığına müteallik olan şirin beyleri ve umumen tatar mirzaları dâme izzihüm ve mefahiru’l-eali ve’l-a’yân Kırım diyarının ahali ve âyânı ve umumen sübkan ve kattan mutasallibetü’l-edyanı aslehallahü tealâ Ahvâlehüm tevki-i rafi-i hümayun vasıl olıcak malum ola ki;

Bundan akdem kırım hanı olan Muhammed Giray Hanın emr-i hükümette kemal-i ihmal ve iğfali ve hanlık ırzına muhil nice ahvali zuhur idüp mazarrat-ı eşkıyadan ol diyarı sıyanet ve hânaân-ı sâlifenin töre ve kanunlarına riayet edemeyüp mağlub-i esnaf-i nikebat ve meşgul-i memnuât ve muharremat olduğundan mâ adâ karındaşı Şahin Giray dahi nice müddet rafeza-i bed âyin ve düşmân-ı cihar-ı rây-i güzin olan kızılbaş-i bed maaş içinde ins ü ülfet kesp idüp karındaşının han olduğu ahbarını istima ettikde tatar taifesin idlal ve mezheb-i rafz ve ilhada ithal etmek şart ve davasıyla şah-ı gümrah-ı dalalet-i destgahından izn ü ruhsat alup beru taraflara çıkıp karındaşının imdad ve ianeti ile tamamı kuvvet ve kudret bulup tatar taifesini kabza-i tasarrufa getürüp mahkum ve mağlub ettikten sonra cebren ve kahran yerlerinden kaldurup kızılbaş tarafına getirmek niyetinde ve kastında idiği sigâtdan haber alıp her çend ki bu fikr-i batılının icrasına tâkat ve iktidarı ve taife-i tatar-ı diyanet-âsarın kızılbaş taifesine itibarı olmadığı muhakkaktır. Amma giru hilesinden gaflete cevaz gösterülmeyüp ol diyar-ı İslam asârı şuur ve şerlerinden dûr etmek ve ashab-ı mezahib-i batıla ile hilta ve gaflet idenleri meyan-ı islamiyandan dûr ve mehcûr eylemek lazime-i gayret-i İslamiye ve şerita-i hamiyyet-i diniyyeden olmağın mahza cümlenizi siyanet ve ırz ve namus-ı ehli Sünneti himayet içün Tatar hanlığını han-ı sabık olan canib-i imaret-meab eyalet-nisab seadet-İntisab Canbek Girayhan dâmet mealihi ye taraf-ı hümayunumuzdan tevcih ve ihsan olunmağın Cümleniz mumaileyhe tabi ve muti olup emrine müteba’at ve re’yine muvafakat göstermeniz emrim olmuştur.

Buyurdum ki vusul buldukta bu babda (etiullahe ve etiu’r-rasüle ve üli’l-emri minküm / 
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir. Nisa 59) 

Fermanına itaat ve rıza-yı hümayunuma samimi dilden mutaba’at gösterüp sizden mukaddem olan Tatar beyleri ve mirzaları sülük ittiği tarık-ı pür-tevfika salik ve hâkimlerine itaat ile dünya ve ahret kulluğuna malik olasız müşarünileyh Canbek Giray Hana tembih ve sipariş olunmuştur ki min ba’d mukteza-yı şer-i şerifden zerre mikktarı udul ve âyin-i adalet ve nisbetten bi veçhin minel vücuh nükul eyleyüp kendü mukaddem-i adl ü insaf ile muttasıf ve meşhur olan hanlar tarikını piş-i nihas ve nass-ı şerif:

 (i’dilû hüve akrabü li’t-takvâ / Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Maide 8) 

Fahva-yı münifini icrada bezl-i makdur ve icdihad-i tam eyleyesiz. Siz dahi muşarunileyh Canbek Giray Hanı âhara kıyas etmyüp hâssa-i çereh-i hümayunum ve manzur-i nazar-ı seadet makrunum olduğu cihetten i’zâz ve ikramında fevka’l-gaye ihimam ve bâb-ı müracaat ve muvafakatda aksa’n-nihaye ikdam eyleyesiz. Sene 1051 / 1642”
(Münşeâstü’s-Selatîn Sh: 125)

Mükremin Kızılca

Okunma : 1214
Foto galeri