Kelleden Minare İnşası | Karamandan.com - | Karaman Haber

Kelleden Minare İnşası | Karamandan.com - | Karaman Haber

19 Şubat 2019 Salı
Kelleden Minare İnşası

Saltanat ve hanedan tarzı idarelerin ilahi irade olup olmadığı tartışılmaz bile. İlahi iradeye belki tam uygun olmasa da en yakın idare biçimi demokrasidir, doğru mu? 

 İlahi irade yeryüzünü müminlerin hakkı olarak görür ve oralara gönderdiği peygamberlerinin peşinde Müminlerin hâkim olmasını ister.
Ancak aralardaki uzun fetret dönemlerinde hep hanlar, hakanlar, kaanlar, hanedanlar, biat edilen halifeler ve illa da şahın yerine bulup gelinen bir veliahda tabi olunur ve biat edilir.

Bu esnada herkes birbirini kırar geçirir, kardeş kardeşin gözlerini oyar, fetihlere çıkmak için cariyelerin ve kölelerin azalması beklenir, illa da saltanat seririne oturmak için veliahtlar kendisini elyak ve ehak görür. 

Aşağıda ünlü bir tarih kitabından bir alıntı veriyorum. Burada Endülüs’ün fethinden sonra Müslümanların daha doğrusu Arap Müslümanların önce birbirlerini kıra kıra teke indikten sonra İspanya ve Portekiz topraklarında kırdıkları düşman kafalarından nasıl minare yapıp üzerinde ezan okuduklarından bahsediyor.

Şahsen tarihin bu kadar kana bulanmasından şaşkınım, bu konuda değerli yorumlarınızla bana yol göstermenizi bekliyorum, saygılarımla değerli okuyucularım. 

“Murabıtlar cümle varıp Sicilmasa üzerine istila edip onun hakimini katl eylediler ve Ebubekir Sicilmasa hükumetini kendi emmisi oğlu Yusuf bin Taşkına sipariş eyledi ve onu Sus üzerine irsal eyledi Yusuf cümle ol diyarları feth eyledi ve gayet azimülkadr (değerli) adam oldu.

462’de Emirülmüslimin Ebubekir vefat eyledi ve cümle Murabıtlar cem’ olup Yusuf bin Taşkın Emirülmüminin olmaya ehakktır (en layık) deyü nasb ettiler mezbur Yusuf gayet mütedeyyin ‘âkil ve sahib-i tedbir kimse idi sayt-ı şecaatı ol diyarı tuttu ve mağrib-i zeminde bir nice kaleleri hisar (kuşatarak) edip feth eyledi.

Merakeş şehrini tamir edip daru’s-saltana edindi ve Sebte ve Tanca ve Sala hisarlarını alıp kemal-i kudret peyda eyledi.

479’da (1087) küffar-ı Frenk Endülüs diyarına istila eyledi ve Yusuf bin Taşkın vâfir asker ile gemilere binip cezire-i Hazrada Frenk askeri ile cenk edip muzaffer ve mansur oldu ve küffar başından minareler bina edip üzerinde ezan okundu.

Gırnata şehrini Ziri-i Zahaci elinden alıp feth eyledi ve 484’te vâfir asker gönderdi Endülüs’e ve onlar varıp Şatya, Danya ve Balansiya şehirlerini feth eylediler bundan sonra tekrar varıp İşbiliye şehrini muhasara edip ve hâkimi olan Mutemid ‘Abbadı esir edip Yusuf bin Taşkına irsal eyledi.
Ol dahi mezburu (anılan kişiyi) A’mas hisarında hapsedip anda vefat eyledi ve Batlabusu dahi küffar elinden aldılar. Ve hergiz (asla) Endülüs vilayetlerinde Beni Huddan gayrı bir kimseyi komadı onun mülküne taarruz eylemedi zira mezbur ile hukuk-i kadimesi var idi ve mezbur Yusuf 500 senesinde vefat edip yerine oğlu Emirülmüminin ‘Ali bin Yusuf serir-i saltanata cülus eyledi.” 
 

Okunma : 2869