Bu Hıncın Nedeni Ne? | Karamandan.com - | Karaman Haber

Bu Hıncın Nedeni Ne? | Karamandan.com - | Karaman Haber

22 Ekim 2018 Pazartesi
Bu Hıncın Nedeni Ne?

Hristiyanlar: peygamberlerine hatta haşa rab edindikleri zata işkence eden ve (kendilerine göre) asan Yahudilere neden düşman olmazlar ve öç alma duygularıyla dolu değiller?

Tam tersine bugün dünyada Hristiyanlar ve Yahudiler beraberce Müslümanlara karşı amansız bir savaş yürütmektedirler. Bunun nedeni ne olabilir? Ayetler ve hadisler eşliğinde kısa bir analiz yapalım: 

Çünkü İslam bölücü değil birleştiricidir. Peygamberler arasında ayırım değil birleştirme tarafıdır. Müslümanların Allah’ın indirdiği bütün kitaplara, gönderdiği peygamberlere ayırımsız ve şüphesiz iman etmeleri olmazsa olmaz bir amentü hakikatidir. 

Burada birkaç soruya ayetlerle verilen cevaplara bakarak başlıkta geçen hıncın nedeni anlaşılabilir. 

Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlardan Neden Hoşlanmaz?

“De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilâhî kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.” (Maide 59)

Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlara Neden Hıncı vardır?

“Çünkü, yalnızca, bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz, dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al!” (A’raf 126) 

Hristiyan ve Yahudiler Müslümanlardan Neden Öç Almak İster?

Müminler sırf aziz, övgüye layık Allah'a inandıkları için o (zalim)ler onlardan öc aldılar. (Büruc 8)

Son peygamber Hz Muhammed Mustafa (SAV) Önce Geçen Peygamberlerin Aydınlık Yoluna Uymakla Emrediliyor ve peygamberimiz de bunu sık sık vurguluyor!

“İşte, o peygamberler, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.” (En’am 90) 

İslam’ın diğer peygamberlerin tebliğ ettiği dinden ayrı bir din, kitapların da ayrı bir kitap olmadığı, hepsinin beşeri gelişime göre gelişerek İslam ve Kur’an’la zirveye ulaştığı teyit edilmektedir.

“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.” (Şura 13) 

Şimdi tekrar soruyoruz!

Bu Hıncın Nedeni Nedir?

“Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.” (En’am 159)

Buradaki “dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar” ın kim oldukları hakkında iki görüş varsa da aynı noktada birleşirler. Bu görüşler dinlerini parçalayanların Hristiyan ve Yahudilerle İslam içindeki bid’atçi ve bölücü unsurlar olduğu yönündedir.

Ama Mekke döneminde inen bu ayet-i kerimede ilahi muradın yüzlerce mezhebe, tarikata ve fırkaya ayrılan üstelik birbirlerini reddeden Hristiyan ve Yahudiler yani Kur’an tabiriyle ehl-i kitap olduğu daha kuvvetlidir zira henüz ortada o sırada fırkalara, Şialara ayrılan bir Müslüman toplum yoktu. Ancak gelecekte olacağına işaret olduğu da muhakkaktır.  

Bu ayet-i kerimenin tefsirinde İbn Kesir hazretleri şu hadisi şerifi nakletmektedir: 

“Biz peygamberler topluluğu farklı annelerden olan erkek kardeşleriz, dinimiz birdir” (Müslim, Kitabü’l-fezail 7/97

İşte gerçek budur, ötesi dalalet ve sapıklıktır. Peygamberimizden önce nasıl bütün peygamberler birbirinin devamı ise son peygamber hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam da onların son halkasıdır. Onu kabul etmemek zinciri kırmak demektir ki bu da Hristiyan ve Yahudiler için ayette dile getirilen dinde ayrımcılıktır. 

Bugün ve 1450 yıldır Hristiyanlar ve Yahudiler için son peygamberi kabul etmekten başka seçenek yoktur. 

Peygamberler camiasını arasında ayırım yapmak Allaha iman edenlere layık değildir.  Yahudi ve Hristiyanların başka seçeneği yoktur dememin sebebi onların Allaha iman etmiş olmalarıdır. İşte Allah’ın cc buyurdukları ve onlara birçok ayette seslenişi bunu ifade etmektedir. 

Öte yandan Allaha iman etmeyen insanlara ve beşeri din ve felsefe mensuplarına da Allah hidayet nasip etsin demekten başka sözümüz yoktur. 

Özetin özeti: eğer bugün Müslümanlar İslam’ı önce örnek bir insan olarak sonra da tebliğ ederek usulünce insanlara anlatabilseler bu tebligatı alanların büyük bir çoğunluğu Müslüman olacaktır zira aradıkları fıtri iman İslam’da son şekliyle hazırdır. 
İşte Hristiyan ve Yahudilerin de korkusunun ve hıncının ana nedeni budur.

 

Düzenleme : 27 Kasım 2017 11:48 Okunma : 2347