125 YIL ÖNCE OSMANLILARDA TIP | Karamandan.com - | Karaman Haber

125 YIL ÖNCE OSMANLILARDA TIP | Karamandan.com - | Karaman Haber

19 Şubat 2019 Salı
125 YIL ÖNCE OSMANLILARDA TIP

Tarih konusunda genel kanaat önyargılardan ibarettir. Tabi bundan tarih okuyanlar ve tarihçiler müstesna. Çünkü bizlere okutulan tarih aşağı yukarı sadece savaşlar ve anlaşmalardan ibarettir. 

Mesela 1898 yılının İstanbul’unu yani Osmanlı devlet-i aliyyesinin başkentini nasıl tasavvur ediyoruz?

Aşağıda o günün İkdam gazetesinden birkaç doktor ilanını sizler için çevirdim. Bu yazıları aslından sadece ABC… alfabesine naklettim, oldukça sade bir Türkçe olan bu metinlerden kanaatimizi bir çok konuda alt üst edecek izlenimler edineceğimizden eminim!
Buyurunuz! 

“Mühim İlan Doktor Nikolanidis 

Umum emraz-ı tenasüliyenin ve bahusus daü’l-efrencin ve bel soğukluğunun gerek had ve gerek müzmin nevinin 6 buçuk gün zarfında tamamıyla cedid ve veca’sız ve iltihab-ı mesane ve prostat ve tazyikat gibi ihtitalatının önünü alan usul ile suret-i katiyyede ve geriye gitmemek üzere tedavisi emniyeti olmayanlar bedel-i tedaviyi iyi olduktan sonra versinler.

Her gün sabahtan akşamın saat onuna kadar Galata’da köprünün karşısında sıvacı oğlu hanının yanında beş numaralı muayenehanesinde muayene eylemektedir.

Almanyalı Doktor 

Bel soğukluğu firengi ve deri illeti tabib-i hususisi tabib-i mumaileyh Avrupa tıp darülfünunları ile kebir hastanelerde müddet-i medide icra eylediği tatbikat-i ciddiye ve tecarüb-i adide ve her sene paris viyana berlin ve londra tıp kongrelerine icra eylediği ziyaret sayesinde yeni ve eski bel soğukluğunu pek az müddet zarfında ve hiç veca’ hissetmeksizin katiyyen tedavi ettiği gibi en müthiş frengi illetini dahi kendisine mahsus yeni bir usul ile esasen teşfiye etmekte ve cild illetlerinin her nevini suret-i mahiranede tedavi eylemekte olduğunu ve her gün alaturka saat dörtten ona kadar İstanbul’da tramvay caddedinde eski düyun-i umumiye idaresi karşısındaki dört numaralı muayenehanesinde hususan hasta kabul edeceğini ilan eyler.

Doktor İzzet Beğ

Emraz-ı tenasüliye inas ve zeker tabib-i hususisi

Tabib-i mumaileyh Parisin en meşhur hastanelerinde müddet-i medide icra eylediği tatbikat-i ciddiye ve tecarüb-i müteaddide sayesinde zükur ve inasa ait bilcümle alat-i tenasüliye hastalıklarını ve bilhassa yeni ve eski bel soğukluğunun ve firengiyi en son sistem üzere az müddet zarfında ve keyifsizlikten hiç eser bırakmayarak suret-i katiyede tedavi etmekte olduğu gibi mide ve ciğer ve yürek ve bağırsak ve göğüs ve sair emraz-ı dâhiliyeyi dahi usul-ü cedide mucibince tedavi etmekte idüğünü ve cuma ve pazardan maada her gün sabah ve akşam eczahane-i acizanemde hastaganı muayene ederim.

İlk vizite ve fukara meccanen olduğunu ilan ederim. 

İngiliz ecza hanesi sahibi 

İngiliz N Fanzuk  Eczahanesi Hamidiye Türbesi Karşısında Numara 4

Bel soğukluğunun tedavi-i mükemmeli meşahir-i etıbba sayesinde otuz seneden beri eczahane-i acizanemde icra olunan tecarüb-i adide neticesi olmak üzere müteveffa-yı meşhur Doktor Argolabet’in tertib-i mahsusu üzere imal olunan Antibiltör nam bel soğukluğu haplarını istimal eden pek çok zevat-i mezkur hapların celp edilmiş bu gibi edviye-i hususiyelere kat ender kat faik bulunduğunu yeni ve eski bel soğukluğu ile mesane ve yürek hastalıklşarını kemal-i suhuletle müddet-i kalile zarfında katiyen teşfiye etmekte idüğünü ve yolculukta dahi istimalş edilmekte idüğünü kemal-i memnuniyetle beyan ve tasdik etmektedirler.
İngiliz eczahanesi sahibi  N fanzuk 

Portakalis

Frengi ve bel soğukluğu tabibi

Emraz-ı tenasüli,ye-i inas ve zükur tabib-i hususisi eski ve yeni bel soğuklukları üç defada … beş defada enva-ı firengi on defada kut milbiter kamış darlıkları prostat, mesane, husyeteyn, rahim ıfınetleri, ananet, seleyan-i meni, akamet, seleyan-i rahim, inkıta-ı hayz gibi hastalıkların kaffesi bugün Avrupa’da henüz keşfolunup meydan-i intişara konulan usul-i cedide üzere ve alat-i mükemmele ile tarafımızdan tedavi olunmaktadır. 

Birinci vizite umumiyetle meccanedir. 

Mumaileyh Sirkeci’de Bahçekapı’sı civarında Hamidiye türbesi karşısında İngiliz ecza hanesinde her gün bulunmaktadır.”

(Kaynak: İkdam Gazetesi 1092. Sayı İstanbul / 31 Temmuz 1898)

 

Okunma : 9274
Foto galeri