Karamandan.com

Karamandan.com

27 Mayıs 2020 Çarşamba
Yol İnşaatı Yaptırılacaktır.
  1.
Kategori : İhaleler
25 Eylül 2008 06:06
 
Yol İnşaatı Yaptırılacaktır.

  1. İdarenin
   a ) Adresi  :  Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151/D - 42160 Selçuklu/KONYA
   b ) Telefon - Faks Numarası : 332 2211111 - 332 2356499
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bol03@kgm.gov.tr
  2. İhale konusu yapım işinin
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Asfalt mıcırı ve temel malzemesinin temini, yolboylarına nakli (11000 m³ mıcır, 12000 m³ temel)
   b ) Yapılacağı Yer  : Bölge hudutları dahilinde
   c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer  : Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
 b ) Tarihi - Saati  : 14.10.2008 - 14:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
   
   4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
   4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler Teknik personel olarak 1 İnşaat Mühendisi istenecektir. İstekliler Teknik Personel Taahhütnamesini teklifler ile birlikte sunacaklardır.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
1- 1 adet konkasör grubu (Primer+seconder en az 90´lık)
2- 2 adet yükleyici
3- 10 adet damperli kamyon
      Yukarıda sıralanan makine parkının işbaşında bulundurulması zorunludur. İsteklinin kendi malı olan makine parkı; fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt olarak temin edilecek makine parkı için noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekli olup, sözleşme imzalanmadan önce kira sözleşmeleri idareye sunulacaktır.

 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , XI.Grup: Sathi kaplama ve diğer yol üstyapısı işleri, XIV.Grup:Temel ve alttemel malzeme temini işleri ile konkasörle temel malzemesi ve asfalt mıcırı temini işleri kabul edilecek ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği dir
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sigorta primlerinin hakedişlerden mahsup edilmesi ve ödenmesi ile kesin teminatların iadesi hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

 

Okunma : 3785
EKSPERTİZ
karaman


guney sigorta
atsepete
seç
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9856 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8646 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 6058 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın