Karamandan.com

Karamandan.com

16 Ocak 2021 Cumartesi
Orman Müdürlüğünden İhale
İhale Kayıt No : 2008/1405461.
Kategori : İhaleler
30 Ağustos 2008 14:52
 
Orman Müdürlüğünden İhale

İhale Kayıt No : 2008/140546

1. İdarenin 
    a ) Adresi  :  2.İstasyon Cad. Orman İşletme Binası 70100/ Karaman 
    b ) Telefon - Faks Numarası : 0338 2149388 – 0338 214 9288 
    c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : karaman@cevreorman.gov.tr 


  2. İhale konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Çok Amaçlı Uygulama Projesi Yapımı

2.980 Ha sahada 2 adet Çok Amaçlı Uygulama Projesi Yapımı

b ) Yapılacağı Yer  : Karaman İli Başyayla İlçesi ve Sarıveliler İlçesi Uğurlu Köyü

c ) İşin Süresi : Sözleşme tarihi itibariyle 75 (Yetmişbeş)  gün

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer  : Karaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü toplantı salonu

b ) Tarihi - Saati  : 08.09.2008 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair “ Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine” göre düzenlenmiş; Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesinde bulunduğunu veya serbest müşavirlik, mühendislik meslek mensupluğu tescil belgesi ile buna bağıntılı Orman Mühendisliği serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri büro tescil belgesine sahip olduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasınca düzenlenen belgeler.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde;  27 Şubat 2007 tarih ve 26447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında  Kanuna dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine göre kurulmuş olması,Veya  Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde, 5531 sayılı kanunun  4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde sayılan ve içinde uzmanlık konularına ilişkin ağaçlandırma, erozyon kontrolü, fidan üretimi, rehabilitasyon ve proje yapımı gibi Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içermesi, ortakları arasında ya da teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili veya Odaya kayıtlı SMM. Tescil Belgeli Orman Yüksek Mühendisleri veya Orman Mühendisi bulunması,Koşuluyla, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasında ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.2.1. Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 2 inci maddesi gereğince ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler aranmayacaktır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1 Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin Geçici-2 inci maddesi gereğince iş deneyim belgesi aranmayacaktır.

4.3.2.Meslek Mensubu mühendis ve/veya mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu ve  çalışanlar listesine kayıtlı bulunduğunu gösterir Orman Mühendisleri Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi

4.3.3 Meslek mensubu mühendis ve/veya mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu gösteren yıllık vizesi yapılmış Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi aslı veya onaylı sureti veya Odaya kayıtlı SMM. Tescil belgesi aslı veya onaylı sureti.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Karaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 08.09.2008 tarihi, saat 14:00 'a kadar Karaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

 

 

 

 

 

 

 


 

Okunma : 5332
sağlam pen
guney sigorta
karaman


Yavuzlar iplik
Gündem haberleri
Karamanlı İşçilere önce gözaltı, sonra 8 Bin lira ceza iddiası
13 Ocak 2021 Okunma: 21697 Ekonomi
Karaman’ı kim kandırdı?
12 Ocak 2021 Okunma: 7507 Gündem
Karaman'da korona aşılaması başladı
14 Ocak 2021 Okunma: 6139 Sağlık
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın