Karamandan.com

Karamandan.com

22 Ekim 2019 Salı
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi'nden İhale
Okulumuz yatılı öğrencilerinin 2019 -2020 yılı 6 kalem muhtelif Yiyecek Alımı işi 4734 Kamu İhale Kanunun 19.
Kategori : İhaleler
18 Haziran 2019 12:36
 
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi'nden İhale

Okulumuz yatılı öğrencilerinin 2019 -2020 yılı 6 kalem muhtelif Yiyecek Alımı işi 4734 Kamu İhale Kanunun 19. Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin;
a)Adresi: ÜNİVERSİTE MH. Şehit Muhammet YALÇIN BulvarıI NO: 5/ 70100 KARAMAN
b)Telefon veya faks numarası: 338 228 05 38–338 228 04 77

2İhale Konusu Malın; Hizmetin    
3-İhalenin İhale Türü Niteliği Miktarı Teslim Yeri Teslim  İşin  Yapılacağı Kayıt Yapılacağı Yer Tarihi Süresi Yer Tarih Saat No,su ,ekmek,YİYECEK ,1 Kalem NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.09.2019

31.05.2020    
9 AY Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
27.06.2019 09:00 2019 / 284295 TATLI VE UNLU MAMÜLLERİ    YİYECEK    4 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.09.2019
     
31.05.2020 9 AY Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman
    
27.06.2019 09:30 2019 / 284298 BEYAZ VE KIRMIZI ET    YİYECEK    7 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.09.2019

31.05.2020 9 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman
    
27.06.2019 10:00 2019 / 284299 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ    YİYECEK    14 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.09.2019
     
31.05.2020 9 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman
    
27.06.2019    10:30    2019 / 284300 KURU GIDA    YİYECEK    35 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.09.2019
     
31.05.2020    9 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman
   
27.06.2019    11:30    2019 / 284301 SEBZE VE MEYVE    YİYECEK    29 Kalem    NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 01.09.2019
    
31.05.2020 9 AY    Üniversite Mah. Ş.Muhammet YALÇIN Bulvarı No:5 Karaman    
27.06.2019 14:00 2019 / 284302 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kıstas belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü İhale Odası adresine elden teslim
 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1246
Gündem haberleri
Elması para etmeyen çiftçinin türkülü isyanı
18 Ekim 2019 Okunma: 10783 Magazin
Komşuları tarafından ölü olarak bulundu
20 Ekim 2019 Okunma: 9260 Asayiş
SON DAKİKA: BABA OĞULU AYAKLARINDAN VURDULAR
20 Ekim 2019 Okunma: 8769 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın