Karamandan.com

Karamandan.com

20 Kasım 2019 Çarşamba
Motorin İhalesi
Karaman İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı.
Kategori : İhaleler
26 Ağustos 2019 18:01
 
Motorin İhalesi

Karaman İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığı. 

MOTORİN (DİĞER)
KARAMAN İLİ ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİ ÇEVRE ALTYAPI TEMEL HİZMETLER BİRLİĞİ

MOTORİN (DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2019/404208

1-İdarenin
a) Adresi    :    KİRİŞÇİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 79 70100 MERKEZ KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382264146 -
c) Elektronik Posta Adresi    :    ersinsunaoglu@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    30000 LİTRE KATKILI MOTORİN 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :    Yüklenicinin kendi adı altında işlettiği akaryakıt istasyonları (Bayii) ile özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı Karaman İli sınırları içerisindeki istasyonlar (Alt Yüklenici) vasıtası ile verecektir.
c) Teslim tarihi    :    01.10.2019 tarihinden itibaren 5 ay boyunca motorin alımı yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:79 Kat 1 İhale Komisyon Odası KARAMAN
b) Tarihi ve saati    :    03.09.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayiisi ise bayiisi olduğu kurumdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan bayiilik belgesi ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve sözleşme süresi boyunca geçerli olan İstasyonlu Lisans Belgesi aldığına dair belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ihale dosyasına koymak zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:79 Zemin Kat KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 952
maboto
EKSPERTİZ
guney sigorta
seç
Gündem haberleri
Erken vefat yakınlarını yasa boğdu
19 Kasım 2019 Okunma: 18840 Asayiş
Karaman eksi dereceyi görecek!
18 Kasım 2019 Okunma: 11141 Karaman Hava Durumu
Karamanlı Hümeyra'nın katilinin cezası belli oldu
18 Kasım 2019 Okunma: 8749 Gurbetçilere
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın