Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
Köylere Hizmet Götürme Birliğinden İhale -2
Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.
Kategori : İhaleler
24 Temmuz 2019 17:28
 
Köylere Hizmet Götürme Birliğinden İhale -2

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı.

24.07.2019
T.C. KARAMAN İLİ 
MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

2019 KÖYDES Yatırım Programı Kapsamında Kullanmak Üzere 100.000 Litre Motorin Satın Alma İşi; 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası    :    2019/022

1. İdarenin
a) Adresi    :    Karaman Valiliği, Sakabaşı Mahallesi, Zeytindalı Bulvarı No:144/A, KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    0 (338) 213 0996 
c) Elektronik posta adresi    :    khgb70@hotmail.com
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü, miktarı    :    Akaryakıt Alımı 100.000 Litre Motorin
b) Teslim Yeri    :    Karaman İl Özel İdaresi Akaryakıt Ambarı
c) Teslim Tarihi    :    Sözleşmeden sonra işe başlanacak; Karaman İl Özel İdaresinin talebine göre, tek seferde veya dilimler halinde 30.06.2020’e kadar teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer    :    Karaman Valiliği Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati    :    01.08.2019 Perşembe günü, saat: 14:30
c) Son teklif sunma tarih ve saati        01.08.2019 Perşembe günü, saat: 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1    İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3    İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK)  alınmış Bayilik Lisansı.
          -Akaryakıt dağıtım şirketi lisanslı bir şirketin bayisi ise Bayilik Belgesi veya Sözleşmesi
4.1.2    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.2.1    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5     İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.6    İhale tarihinde, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’nin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.
4.1.7    İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2     Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3    Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Karaman Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7272 5379 82 nolu hesabına veya Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresinde Başkanlığa para yatırılarak 250,00.-TL (İkiYüzElli.TürkLirası) karşılığında satın alınabilir. 

7.2    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, 01.08.2019 Perşembe Günü saat 14:00’ e kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresine elden teslim edilebilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(Altmış) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’a tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    İlanen duyurulur.

Okunma : 2012
Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9208 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6596 Ekonomi
Bir kişiyi dayakla hastanelik eden 3 zanlı tutuklandı
30 Eylül 2020 Okunma: 5937 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın