Karamandan.com

Karamandan.com

28 Mayıs 2020 Perşembe
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ndan İhale
Karaman Merkez İlçe Bayır Köyü Ortaokul Bahçesine Kilitli Parke Taşı Yapım İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
05 Kasım 2018 15:55
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ndan İhale

Karaman Merkez İlçe Bayır Köyü Ortaokul Bahçesine Kilitli Parke Taşı Yapım İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/040

1. İdarenin
a) Adı: Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi: Karaman İl Özel İdaresi, Üniversite Mahallesi, İbrahim Öktem Caddesi, No:130, KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 (338) 226 1789-90 Faks: 0 (338) 213 0996
ç) Elektronik posta adresi: khgb70@hotmail.com
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): -

2. İhale konusu yapım işinin
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: Karaman Merkez İlçe Bayır Köyü Ortaokul Bahçesine Kilitli Parke Taşı Yapım İşi. Karaman Merkez İlçe Bayır Köyü Ortaokul Bahçesine 2.220 m2
kilitli parke taşı ve 50 m bordür yapılması.
İhalenin niteliği, türü ve miktarı ile ilgili detaylı bilgiler ihale dokümanında yer almaktadır.
b) Yapılacağı yer: Karaman İli Merkez İlçe Bayır Köyü Ortaokul Bahçesi.
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer: Karaman İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 13.11.2018 Salı günü, saat: 11:00
c) Son teklif sunma tarih ve saati: 13.11.2018 Salı günü, saat: 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzde seksen)’ i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili, teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi istenir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan (A) Alt Yapı İşleri V.Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşleri veya XVIII.Grup: Saha İşleri ile aynı grup işlerin ikmal ve onarım işlerini yapmış olmak benzer iş deneyimi olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Karaman Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7272 5379 82 nolu hesabına veya Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman İl Özel İdaresi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Cad. No:130 KARAMAN adresinde Başkanlığa para yatırılarak 100,00.-TL (Yüz.TürkLirası) karşılığında satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 13.11.2018 Salı günü saat 11:00 e kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman İl Özel İdaresi Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi No:130 KARAMAN adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.

 

Okunma : 2277
Gündem haberleri
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 9393 Asayiş
Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza kesildi
26 Mayıs 2020 Okunma: 6985 Asayiş
Kiraz bahçelerini kar vurdu
24 Mayıs 2020 Okunma: 4707 Tarım
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın