Karamandan.com

Karamandan.com

23 Ekim 2019 Çarşamba
Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden İhale
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR SGK KARAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ.
Kategori : İhaleler
19 Eylül 2019 14:41
 
Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden İhale

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR SGK KARAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2 (iki) adet sürücülü sedan binek oto kiralama hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2019/422112

1-İdarenin
a) Adresi    :    OSMAN GAZİ MAHALLESI ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO : 168 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382122082 - 3382122081
c) Elektronik Posta Adresi    :    karamansgim@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı     :    İl Müdürlüğümüz Hizmetlerinde kullanılmak üzere detayı teknik şartnamede yazılı sürücülü 2(iki) adet binek sedan otonun 02/01/2020-31/12/2022 tarihleri arası (36 ay) kiralama hizmet alımı işi. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :    Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 

c) Süresi     :    İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2022

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü -Osman Gazi Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:168 KARAMAN 

b) Tarihi ve saati    :    21.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak,kamu ve ve özel sektör de her türlü sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama ve çalıştırma (İş Makineleri Hariç) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri (Satınalma) Servisi 2.kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Okunma : 844
EKSPERTİZ
guney sigorta
maboto
seç
Gündem haberleri
Yağmurlu günler bekleniyor! Karaman hava durumu
22 Ekim 2019 Okunma: 10975 Karaman Hava Durumu
Komşuları tarafından ölü olarak bulundu
20 Ekim 2019 Okunma: 9678 Asayiş
SON DAKİKA: BABA OĞULU AYAKLARINDAN VURDULAR
20 Ekim 2019 Okunma: 9608 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın