Karamandan.com

Karamandan.com

25 Mayıs 2020 Pazartesi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden İhale
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri.
Kategori : İhaleler
07 Kasım 2019 14:36
 
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden İhale

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri.
İlan Süresi  :   7
Yasal Kapsam    :    13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :  1. adım ... - 180.732,00
Ortak Alım  :  Hayır
Sınır Değer :  Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale :  Hayır

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI /BENZİN (95 OKTAN) VE MOTORİN (EURO DİZEL).
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-KARAMAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Akaryakıt Alımı /Benzin (95 Oktan) ve Motorin (Euro Dizel) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :  2019/569200
1-İdarenin
a) Adresi    :    Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 12 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası : 3382020200 - 3382020222
c) Elektronik Posta Adresi    :    karamanpmyo@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  2.500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 11.000 Litre Motorin (Euro Dizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    yerler: Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda idaremizin araçları için yüklenicinin ATOS bulunan akaryakıt istasyonlarından akaryakıt ikmali yapılacak, Yüklenici Jeneratör için ise İdarenin belirlediği yere tankerle getirecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2020 tarihine kadar; günlük olarak Yüklenicinin ATOS sistemi ile çalışan akaryakıt istasyonlarından istasyonlarının pompalarından idarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde ve şartlarda 24 saat esasına göre teslim edilecektir. Jeneratör için verilecek siparişte ise tankerle jeneratörün bulunduğu yere getirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü/Satınalma Büro Amirliği/Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:12 Merkez/KARAMAN
b) Tarihi ve saati    :    21.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar (31/12/2020) geçerliliği olan "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,
İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi"  ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar (31/12/2020) geçerliliği olan "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" olduğunu dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar (31/12/2020) geçerliliği olan İstasyon Bayilik Belgesini,
İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini ibraz edeceklerdir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü/İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü/Satınalma Büro Amirliği/ Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:12 Merkez/KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1017
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 8468 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 6868 Asayiş
Karaman'da apart kumarhaneyi polis bastı
21 Mayıs 2020 Okunma: 6793 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın