Karamandan.com

Karamandan.com

26 Haziran 2019 Çarşamba
Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'nden İhale
Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Bucakkışla Orman İşletme Şefliği 2018 Yılı Yapay Gençleştirme Sahalarında Makineli Arazi Hazırlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
24 Eylül 2018 13:38
 
Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'nden İhale

Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Bucakkışla Orman İşletme Şefliği 2018 Yılı Yapay Gençleştirme Sahalarında Makineli Arazi Hazırlığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/467874
1-İdarenin
a) Adresi: Rauf Denktaş Mah. Kazım Karabekir Paşa Cad. 54 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası: 3382134660 - 3382132011
c) Elektronik Posta Adresi: necatikulak@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Meror Teras yapımı 20 Km, Buror Teras yapımı 34 Km, Aplikasyon 54 Km, Dikenli Tel Çit ihatası 6 Km
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Bucakkışla Orman İşletme Şefliği 760 ve 304 nolu bölmelerde yapılacaktır.
c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 40(kırk) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Rauf Dektaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi No: 54 Merkez/KARAMAN
b) Tarihi ve saati: 03.10.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Bu iş için;  2 adet en az 24 HP gücünde aks genişliği maksimum 170 cm olan mini ekskavatör ve 1 adet en az 140-180 HP gücünde paletli ekskavatör gerekli olup, istekli bu makinelere ait belgeleri sözleşme aşamasında idareye teslim edecektir. (Kendi Malı Olması Durumunda Bu Durumu Tevsik Eden Belgeler, Kiralık Olması Durumunda En Az 40 Gün Süreli Kira Sözleşmeleri).

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman Orman İşletme Müdürlüğü veznesi veya Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı T.C. Ziraat Bankası Prireis Şubesi TR51 0001 0023 2035 6849 3050 03 iban numarası (İhale kayıt numarası ve ihale doküman bedeli yazılmak suretiyle) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Orman İşletme Müdürlüğü Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi No: 54 70100 Merkez/ KARAMAN (Makine ve İkmal Servisi Odası) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma : 2603
Gündem haberleri
Karaman'da piknik alanında "sarıkız" paniği
22 Haziran 2019 Okunma: 17193 Gündem
Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
22 Haziran 2019 Okunma: 12377 Asayiş
Kayıp çoban, dağda ölü olarak bulundu
24 Haziran 2019 Okunma: 11424 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın