Karamandan.com

Karamandan.com

02 Temmuz 2020 Perşembe
karaman

Karaman Orman İşletme Müdürlüğünden İhale
KARAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NE MOTORİN (EURO DİESEL) ALIMI ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
Kategori : İhaleler
13 Kasım 2019 14:09
 
Karaman Orman İşletme Müdürlüğünden İhale

KARAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NE MOTORİN (EURO DİESEL) ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne Motorin (Euro diesel) alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    :    2019/576284

1-İdarenin
a) Adı     :    ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi     :    Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası     :    3323536902 - 3323523284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı     :    Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne Motorin (Euro diesel) alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı     :    16.200 Litre Motorin (Euro diesel) mal alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :    Karaman İl Merkezi ile Konya İli, Ereğli İlçe merkezinde TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE SAHİP Petrol istasyonlarından Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Hizmet vasıtalarına ve İş makinelerine peyderpey teslim edilecektir. 

ç) Süresi/teslim tarihi     :    Yüklenciyle sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2020 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar yüklencinin Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan peyder pey teslim alınacaktır. Taşıt Tanıma Sistemi dışındaki pompalardan verilecek akaryakıt türlerinden İdare sorumlu olmayacaktır. 

d) İşe başlama tarihi     :    01.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :    21.11.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :    Rauf Denktaş Mah. Kazım Karabekir Paşa Cad. No:54 Merkez KARAMAN adresindeki Karaman Orman İşletme Müdürlüğü'nün toplantı salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 
1-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge

2-) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi

3-) İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi

4-) İsteklinin Karaman İli sınırlarında kurulu ve faaliyet gösteren Akaryakıt İstasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ruhsatının noter tasdikli suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Okunma : 959
EKSPERTİZ
guney sigorta
karaman


Gündem haberleri
Tek Ailesinin Acı Kaybı
30 Haziran 2020 Okunma: 18456 Yaşam
Karaman’da bir fabrika virüs nedeniyle üretimi durdurdu
01 Temmuz 2020 Okunma: 17824 Ekonomi
SON DAKİKA: Tuvalette can verdi
30 Haziran 2020 Okunma: 9427 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın