Karamandan.com

Karamandan.com

13 Aralık 2019 Cuma
Karaman Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nden İhale
Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Duyurulmuştur.
Kategori : İhaleler
07 Ağustos 2019 18:18
 
Karaman Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nden İhale

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Duyurulmuştur.

T.C.
KARAMAN İLİ
MERKEZ İLÇESİ KÖYLERİNE
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 
Karaman İli Merkez İlçe Ekinözü Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi, 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:

2019/025

1. İdarenin:

a) Adı:

Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi:

Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası:

0 (338) 213 0996

ç) Elektronik posta adresi:

khgb70@hotmail.com

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2. İhale konusu yapım işinin:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı:

Karaman İli Merkez İlçe Ekinözü Köyü İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi.

İhalenin niteliği, türü ve miktarı bilgileri ihale dokümanında yer almaktadır.

b) Yapılacağı yer:

Karaman İli Merkez İlçe Ekinözü Köyü.

c) İşe başlama tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:

Yer tesliminden itibaren 360(ÜçYüzAltmış) takvim günüdür.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer:

Karaman Valiliği Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati:

15.08.2019 Perşembe günü, saat: 14:30

c) Son teklif sunma tarih ve saati:

15.08.2019 Perşembe günü, saat: 14:00

                                    
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkâr Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname verilecektir.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Mektupları dışındaki Teminatların Birlik Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzde seksen)’ i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili, teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50’si oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi istenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dair 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğde yer alan (A) ALTYAPI İŞLERİ II. GRUP veya III. GRUP veya IV. GRUP veya VIII. GRUP veya IX. GRUP veya XI. GRUP İŞLERİ ile aynı grup işlerin ikmal ve onarım işlerini yapmış olmak benzer iş deneyimi olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar diploması benzer işe denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Vakıflar Bankası Karaman Şubesindeki TR81 0001 5001 5800 7272 5379 82 nolu hesabına veya Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresinde Başkanlığa para yatırılarak 200,00.-TL (İkiYüz.TürkLirası) karşılığında satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 15.08.2019 Perşembe günü saat 14:00’ e kadar Karaman İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Karaman Valiliği Sakabaşı Mahallesi Zeytindalı Bulvarı No:144/A KARAMAN adresine bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için işe ait idari ve teknik şartnameler bağlayıcı nitelik taşır ve istekliler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

14. Birlik Başkanlığı 4734 sayılı (ceza ve yasaklamalar hariç) K.İ.K’na tabi değildir. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

Okunma : 1548
Gündem haberleri
Karaman’da karı-kocayı trafik kazası ayırdı  
09 Aralık 2019 Okunma: 14373 Asayiş
Karaman'da 4 kişi suçüstü yakalandı!
09 Aralık 2019 Okunma: 11373 Asayiş
Karaman'a önce bol yağmur ardından sağanak kar!
10 Aralık 2019 Okunma: 9787 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın