Karamandan.com

Karamandan.com

29 Mayıs 2020 Cuma
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale -1
SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİN 24 AYLIK 1 KISIM IMMINOASSAY (HORMON) LABARATUVAR HİZMET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI.
Kategori : İhaleler
19 Eylül 2019 14:33
 
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale -1

SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİN 24 AYLIK 1 KISIM IMMINOASSAY (HORMON) LABARATUVAR HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI.

SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ İÇİN 24 AYLIK 1 KISIM IMMINOASSAY (HORMON) LABARATUVAR HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2019/453660

1-İdarenin
a) Adresi    :    HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382265015 - 3382265018
c) Elektronik Posta Adresi    :    karaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi için 24 aylık 1 kısım ımmınoassay laboratuvar hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :    Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi

c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer    :    KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)

b) Tarihi ve saati    :    08.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1- Yürürlükteki mevzuat gereği, istekliler teklif ettikleri kitlerin ve cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını (TİTUBB numarasını) veya Ürün Takip Sistemi numarasını (ÜTS numarasını liste şeklinde teklife ekleyeceklerdir. Listede bulunan barkod numaraları için ayrıca internet çıktısı aranmayacaktır. (Kit ve cihazların TİTUBB/ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi sözleşme süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde teslim edilen ürünlerden TİTUBB/ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi dolmuş ve yenilenmemiş ürünlerin ödemesi yapılmayacaktır.)

2- İstekliler TİTUBB veya ÜTS’ de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayii ise, ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.

3- Teklif edilen kit ve cihazlar için üretici ve/veya ithalatçı ve/veya distribütör firma tarafından istekliye verilen yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

4- İstekliler kitlerin hangi prensipte çalıştığını, reaktiflerin kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firmanın isimlerini belirten yazıyı ihale dosyasında sunmalıdır.

5 - Teklif edilen cihaz ve kitler için tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal Türkçe veya onaylı Türkçe tercümeli dokümanlar ihale dosyasında sunulmalıdır. (İhale komisyonu telep ederse dokümanlar ilgili sağlık tesisinin ilgili birimleri tarafından değerlendirilerek ihale komisyonuna rapor sunulacaktır. Komisyon gelen rapor doğrultusunda karar oluşturacaktır.)

6- Teklif veren istekliler hangi MARKA ve MODEL  cihaz teklif ettiklerini gösterir belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.

7- İhale komisyonu ve/veya teklif değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde cihazların demonstrasyonunu isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu idarenin istediği yere cihazları kurarak sağlamalıdır. Demonstrasyon süresine ve cihazların uygunluğuna ihale komisyonu ve/veya teklif değerlendirme komisyonu tarafından karar verilecektir. Demonstrasyon süresinde uygun görülmeyen cihazların teklifi reddedilecektir. (İstekli firma idarenin demonstrasyon yazısını tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde idare ile bir gün belirleyerek belirlenen gün ve saatte, belirlenen yerde demonstrasyon yapacaktır. Demonstrasyon talebine cevap vermeyen firmaların teklifi ilgili kısımda değerlendirme dışı bırakılacaktır. Demonstrasyon yazısını tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde demonstrasyon yapılmış olacaktır.)

8- İstekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü  IMMINOASSAY  vb. genel tahlil laboratuvar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler özel sektörden aldıkları belgeler için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 47'ye göre belgelerini sunacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ(Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1227
EKSPERTİZ
seç
atsepete
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza kesildi
26 Mayıs 2020 Okunma: 7436 Asayiş
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 7376 Gündem
İŞ ADAMI FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
28 Mayıs 2020 Okunma: 6902 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın