Karamandan.com

Karamandan.com

27 Mayıs 2020 Çarşamba
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale
KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KAZIMKARABEKİR İLÇE HASTANESİ, AYRANCI İLÇE HASTANESİ VE SARIVELİLER DEVLET HASTANESİNE TABLDOT YEMEK VE KAHVALTI HİZMETİ ALIMI.
Kategori : İhaleler
16 Eylül 2019 15:54
 
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KAZIMKARABEKİR İLÇE HASTANESİ, AYRANCI İLÇE HASTANESİ VE SARIVELİLER DEVLET HASTANESİNE TABLDOT YEMEK VE KAHVALTI HİZMETİ ALIMI.

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kazımkarabekir İlçe Hastanesi, Ayrancı İlçe Hastanesi ve Sarıveliler Devlet Hastanesine Tabldot Yemek ve Kahvaltı Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2019/440647

1-İdarenin
a) Adresi    :    HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382265012 - 3382265034
c) Elektronik Posta Adresi    :    karaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    3 Kısım Yemek Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Kazımkarabekir İlçe Hastanesi, Ayrancı İlçe Hastanesi ve Sarıveliler Devlet Hastanesi
c) Süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Karaman İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu - Hamidiye Mah. 703 Nolu Sokak No:13 - Merkez / KARAMAN

b) Tarihi ve saati    :    09.10.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler İhale konusu iş ile ilgili olarak İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış Gıda Üretim İzin Belgesi ve/veya İşletme Kayıt Belgesi aslını, noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüş suretini ihale teklif zarfında sunacaklardır.Sözleşme süresi boyunca yüklenici bu belgenin geçerliliğini sağlamak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Herhangi bir kamu kurum/kuruluşu veya özel sektörde yapılmış olan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet işleri veya tabldot usulü hazır yemek alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Hamidiye Mah. 703 Nolu Sokak No:13 - Merkez / KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 797
guney sigorta
seç
atsepete
karaman


EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9757 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8379 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 5812 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın