Karamandan.com

Karamandan.com

02 Temmuz 2020 Perşembe
Karaman İl Özel İdaresi'nden ihale
ARAÇ DEPOSUNA MONTELİ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 100000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) VE 30000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ( 95 OKTAN).
Kategori : İhaleler
14 Kasım 2019 14:28
 
Karaman İl Özel İdaresi'nden ihale

ARAÇ DEPOSUNA MONTELİ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 100000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) VE 30000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ( 95 OKTAN).

Araç Deposuna Monteli Taşıt Tanıma Sistemi ile 100000 Litre Motorin (Euro Dizel) ve 30000 Litre Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2019/580294
1-İdarenin
a) Adresi    :    Karaman İl Özei İdaresi Üniversite Mah. İbrahim Öktem Bulvarı No:130 70200 Merkez/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382261530 - 3382261589
c) Elektronik Posta Adresi    :    admin@karamanozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Araç Deposuna Monteli Taşıt Tanıma Sistemi İle 100.000 Litre Motorin (Euro Diesel) ve 30.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :    Karaman Valiliği, İl Özel idaresi ve M.K.H.G.B'ne ait araçların deposuna monteli taşıt tanıma sistemi ile
c) Teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde işe başlanacak, Karaman Valiliği, İl Özel idaresi ve M.K.H.G.B.'na ait 54 araca günübirlik akaryakıt ihtiyaçlarını teknik şartnameye uygun olarak otomasyon sistemi ile firmanın akaryakıt istasyonundan veya taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt bayilerinden 12 ay işin süresince alacaklardır. ayrıca idarenin talep etmesi durumunda İl Özel İdaresi akaryakıt ambarına teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Toplantı Salonu Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:130 70100 Karaman
b) Tarihi ve saati    :    12.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınmış Bayilik lisans Belgesi
2-Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı Bir Şirketin Bayisi İse Bayilik Belgesi Veya Sözleşmesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Birimi Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:130 70100 Karaman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 668
Gündem haberleri
Tek Ailesinin Acı Kaybı
30 Haziran 2020 Okunma: 18425 Yaşam
Karaman’da bir fabrika virüs nedeniyle üretimi durdurdu
01 Temmuz 2020 Okunma: 17760 Ekonomi
SON DAKİKA: Tuvalette can verdi
30 Haziran 2020 Okunma: 9418 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın