Karamandan.com

Karamandan.com

24 Mart 2019 Pazar
Karaman İl Özel İdaresi'nden İhale
Tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/g maddesi ile 25.
Kategori : İhaleler
31 Temmuz 2018 17:01
 
Karaman İl Özel İdaresi'nden İhale

Tıbbi atıkların ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf işlemlerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/g maddesi ile 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde halk sağlığına ve çevreye zara vermeden ayrı toplanması taşınması ve tıbbi sterilizasyon tesisi inşa edilerek tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon yöntemiyle bertaraf edilmesi işletme hakkının kiralanmasıdır.

İdarenin:
Adresi: Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:79 Merkez/KARAMAN
Telefon numarası: 3382264146
İhale dökümanının görülebileceği ve alınabileceği adres: Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:79 Merkez/KARAMAN
 
İhale Konusu İşin:
Niteliği Türü Miktarı:  İlimiz Urgan Mahallesi 1944 Sokak No:6 Karaman adresinde (Kocadüz Mevkii 4501 ada 2 Parsel) 19-P-I-20-P-IV Paftadaki arazi üzerinde, yaklaşık 300 m² alana, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin Kurdurularak Toplama ve İşletmecilik Hakkının 10 Yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur.
Yapılacağı Yer: Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:79 Merkez/KARAMAN
Süresi: 10 yıl
Tarih ve saati: 28.08.2018 – 10.00
 
Muammen Bedel ile Geçici Teminatı
İşin 1. yılı için tahmini işletme kira bedeli 60.000,00 TL (altmışbin) Türk lirasıdır. Geçici Teminat 1.800,00TL (binsekizyüz) Türk lirasıdır.
 
İhaleye Girebilme Şartları:
Kanuni İkametgâh sahibi olmaları,
Türkiye’de tebligat Adresi Göstermesi,
Yerli İstekli Olması,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idari merkezinde bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 
İmza Sirkülerini vermesi,
Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Ortak girişim olması halinde, ortak girilişi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 
İş Bitirme Belgesi;
Daha önceden Tehlikeli Atık ve/veya Tıbbi Atık Sterilizasyon İşi yaptığını gösterir belge.
 
İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
İstekli şirket ise, belgelerini,
Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,
2013-2018 (5 Yıl) yıllarına ait (2013’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 2018 yılında temin edecekleri belgeyi, (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti)
Tıbbi atık taşıma lisansına sahip olması veya 28.08.2019 tarihine kadar temin edeceğine dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Yüklenici Tıbbi Atık Taşıma lisansını 28.08.2019 tarihine kadar idareye ibraz edemediği takdirde o tarihe kadar yaptığı yatırımlardan hiçbir ödeme talep etmeksizin sözleşme fesih edilerek teminatı irad kaydedilecektir.
Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli birliğimiz Vakıfbank Karaman Şubesi TR30 0001 5001 5800 7289 3268 84 ıban nolu hesaba yatırıp aldıkları dekontu veya 2886 sayılı devlet ihale kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları şarttır.
Şartname mesai saatleri içerisinde Birlik Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 2.000,00 TL (İkibin türk lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 

Okunma : 2937
Gündem haberleri
Yeni Zelanda teröristi Karaman'a gelmiş!
20 Mart 2019 Okunma: 20665 Gündem
Meteoroloji'den Karaman için 'Sarı Alarm'
22 Mart 2019 Okunma: 18382 Hava Durumu
Karamanlı Asker Şehit Oldu!
23 Mart 2019 Okunma: 13009 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın