Karamandan.com

Karamandan.com

20 Kasım 2018 Salı
Karaman İl Özel İdaresi'nden İhale
KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KARAMAN ÖZEL İDARESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.
Kategori : İhaleler
14 Kasım 2017 17:53
 
Karaman İl Özel İdaresi'nden İhale

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KARAMAN ÖZEL İDARESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/575420

1-İdarenin


a) Adresi:


Karaman İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:136 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN


b) Telefon ve faks numarası:

3382261500 - 3382261600

c) Elektronik Posta Adresi:

admin@karamanozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet dresi;

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Karaman İl Özel İdaresi, Karaman Valiliği ve Karaman Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 187 adet araç ve iş makinalarının Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:

Karaman İl Özel İdaresi Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:136 70100 Merkez/KARAMAN

c) Süresi:

İşe başlama tarihi 11.02.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

Karaman İl Özel İdaresi Toplantı Salonu Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:136 70100 Merkez/KARAMAN

b) Tarihi ve saati

07.12.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
a) İstekli Sigorta Kuruluşu ise; Sigorta kuruluşu ya da sigorta kuruluşunun bölge müdürlüğü olduğuna dair belgelerini teklifleri ekinde vereceklerdir.
b) İstekli Yetkili Sigorta Acentası/Bayisi ise; Sigorta genel müdürlükleri ya da bölge müdürlükleri adına yetkili olduklarına dair Sigorta Acentalık/Bayilik Belgelerini geçerlilik süreleri belli olacak şekilde teklifleri ekinde sunacaklardır. Eğer sigorta acentelik/bayilik belgelerinde geçerlilik süreleri belirtilmemişse 2017 yılında sigorta kuruluşundan aldıkları teyit belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alım İşleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Üniversite Mah. İbrahim Öktem Bulvarı No: 136 70100 / KARAMAN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Birimi Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:136 70100 Merkez/KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1060
Gündem haberleri
Komşusunu öldürüp çocuklarını yaralayan zanlı polise teslim oldu 
17 Kasım 2018 Okunma: 9458 Asayiş
Acı hayat hikayesi 25 yıl sonra ortaya çıktı
17 Kasım 2018 Okunma: 8264 Yaşam
Misafirlikten döndüklerinde evlerini bu halde buldular
16 Kasım 2018 Okunma: 6559 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın