Karamandan.com

Karamandan.com

23 Eylül 2020 Çarşamba
Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan ihale
Karaman İl Jandarma Komutanlığı.
Kategori : İhaleler
02 Temmuz 2020 17:13
 
Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan ihale
karaman

Karaman İl Jandarma Komutanlığı.

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLI BİRLİKLERİ İÇİN MUHTELİF CİNS ARAÇ YEDEK PARÇA ALIMI

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KARAMAN) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İhale Kayıt Numarası: 2020/327690

1-İdarenin

a) Adresi: İl Jandarma Komutanlığı Kurtderesi Köyü Yolu Üzeri 18 70100 MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 3382129500 – 3382143505

c) Elektronik Posta Adresi: ihlkom70@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımının:

a)Adı                                      : Muhtelif Cins Araç Yedek Parça

b) Niteliği, türü ve miktarı    : 5 Kısım 93 Kalem Muhtelif Cins Araç Yedek Parça Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Karaman İl Jandarma Komutanlığı kışlasında bulunan 870 Numaralı Taşınır Mal Saymanlığı depoları/KARAMAN

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden günden itibaren (20) yirmi takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir.

3- İhalenin:

a)  İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.07.2020- 10:00

b)  İhale komisyonunun toplantı yeri : Karaman İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 2162
karaman


guney sigorta
EKSPERTİZ
Gündem haberleri
Başkan Bayram: Üreticilerimizin hakkı için Rekabet Kurumu’na başvurduk
22 Eylül 2020 Okunma: 14845 Tarım
Son dakika: Karaman sallandı
20 Eylül 2020 Okunma: 12900 Gündem
Karaman'ın 1 yıllık şirket ve işletme bilançosu
22 Eylül 2020 Okunma: 9419 Ekonomi
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın