Karamandan.com

Karamandan.com

22 Eylül 2019 Pazar
Karaman Belediyesi'nden ihale ilanı
Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.
Kategori : İhaleler
30 Nisan 2019 13:18
 
Karaman Belediyesi'nden ihale ilanı

Belediye Meclisi, aşağıda belirtilen gündem üzerinde gerekli müzakereyi yapıp karar almak üzere, 5393 sayılı yasanın 20-21.maddeleri gereğince 03.05.2019 Cuma günü saat:15.00`de Belediye Sarayı Meclis Salonunda olağan olarak toplantı yapacaktır.             
                
GÜNDEM:
1-Çevre Altyapı Temel Hizmetleri Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucu seçilen Belediye Başkanı doğal üye olamak üzere 9 meclis üyesi  ile üye sayısının yarısı kadar 5  yedek  üyenin belirlenmesi  konusu.
                           
2-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince OSB’nin Kuruluşuna katılan Kurum ve Kuruluşların Müteşebbis Heyette temsil edilecekleri üye sayısı katılım oranları dikkate alınarak kuruluş  protokolünde belirlenir. Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Belediyemizi temsilen katılım oranımıza göre  biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asıl, 2 yedek Belediye Meclis Üyesinin belirlenmesi konusu.  
        
3-Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü 8. Maddesi gereğince 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası Belediye Meclisinin yapacağı ilk toplantıda, Tarihi Kentler Birliği Meclisine Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 adet asil, 1 adet de yedek Meclis Üyenin belirlenmesi konusu. 

4-Üyesi bulunduğumuz Türkiye Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsil etmeye ve görev yapması için doğal üye olarak Belediye Başkanı,  gizli oylama ile  Meclis Üyesi 1 üye   ve İlçe ve Belde Belediye Başkanlarından olmak üzere 2 üye toplam,  3  asil Üye ve 1 İlçe ve Belde  Belediye Başkanlarından 1 yedek üye  Belediye Meclis Üyelerinden olmak üzere toplam 2 yedek üyenin  belirlenmesi konusu.

5-4081 sayılı Çiftçi Mallarının  Korunması Hakkında Kanu’nun  4. Maddesi gereği 5   Asil, 5 Yedek üye olmak  üzere Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyeleri ile 5 asil, 5 yedek üye Murakabe Heyeti Meclisine gizli oyla üye seçimi yapılması.  

6-2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabın görüşülüp karara bağlanması,  

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.04.2019 tarihli yazıları ile Kurumumuzda Belediye Başkanlığı görev sona eren Ertuğrul ÇALIŞKAN Başkan Yardımcılığı kadrosuna asaleten, Duran KABAAAĞAÇ’ın Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne asaleten,  Celalettin AKGÜN’ün Park ve Bahçeler Müdürlüğüne vekaleten, Abdullah BAĞIRĞAN’ın Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosuna asaleten, Mehmet KARA’ın Özel Kalem Müdürlüğüne asaleten, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne vekaleten, Mustafa Lütfi CİCİBIYIK’ın Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vekaleten, Yahya GÜNENÇ’ın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vekaleten, Fehmi DUYSAK’ın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vekaleten, Serkan KANLI’ın Plan ve Proje Müdürlüğüne vekaleten, Sami Aydın YİĞEN’in Fen İşleri Müdürlüğüne vekaleten, Adem DOĞANAY’ın Zabıta Müdürlüğüne vekaleten atamaları yapılmıştır. 

Hüriye GÜNASLAN’ın Kadın VE Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yücel ERDEMSOY’un Özel Kalem Müdürlüğü, Süleyman TARTAN’ın Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ali Faruk AYDIN’ın Muhatlık İşleri Müdürlüğü, Muzaffer ŞAHİNER’ın Plan ve Proje Müdürlüğü, Hacı Osman ÜNÜVAR’ın  Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Selçuk ANKARALI’nın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  görevleri sona  ermiştir. 

18.04.2019 tarih ve 285 sayılı yazı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünde Enstitü Sekreteri olarak görev yapan Eyüp Hüsamettin ASLAN’ın Başkan Yardımcısı kadrosuna naklen ataması yapılmıştır. 
5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunulmasına.

8-İlimiz  Merkez İlçe Dereköy Köyü sınırları içerisinde bulunan 76,6 hektar yüzölçümlü alan ile Kırbağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8,18 hektar yüzölçümlü alan 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nun 2. Maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca 05/02/2019 tarihli ve 28744 Sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile ‘Rezerv Yapı Alanı’olarak belirlendiği ve bu kapsamda Kırbağı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 8,18 hektar yüzölçümlü alana ait sınır krokisi, uydu görüntüsü ve koordinat listesi gönderilerek Rezerv Yapı Alanı Sınırları içerisinde bulunan Maliye Hazinesine ait (eski) 1755 ada 437 parsel nolu taşınmazın işlem görmesi sonucu İmar Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında oluşturulan alanlarda 6306 sayılı Kanun kapsamında gerekli çalışmalara esas olmak üzere muvafakat istenmektedir söz konusu ‘Rezerv Yapı Alanı’ ilan edilen alanda Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Emsal:1 Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında ‘Konut Alanları’, ‘Resmi Kurum Alanı’ (Emniyet Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi) ve ‘Park Alanları’ ile 10.00 metrelik imar yollarının bulunduğu görülmüştür. ilgili kanunlar gereğince söz konusu ‘Rezerv Yapı Alanı’ ilan edilen alanda 6306 Sayılı Kanun Kapsamında gerekli çalışmalara esas olmak üzere muvafakat verilip verilmeyeceği  konusu.
     
9- Karaman – Bucakkışla - Ermenek Yolu güzergahı, Yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek için, Km:0+472.72-1+647.50 arasında Karaman İli, Merkez İlçe, Hisar Mahallesi sınırları içerisinde Ek Kamulaştırma Planı hazırlandığından bahsedilerek ‘6001 Sayılı KGM Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu’nun Karayolu Güzergahının Tespiti’ başlıklı 19. Maddesi gereğince söz konusu kamulaştırma sınırının imar planına işlenerek Meclis Kararı ile birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi istenmektedir. Gerekli görülen alanlarda 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliklerine ön izin verilmesi konusu. 
    
10-Yenişehir Mahallesi 925 ada 124 numaralı parselin mülk sahibi olduğu, söz konusu parselin geçmişte yapılan plan değişikliği ile parselin doğusundan geçen yolun kapatıldığı ve yolun kapatılmasından dolayı doğalgaz bağlatılamadığından mağdur olduğundan bahsedilerek mağduriyetin giderilmesi için söz konusu parselin doğusundaki kapanan yolun tekrar açılması için gerekli olan plan değişikliğinin yapılması konusu. 
   
11-Karaman İli, Merkez İlçe, Kırbağı Mahallesi, 1828 ada 9 ve 10 numaralı parsellerin Revizyon ve İlave İmar Planında Resmi Kurum Alanı olarak gösterildiği, söz konusu parsellerin Küçük Sanayi Sitesi içerisinde yer alan ve mevcutta banka binası olarak kullanılan alanın üzerinde ki binanın bankaya yetersiz geldiği ve Banka binasının ticari faaliyet olduğundan bahsedilerek söz konusu parsellerin imar planında Resmi Kurum Alanı’ndan T2 Lejantlı Ticaret alanına çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu. 
    
12- İlimiz Merkez İlçe Hamidiye Mahallesi sınırlarında bulunan ve mülkiyeti S.S. Karaman Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait olan 4689 ada 2 numaralı parselin Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında Resmi Kurum Alanı’nda kaldığı, Resmi Kurum Alanı olarak ayrılan alan planlama yapılırken Kooperatife yönetim binası ve tesisleri için bırakıldığı, yeni yapılaşan ve son hızla faaliyetlerine devam eden Küçük Sanayi Sitesi içerisinde idari tesis ve ticari aktivitilerin karşılanması için yapı inşaatına başlanacağı, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde 2 ayrı yerde Resmi Kurum alanı ayrıldığı ve ileriye dönük gerekli olabilmesi ihtimaline karşı Park ve Dini Tesis Alanlarına bütünleşik olarak Resmi Kurum Alanı yeterli büyüklükte ayrıldığı Kooperatif binası yapılacak olan 4689 ada 2 parsel de Resmi Kurum Alanına ihtiyaç olmayacağı ve söz konusu yapılması düşünülen faaliyetlerin Resmi Kurum Alanı’nda yapılamayacağından bahsedilerek söz konusu imar planına ‘Resmi Kurum Alanı’nda kalan 4689 Ada 2 numaralı parselin ‘T3 Lejantlı Ticaret Alanı’na çevrilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu. 
   
13- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Üniversite adına tahsisli Kırbağı Mahallesi 3911 ada  29 Numaralı parsel ile 3606 ada 1 numaralı parsel arasında kalan imar planında park alanı olarak belirtilen alanın ve sonradan açılan 15.00 metrelik yolun eski halinde olduğu gibi kapatılarak tamamının üniversite öğrencileri ve personelinin dinlenme, oturma alanı olarak yeşillendirmek için Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına tahsisine yapılması amacına yönelik alınan Karaman Belediye Meclisi’nin 06/03/2019 Tarih ve 86 Sayılı plan değişikliği önizin kararı doğrultusunda yeniden hazırlatılan imar planı değişikliği teklifinin onaylanması talebi konusu.
   
14- Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesinde 1069 numaralı adanın İbrahim Öktem Bulvarına bakan ön cephelerindeki 82 ve74 numaralı parseller ile tadilat kapsamına alınan 1067 ada 54,55,56 ve 64 numaralı parselleri kapsayan ve Karaman Belediye Meclisi’nin 06/03/2019 Traih ve 98 Sayılı Kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre  değerlendirilerek karar alınması konusu
  
15- Karaman İli, Merkez İlçe, 2394 ada 5 ve 6 parsellere dair Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi ‘nin iptal kararındaki gerekçeler dikkate alınarak davaya konu taşınmazların 15 metrelik yola bitişik güney cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi amacıyla yapılacak olan imar plan tadilatında mahkeme kararının uygulanması konusu.
 
16-Karaman İli, Merkez İlçe, Yenişehir Mahallesi 3584 Ada 8 Numaralı parselin Revizyon ve İlave İmar Planında Konut Alanı olarak planlandığı,söz konusu parselin üzerine bölgenin ihtiyaçlarına yönelik konut projesi yapılması düşünüldüğü, imar planında 0.30 Taban Alanı Kullanımına (TAKS) sahip olan parselin bulunduğu bölge  hazırlanan imar planı  tadilatının onaylanması konuşu..
 
 17- Karaman İli, Merkez İlçe, Mansurdede Mahallesi 3921 ada 16 numaralı parselin Karaman Revizyon ve İlave İmar Planında T1 Lejantlı Ticaret Alanı olarak planlandığı, söz konusu parsel üzerinde şuan faaliyette olan Hasta hane Binasının Teras ve Asma katlarında ruhsat yenileme için hazırlanan imar planı  tadilatının onaylanması konusu..
 

Okunma : 1070
Gündem haberleri
Karaman'da sokak ortasında adam vurdular
20 Eylül 2019 Okunma: 21880 Asayiş
Gece Ağıla Giren Kurtlar Koyunları Telef Etti
18 Eylül 2019 Okunma: 12916 Gündem
Feci kaza ağır yaralılar var
20 Eylül 2019 Okunma: 11712 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın