Karamandan.com

Karamandan.com

07 Temmuz 2020 Salı
Karaman Belediyesinden ihale
Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çocuk Oyun Grubu Montajlı alımı ihalesi yapacak.
Kategori : İhaleler
08 Ağustos 2019 12:23
 
Karaman Belediyesinden ihale

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çocuk Oyun Grubu Montajlı alımı ihalesi yapacak.

Çocuk Oyun Grubu Montajlı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/362858

1-İdarenin
a) Adresi: Sümer Mahallesi 1327. Sokak No:28 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası: 3382128929 - 3382143510
c) Elektronik Posta Adresi: parkbahce@karaman.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 10 kalem muhtelif cins ve miktarlarda montajlı çocuk oyun grubu alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Söz konusu mallar Karaman Merkezde, idarenin göstereceği yerlere yüklenici tarafından montajı yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalanıp 5 (beş) gün içinde yükleniciye tebliğ edilecek, tebliğden sonra işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içinde ihale konusu ürünler montajlı olarak istenmiş ise idarenin göstereceği yerlere montajı yapılmış olarak, montajı istenmemiş ise Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine eksiksiz teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Karaman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN Belediye Hizmet Binası 1. Kat İhale Salonu
b) Tarihi ve saati: 03.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayii Sicil Belgesi
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

- TS EN 1176-1(Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metodları) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun grupları sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

- TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun grupları sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

- TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun grupların sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

- TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5 Atlı Karıncalar (Tahterevalli için istenen belge) İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun grupların sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

- TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

- TS EN 16630 ( Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları ) (Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrakındaki modeller arasında olmalıdır.)

- Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu, Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

- Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartlarıgereğince renk solmasına karşı dirençli “Işık haslığı skala değeri sunucu: 6 ve 6+” olduğunu gösteren, Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

- Polietilen ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014-04 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

- Polietilen ürünlerin “TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12” standartlarıgereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

- Metal üzeri plastisol kaplama içeriğinde Sağlığa zararlı Fitalatların analizini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

- Metal üzeri plastisol kaplama içeriğinde AfPS GS 2014:01normuna uygun PAH Testini gösteren olumlu Türkçe deney raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü çocuk oyun grubu veya açık alan (dış mekan) spor aletleri imalatı veya satışı ayrı ayrı yada bir arada benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Belediyesi Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı No:79 70100 KARAMAN Belediye Hizmet Binası 3. Kat İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma : 7315
Gündem haberleri
Karamanlı polis memuru hayatını kaybetti
03 Temmuz 2020 Okunma: 13277 Gündem
10.cu Kattan Atlayan Genç Hayatını Kaybetti
05 Temmuz 2020 Okunma: 11066 Asayiş
Cumartesi Pazarında yangın
04 Temmuz 2020 Okunma: 10378 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın