Karamandan.com

Karamandan.com

21 Temmuz 2019 Pazar
Karaman Belediyesi'nden ihale
Kompozit Rögar Kapağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
22 Mart 2019 17:01
 
Karaman Belediyesi'nden ihale

Kompozit Rögar Kapağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/125746

1-İdarenin
a) Adresi: ELMA ŞEHİR MH. 2235 SK. NO:3 70100 MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası: 338.2264207 - 338.2176770

c) Elektronik Posta Adresi: sukanalizasyon@karaman.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:600 adet Kompozit Rögar Kapağı Alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiyesi

c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içinde ihale konusu mallar Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Elmaşehir Mahallesi 2235 Sok. No:3 Karaman

b) Tarihi ve saati:09.04.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler: TS EN 124-5:2015 ,  C250

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü/Elma Şehir Mh. 2235 Sk. No:3 Merkez/KARAMAN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü/Elma Şehir Mh. 2235 Sk. No:3 Merkez/KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Okunma : 1199
Gündem haberleri
Karaman'da traktör devrildi: 1 genç hayatını kaybetti!
20 Temmuz 2019 Okunma: 27693 Asayiş
Karaman'da işyeri önünde silahlı saldırı
19 Temmuz 2019 Okunma: 12485 Asayiş
Düğünde açılan ateşte gelin yaraladı
19 Temmuz 2019 Okunma: 10802 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın