Karamandan.com

Karamandan.com

16 Haziran 2019 Pazar
KYK Karaman İl Müdürlüğü'nden İhale
2018 yılı 70 Ton Kömür (En Az 6400 Kcal/kg), 80 Ton Kömür (En az 4800 Kcal/kg) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
24 Eylül 2018 13:32
 
KYK Karaman İl Müdürlüğü'nden İhale

2018 yılı 70 Ton Kömür (En Az 6400 Kcal/kg), 80 Ton Kömür (En az 4800 Kcal/kg) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/467011
 
1-İdarenin
a) Adresi: OSMAN GAZİ MAH. 1061 SOK. 2 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası: 3382176877 - 3382176677
c) Elektronik Posta Adresi: karamanilm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Hatuniye Yurt Müdürlüğü B Blok için 70 Ton Kömür (En az 6400 Kcal/kg) , Ermenek Yurt Müdürlüğü için 80 Ton Kömür (En az 4800 Kcal/kg)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Bu İşe ait Teknik Şartnamenin 1.maddesinde cins ve miktarları belirtilen kömürler aynı maddede yer alan Yurt Müdürlüğü adreslerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip bu sözleşmenin bağlayıcı bir parçası olan Teknik Şartnameye uygun olarak; İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak talebe istinaden sipariş tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde peyder pey olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadardır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Karaman İl Müdürlüğü Osmangazi Mah. 1061 Sk. No:2 Karaman
b) Tarihi ve saati: 12.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı)
-Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (Üretici tarafından fotokopisi onaylı)
-Dağıtıcılar herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
-Satıcılar ise herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Satıcı tarafından fotokopisi onaylı)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman İl Müdürlüğü Osmangazi Mah. 1061 Sk. No:2 Karaman adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman İl Müdürlüğü Osmangazi Mah. 1061 Sk. No:2 Karaman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma : 1932
Gündem haberleri
Karaman'da Kadın Cinayeti!
12 Haziran 2019 Okunma: 17788 Asayiş
Gelininin tabutuna sarılarak ağladı
13 Haziran 2019 Okunma: 15228 Asayiş
Torku'dan 'iflas' açıklaması
13 Haziran 2019 Okunma: 15090 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın