Karamandan.com

Karamandan.com

28 Şubat 2020 Cuma
KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale
HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ İŞARETLERİ VE GÖRME ENGELLİ ÜRÜNLERİ MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Kategori : İhaleler
08 Ekim 2019 17:33
 
KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale

HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ İŞARETLERİ VE GÖRME ENGELLİ ÜRÜNLERİ MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/490604

1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi :  GEVHER HATUN MAHALLESI IBRAHIM ÖKTEM CD. YUNUS EMRE YERLESKESI 70200 MERKEZ/KARAMAN
c) Telefon ve faks numarası : 0 338 226 20 00 dahili: 3378 - 0 338 226 20 50
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ İŞARETLERİ VE GÖRME ENGELLİ ÜRÜNLERİ MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı: 1. KISIM DIŞ MEKAN ENGELLİ ÜRÜNLERİ 6 KALEM, 2. KISIM İÇ MEKAN ENGELLİ ÜRÜNLERİ 8 KALEM,

3. KISIM ENGELLİ MALZEMELERİ YARDIMCI ÜRÜNLERİ 4 KALEM.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No:124K Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 70100 Merkez/KARAMAN
ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici uhdesinde kalan ihale konusu mal/malları, bu mal/mallar için düzenlenecek sözleşmenin idare ile yüklenici arasında imzalanmasını müteakip 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Teslim süresinin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, son gün tatil gününü takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadardır. Teslimatlar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenicinin uhdesinde birden fazla kalem kalması halinde, bu kalemlerin tamamı bir defada teslim edilebileceği gibi, her bir kalem tek bir parti kabul edilmek kaydı ile teslimatı partiler halinde de yapabilir. Her bir ürüne ilişkin kabul işlemler ayrı ayrı yapılabilecektir.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.10.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Karamanoğlu Mehmetbey Ünivetsitesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 2824 EN 1338/NİSAN 2005
TS EN 197-1:2012
TS EN 1871
TSE ISO 23599 - TS 13536
TSE 11925-2
TS EN 1423/NİSAN 2003
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN;
1. KISIM 1.SIRADA BULUNAN Hissedilebilir Takip ve Uyarı Yüzey Taşı(400x400x40 mm/Sarı (1 ADET TAKİP YÜZEY TAŞI VE 1 ADET UYARI YÜZEY TAŞI OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR)
2. KISIM 1. SIRADA BULUNAN Nokta/Çubuk / %100 termo plastik poliüretan (TPU) Hammaddeden Üretilen Çift Taraflı Beyaz Renkli VHB Akrilik Yapıştırıcı Bantlı Hissedilebilir Yüzey ( EN AZ 5 ADET NOKTA VE EN AZ 2 ADET ÇUBUK)
2. KISIM 3. SIRADA BULUNAN Braille ve Piramit Latin Alfabeli Kabartma Yönlendirme ve Bilgilendirme Levhaları (150x150 mm) (1 ADET)
2. KISIM 8. SIRADA BULUNAN İkaz Bandı (Renkli) (75 mmx33 m) (1 ADET-RENK KONUSU İDARECE BELİRLENECEKTİR)
İstekli yukarıda beliritilen ürünler için ayrı ayrı paket yaparak, paket üzerine ihale kayıt numarası, ürün adı, (birim fiyat teklif cetvelindeki adı ile), istekliye ait bilgileri içeren etiket yapıştıracaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma : 842
EKSPERTİZ
YARIŞMA
guney sigorta
seç
maboto
başarı
Gündem haberleri
Şehit Olan Kardeşinin Acı Haberini Karaman'da Aldı
28 Şubat 2020 Okunma: 12832 Gündem
Karaman’da 23 yaşındaki genç, kanlar içinde ölü bulundu!
26 Şubat 2020 Okunma: 12162 Asayiş
Karaman Hava Durumu; Önce Yağmur Sonra Kar Geliyor!
27 Şubat 2020 Okunma: 10196 Karaman Hava Durumu
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın