Karamandan.com

Karamandan.com

26 Haziran 2019 Çarşamba
KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan İhale
KMÜ ASANSÖRLERİ REVİZYONU; YANGIN ALARM VE UPS BAKIM VE ONARIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Kategori : İhaleler
11 Temmuz 2018 13:46
 
KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan İhale

KMÜ ASANSÖRLERİ REVİZYONU; YANGIN ALARM VE UPS BAKIM VE ONARIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/342925

1-İdarenin
a) Adresi: GEVHER HATUN MAHALLESI IBRAHIM ÖKTEM CD. YUNUS EMRE YERLESKESI 70200 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası: 3382262000-3382-3383 - 3382262050
c) Elektronik Posta Adresi: yapiisleri@kmu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 37 Adet Asansörün revizyonu, bakım ve onarımı, 11 Adet UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Onarımı ve 2 Defa Bakımı, 17 Adet Yangın Alarm Santrali Onarımı ve 2 Defa Bakımının Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Merkez / KARAMAN, Ermenek MYO Ermenek / KARAMAN, Kazım Karabekir MYO Kazım Karabekir / KARAMAN
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası Kat: 2 Merkez KARAMAN
b) Tarihi ve saati: 27.07.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
1- Asansör Revizyonu ve Onarım işlemleri için
-Yüklenici firma Modül H belgesine sahip olacaktır, 
-Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olacaktır.)
-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Sanayi Sicil Belgesi, (geçerlilik süresi ihale tarihi itibarıyla dolmamış olmalı)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III, C III ve E IV Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: MAKİNE MÜHENDİSİ veya ELEKTRİK MÜHENDİSİ veya ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı KMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Okunma : 1711
EKSPERTİZ
maboto
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman'da piknik alanında "sarıkız" paniği
22 Haziran 2019 Okunma: 17203 Gündem
Yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
22 Haziran 2019 Okunma: 12380 Asayiş
Kayıp çoban, dağda ölü olarak bulundu
24 Haziran 2019 Okunma: 11437 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın