Karamandan.com

Karamandan.com

31 Mayıs 2020 Pazar
K.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan İhale
TEMİZLİK, KIRTASİYE, BİLİŞİM VE TONER MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Temizlik, Kırtasiye, Bilişim ve Toner Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Kategori : İhaleler
18 Haziran 2019 13:36
 
K.M.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan İhale

TEMİZLİK, KIRTASİYE, BİLİŞİM VE TONER MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Temizlik, Kırtasiye, Bilişim ve Toner Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN:2019/277526

1-İdarenin

a) Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi:YUNUSEMRE YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI ZEMİN KAT 70200 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası:3382262223 - 3382262229

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Temizlik, Kırtasiye, Bilişim ve Toner Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Kısım 33 Kalem Temizlik Malzemesi, 1 Kısım 7 Kalem Kırtasiye Malzemesi-1, 1 Kısım 32 Kalem Kırtasiye 
Malzemesi-2, 1 Kısım 13 Kalem Bilişim Malzemesi ve 32 Kısım 32 Kalem Toner
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi:Yüklenici uhdesinde kalan ihale konusu mal/malları, bu mal/mallar için düzenlenecek sözleşmenin idare ile yüklenici arasında imzalanmasını müteakip 75 (Yetmişbeş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Teslim süresinin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, son gün tatil gününü takip eden ilk iş gününün mesai, bitimine kadardır. Teslimatlar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yüklenicinin uhdesinde birden fazla kalem kalması halinde, bu kalemlerin tamamı bir defada teslim edilebileceği gibi, her bir kalem tek bir parti kabul edilmek kaydı ile teslimatı partiler halinde de yapabilir. Her bir ürüne ilişkin kabul işlemler ayrı ayrı yapılabilecektir.

d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip hemen

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    11.07.2019 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası İhale Odası 
Zemin Kat KARAMAN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin TNP24 (KONICA MINOLTA BIZHUB 20 ile Uyumlu), TK-715 (KYOCERA KM 4050 ile Uyumlu), AR016T (SHARP AR-5320 ile Uyumlu), S-4841E Mürekkep (BASKI MAKİNASI RİSO RZ970E ile Uyumlu), S-2632 Master (BASKI MAKİNASI RİSO RZ970E ile Uyumlu), T-6000D (TOSHIBA E-STUDIO 755 ile Uyumlu), T-5070P (TOSHIBA E-STUDIO 257 ile Uyumlu), TK-7105 (KYOCERA TASKALFA 3010 İ ile Uyumlu), TK 6325 (KYOCERA TASKALFA 4002I ile Uyumlu) , TK-8525 K (Siyah) (KYOCERA TASKALFA 4052Cİ (RENKLI) ile Uyumlu), TK-8525 C (Mavi) (KYOCERA TASKALFA 4052Cİ (RENKLI) ile Uyumlu), TK-8525 Y (Sarı) (KYOCERA TASKALFA 4052Cİ (RENKLI) ile Uyumlu), TK-8525 M (Kırmızı) (KYOCERA TASKALFA 4052Cİ (RENKLI) ile Uyumlu), S 7250E (RISO FW 1230 ile Uyumlu), DSM735 (REX-ROTARY-DSM735 ile Uyumlu), TN-415 (DEVELOP İNEO+42 ile Uyumlu), S7610 (Master) (RISO EZ - 231 E ile Uyumlu), S7612E (Toner) (RISO EZ - 231 E ile Uyumlu), 006R01517 (Siyah) (XEROX 7530 WORKCENTERE ile Uyumlu), 006R01518 (Sarı) (XEROX 7530 WORKCENTERE ile Uyumlu), 006R01519 (Kırmızı) (XEROX 7530 WORKCENTERE ile Uyumlu), 006R01520 (Mavi) (XEROX 7530 WORKCENTERE ile Uyumlu), ATIK KUTUSU (XEROX 7530 WORKCENTERE ile Uyumlu), ATIK KUTUSU (XEROX 7220 WORKCENTERE ile Uyumlu), TN 611BK (DEVELOP İNEO+451 ile Uyumlu), TN 611C (DEVELOP İNEO+451 ile Uyumlu), TN 611M (DEVELOP İNEO+451 ile Uyumlu), TN 611Y (DEVELOP İNEO+451 ile Uyumlu), TN 514K (DEVELOP İNEO+458 ile Uyumlu), TN 514C (DEVELOP İNEO+458 ile Uyumlu), TN 514M (DEVELOP İNEO+458 ile Uyumlu), TN 514Y (DEVELOP İNEO+458 ile Uyumlu) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 1530
seç
guney sigorta
EKSPERTİZ
atsepete
karaman


Gündem haberleri
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 11915 Gündem
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 11578 Asayiş
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
29 Mayıs 2020 Okunma: 11212 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın