Karamandan.com

Karamandan.com

01 Ekim 2020 Perşembe
İrfan Ataseven Lisesinden İhale
KARAMAN MERKEZ İRFAN ATASEVEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN: Okulumuz yatılı öğrencilerinin muhtelif mal ve hizmet alımı 4734 Kamu İhale Kanunun 19.
Kategori : İhaleler
22 Temmuz 2019 18:41
 
İrfan Ataseven Lisesinden İhale
karaman

KARAMAN MERKEZ İRFAN ATASEVEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN:

Okulumuz yatılı öğrencilerinin muhtelif mal ve hizmet alımı 4734 Kamu İhale Kanunun 19.Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin;

a)Adresi: Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı No.4 Karaman

b)Telefon veya faks numarası: 338 228 03 69 –  338 228 03 79

c)İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İHALE KONUSU MALIN, HİZMETİN

3- İHALENİN

a)  Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihleri

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

İhale kayıt no

KIRMIZI ET VE  ET ÜRÜN LERİ ALIMI

MAL ALIMI

4 Kalem

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

09.09.2019 30.05.2020

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

31.07.2019     09:30

2019/  349410

BEYAZ  ET VE BEYAZ ET ÜRN ALIMI

MAL                              ALIMI

8 Kalem

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

09.09.2019 30.06.2020

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

31.07.2019     10:30

2019/ 349841

SEBZE MEYVE ALIMI

MAL ALIMI

30 Kalem

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

09.09.2019 30.06.2020

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

31.07.2019     11:30

2019/ 350147

TATLI ALIMI

MAL ALIMI

10 Kalem

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

09.09.2019 30.06.2020

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

31.07.2019     13:30

2019/ 350457

EKMEK ALIMI

MAL ALIMI

1 Kalem

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

09.09.2019 30.06.2020

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

31.07.2019     14:30

2019/ 350882

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi;

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu;

4.1.4.. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat;

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.         

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görebilir ve 50 TL (ELLİ TL) karşılığı İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü Üniversite Mah. Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı No.4 KARAMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif edilen bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az  60  (Altmış)  takvim günü olacaktır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.    

14-Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Okunma : 1477
EKSPERTİZ
karaman


guney sigorta
Gündem haberleri
Alt geçitte akıl almaz kaza
28 Eylül 2020 Okunma: 9223 Asayiş
Karaman'da 11 bin kişi bu bölgede çalışıyor
29 Eylül 2020 Okunma: 6615 Ekonomi
Bir kişiyi dayakla hastanelik eden 3 zanlı tutuklandı
30 Eylül 2020 Okunma: 6198 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın