Karamandan.com

Karamandan.com

28 Mayıs 2020 Perşembe
İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü
KARAMAN MERKEZ İRFAN ATASEVEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN.
Kategori : İhaleler
15 Ekim 2019 17:56
 
İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü

KARAMAN MERKEZ İRFAN ATASEVEN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN.

Okulumuz yatılı öğrencilerinin muhtelif mal alımı 4734 Kamu İhale Kanunun 19.Maddesince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin;

a)Adresi: Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı No.4 Karaman
b)Telefon veya faks numarası: 338 228 03 69 –  338 228 03 79
c)İhale Dokümanın görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İHALE KONUSU MALIN, HİZMETİN    3- İHALENİN    
a)  Niteliği, türü ve miktarı    b) Teslim yeri    c) Teslim tarihleri    a) Yapılacağı yer    b) Tarihi ve saati    İhale kayıt no
KURU GIDA  MAL ALIMI  45 Kalem    İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü    01.11.2019 30.06.2020    İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü    23.10.2019     10:00    2019 513136

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ  MAL  ALIMI    15 Kalem    İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü    01.11.2019 30.06.2020    İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü    23.10.2019     11:00    2019  513665

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi;
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu;
4.1.4.. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat;
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı idarenin adresinden görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Muhammet Yalçın Bulvarı No.4 Karaman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal  kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif edilen bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az  60  (Altmış)  takvim günü olacaktır.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14-Diğer Hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma : 1287
EKSPERTİZ
guney sigorta
seç
atsepete
karaman


Gündem haberleri
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 9426 Asayiş
Polisin "dur" ihtarına uymayan kişiye 7 bin 938 lira ceza kesildi
26 Mayıs 2020 Okunma: 7055 Asayiş
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da mezbahanede kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 4743 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın