Karamandan.com

Karamandan.com

27 Mayıs 2020 Çarşamba
İlköğretim Okulu Yaptırılacaktır
  İhale Kayıt No : 2008/152297   1.
Kategori : İhaleler
19 Eylül 2008 23:06
 
İlköğretim Okulu Yaptırılacaktır


  İhale Kayıt No : 2008/152297
  1. İdarenin 
    a ) Adresi  :  URGAN BOĞAZI MEVKİİ 70200 KARAMAN
    b ) Telefon - Faks Numarası : 338 2280180 - 338 2280193 
    c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :  


  2. İhale konusu yapım işinin 
    a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3500 m2 24 DERSLİK OKUL İNŞAATI 
    b ) Yapılacağı Yer  : KARAMAN MERKEZ 
    c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 270 takvim günüdür. 


3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer  : KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
  b ) Tarihi - Saati  : 16.10.2008 - 10:00 


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
 
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
         
   4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
   4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
   a)
Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.
          Ünvanı                                               Özellikleri                              Ad.
İnşaat Müh. veya Mimar                           En az 5 yıl deneyimli                  1
Elektrik Müh. veya Makine Müh.              En az 5 yıl deneyimli                  1
   b) Taahhüt olarak istenen Teknik Personel
1 Ad.   İnşaat Mühendisi veya Mimar
1 Ad.   Elektrik Mühendisi
1 Ad.   Makine Mühendisi

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
Taahhüt olarak istenen yapı araçları:
1  Ad.  Kamyon            (10 ton)
1  Ad.  Yükleyici           (5500 Lb)
1  Ad.  Yük Asansörü   (400 kg)
1  Ad.   Motopomp       (20 Ps)
1  Ad.   Vibratör            (2,5 Hp)
Boru İskele Takımı         (1500 m2)
İhaleye katılacakların yukarıdaki yapı araçlarına ait Noter onaylı taahhüt belgelerini tekliflerine eklemesi gerekmektedir.


  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan benzer iş grupları listesinin B/IV Üst Yapı (Bina) grubundaki işlerdir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık dir 


5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6. İhale dokümanı KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 400 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

Okunma : 3313
guney sigorta
seç
karaman


EKSPERTİZ
atsepete
Gündem haberleri
Karaman sessizliğe büründü
23 Mayıs 2020 Okunma: 9853 Gündem
Karaman'da hastaneden kaçan korona şüphelisi aranıyor
24 Mayıs 2020 Okunma: 8637 Asayiş
Karaman Sokakları boş kaldı!
23 Mayıs 2020 Okunma: 6051 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın