Karamandan.com

Karamandan.com

01 Nisan 2020 Çarşamba
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ihale
KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ  30.
Kategori : İhaleler
28 Şubat 2020 14:20
 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ihale

KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ  30.000 LİTRE MOTORİN ALIMI.

KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2021 YILI 30000 LİTRE MOTORİN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/103503

1-İdarenin

a) Adı : KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : CUMHURIYET MAHALLESI 703 sokak 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

c) Telefon ve faks numarası : 3382131653 - 3382134980

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2020-2021 YILI 30000 LİTRE MOTORİN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 LİTRE MOTORİN ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüze ait Depolama Yeri Olmadığından Yüklenici Firma Pompalarından Araçlara Direk Peyderpey Teslim Edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : YÜKLENİCİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇLARINA İHTİYAÇ MUKABİLİNDE BAHSE

KONU AKARYAKITI BİTENE KADAR PEYDERPEY VERECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKKİP

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.03.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütüphane Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin belgeler: Bayilik Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir.

 Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İSTEKLİNİN YETKİLİ SATICI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİ OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yakıt Alımı Yapan Hizmet Araçlarında Yakıttan Kaynaklı Olduğu Tespit Edilen Hasar ve Arızaların Bakım ve Onarımı Yüklenici Firma Tarafından Karşılanacaktır.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSE STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

ULUSAL MARKER BELGESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekleler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekleler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 794
maboto
atsepete
seç
EKSPERTİZ
guney sigorta
Gündem haberleri
Karaman Konya yolunda trafik kazası 4 ölü var
28 Mart 2020 Okunma: 51583 Asayiş
Genç yaşta hayata veda etti
01 Nisan 2020 Okunma: 14245 Yaşam
6 Otobüs Karantina İçin Karaman'a Geliyor
28 Mart 2020 Okunma: 13073 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın