Karamandan.com

Karamandan.com

31 Mayıs 2020 Pazar
İl Sağlık Müdürlüğü'nden ihale
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI.
Kategori : İhaleler
03 Mayıs 2019 10:39
 
İl Sağlık Müdürlüğü'nden ihale

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI.

8 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası    :    2019/214780
1-İdarenin
a) Adresi    :    HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382265015 - 3382265018
c) Elektronik Posta Adresi    :    karaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    8 KALEM İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE DEPOLARI
c) Teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, İdarenin yazılı siparişinin tebliğinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamı teslim edilecektir. Malzemeler idarelerin isteği doğrultusunda peyderpey sipariş edilebilir. (Sözleşme süresinin bitimine 15 (Onbeş) gün kalana kadar, teslim edilmeyen kalem varsa yüklenici, idareye yazılı olarak başvuru yaparak idarenin isteği doğrultusunda ilgili kalemin/kalemlerin teslimini veya iptalini sağlamak zorundadır.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)
b) Tarihi ve saati    :    16.05.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Yürürlükteki mevzuat gereği, istekliler teklif ettikleri kalemlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB veya Ürün Takip Sisteminde ÜTS “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış barkod numarasını (ürün numarasını) liste şeklinde teklife ekleyeceklerdir. Listede bulunan barkod numaraları için ayrıca internet çıktısı aranmayacaktır. (İlaçların TİTUBB kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi sözleşme süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde teslim edilen ürünlerden TİTUBB / ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi dolmuş ve yenilenmemiş ürünlerin ödemesi yapılmayacaktır.)
2-Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/80 genelgesi gereği ilaç ihalelerinde sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir.
İlaç deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili Sağlık Bakanlığı ecza deposu ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti, ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı ithal ilaç izin belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, imalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ihale dosyasında sunacaktır.
3-İhaleye katılacak olan tüm istekliler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeyi teklif dosyasına koyacaktır.
Teklif edilen ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı barkod numaraları teklif mektubunda belirtilecek veya ayrı bir liste halinde verilecektir. Teklif edilen ilacın barkod numaralarının belirtilmemesi durumunda barkod numarası belirtilmeyen kalemler için verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 140 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Sanayi Sitesi Şubesi TR 37 0001 2001 3090 0005 1000 35 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Okunma : 1350
Gündem haberleri
Tilki tepenin talanına vatandaş isyan etti
27 Mayıs 2020 Okunma: 12024 Gündem
Mut'ta çalınan keçiler Karaman'da kesilmiş halde bulundu
27 Mayıs 2020 Okunma: 11815 Asayiş
Karaman'daki silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
29 Mayıs 2020 Okunma: 11476 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın