Karamandan.com

Karamandan.com

22 Eylül 2019 Pazar
İl Sağlık Müdürlüğü'nden ihale
11 KALEM TIBBİ GAZ VE GAZ TÜPÜ ALIMI.
Kategori : İhaleler
26 Nisan 2019 13:38
 
İl Sağlık Müdürlüğü'nden ihale

11 KALEM TIBBİ GAZ VE GAZ TÜPÜ ALIMI.

11 KALEM TIBBİ GAZ VE GAZ TÜPÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası: 2019/196770

1-İdarenin

a) Adresi: HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası: 3382265015 - 3382265057
c) Elektronik Posta Adresi: karaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 11 KALEM TIBBİ GAZ VE GAZ TÜPÜ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman Devlet Hastanesi , Ermenek Devlet Hastanesi ve Sarıvelilier İlçe Devlet Hastanesi depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ihtiyaca binaen idarenin yazılı siparişinin tebliğinden 10 (On) gün içerisinde sipariş yazısında belirtilen malzemelerin tamamı teslim edilecektir. Sözleşme süresinin bitimine 15 (Onbeş) gün kalana kadar, teslim edilmeyen kısım varsa yüklenici, Mal teslimi yapılacak olan idareye / idarelere yazılı olarak başvuru yaparak idarenin isteği doğrultusunda ilgili kısmın teslimini veya iptalini sağlamak zorundadır.) Malzemeler hangi idareye teslim edilmiş ise fatura da ilgili idare adına kesilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)
b) Tarihi ve saati: 17.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- )  Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
2- ) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
3- ) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
4- ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
5- ) İstekliler Medikal gaz ürünlerinde, Üretici ise Sağlık Bakanlığından verilen Tıbbi amaçlı gaz Üretim - Dolum İzin Belgesi; Dağıtıcı ise Sağlık Müdürlüğünden alınmış olduğu Depolama - Dağıtım İzin Belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği veya aslı İdaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
6-  ) 1. Kalem için  istekli firma, Sağlık Bakanlığından medikal amaçlı oksijen üretme izin belgesine haiz olacaktır. Yüklenici firma üretici değil bayi ise, bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum izin belgesini ihale dosyasında sunacaktır. Ayrıca ihaleye katılan istekli, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.
7-  ) 2. ve 7. Kalemler için istekli firma, Sağlık Bakanlığından medikal amaçlı Protoksit D-Azot üretme izin belgesine haiz olacaktır. Yüklenici firma üretici değil bayi ise, bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı Protoksit D-Azot üretme izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı Protoksit D-Azot dolum izin belgesini ve Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım İzin Belgelerini ihale teklif dosyalarında ibraz edecektir. Ayrıca ihaleye katılan istekli, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.
8-  ) 8. Kalem için; Yüklenici Firmanın İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış “ MEDİKAL GAZ SATIŞ İZİN BELGESİ” teklif ile birlikte sunulmalıdır., Yüklenici Firmanın TSE12426 belgesi olmalı bu belgede yetkili servisler kısmında Medikal Tüpler yazılı olmalı ve belge teklif ile birlikte sunulmalıdır., Yüklenici Firmanın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış “SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK” belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır., Yüklenici Firmanın İl Sağlık Müdürlüklerince verilmiş “TIBBİ CİHAZ SATIŞ YETKİ BELGESİ” teklif ile birlikte sunulmalıdır.
9- ) 10. Kalem için;    Firmalar her tüp için seri numalarına göre test ve garanti belgelerini teklifleri ile birlikte  vereceklerdir. Teklifleri ile birlikte tüplere ait 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. Firmalar teklifleri ile birlikte ilgli tüpler için ISO Kalite Sistem, TS EN ISO 9809-1:2011 veya EN ISO 9809-1:2011 ve 2010/35/AT Uygunluk Belgesi vereceklerdir.
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 140 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAAT BANKASI KARAMAN ŞUBESİ IBAN:TR 25 0001 0001 7735 7050 2550 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Okunma : 1077
seç
EKSPERTİZ
guney sigorta
maboto
Gündem haberleri
Karaman'da sokak ortasında adam vurdular
20 Eylül 2019 Okunma: 21894 Asayiş
Gece Ağıla Giren Kurtlar Koyunları Telef Etti
18 Eylül 2019 Okunma: 12917 Gündem
Feci kaza ağır yaralılar var
20 Eylül 2019 Okunma: 11717 Asayiş
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın