Karamandan.com

Karamandan.com

16 Ekim 2019 Çarşamba
İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale-2
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR.
Kategori : İhaleler
09 Ekim 2019 11:20
 
İl Sağlık Müdürlüğü'nden İhale-2

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
5 KISIM (7 KALEM) HEMODİYALİZ SARF VE MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2019/494079
1-İdarenin
a) Adresi    :    HAMIDIYE MAHALLESI 703 SOKAK NO:13 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN
b) Telefon ve faks numarası    :    3382265015 - 3382265018
c) Elektronik Posta Adresi    :    karaman@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    5 KISIM (7 KALEM) HEMODİYALİZ SARF VE MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    Karaman Devlet Hastanesi tıbbi sarf veya ayniyat-ambar birimi depoları ve Ermenek İlçe Devlet Hastanesi tıbbi sarf veya ayniyat-ambar birimi depoları
c) Teslim tarihi    :    Ürünler, idarenin yazılı siparişini tebliğ tarihinden tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecektir. (Yüklenici sözleşme süresi sonuna kadar uhdesinde kalan malzemelerin tamamını teslim etmek zorundadır. Sözleşme süresinin bitimine 15 (Onbeş) gün kalana kadar, teslim edilmeyen kısım varsa yüklenici, teknik şartname ekinde yer alan dağıtım cetvelinde belirtilen idareye / idarelere yazılı olarak başvuru yaparak idarenin isteği doğrultusunda ilgili kısmın teslimini veya iptalini sağlamak zorundadır.) 3'üncü kısım için sözleşme imzalanan yükleniciler ürünleri yıl boyunca 2 ay aralıklarla eşit miktarlar halinde teslim edeceklerdir. Her parti teslimat öncesi yeni hazırlanmış olmalıdır. Üretim tarihi 1 (bir) aydan eski olanlar kabul edilmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN)
b) Tarihi ve saati    :    31.10.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Yürürlükteki mevzuat gereği; İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde “Sağlık Bakanlığından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) liste şeklinde teklife ekleyeceklerdir. Listede bulunan barkod numaraları için ayrıca internet çıktısı aranmayacaktır.(Ürünlerin TİTUBB / ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi sözleşme süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde teslim edilen ürünlerden TİTUBB / ÜTS kayıtlarına ilişkin belge geçerlilik süresi dolmuş ve yenilenmemiş ürünlerin ödemesi yapılmayacaktır.)
2- İstekliler, TİTUBB / ÜTS’ da kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi olduğunu gösterir belgeyi teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3- İhaleye katılan istekliler kendi adlarına düzenlenmiş “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ni ihale dosyasında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
5. kısım uhdesinde kalan ve sözleşme imzalayan istekliler, Hastane İdaresine teslim etmiş oldukları cihazlarda arıza olması durumunda ve/veya hastanenin daha fazla cihaza ihtiyaç duyması halinde, Hastane İdaresinin bu yöndeki talebinin mail/fax yolu ile bildirimini takip eden 24 saat içerisinde onarım ve/veya cihaz desteği sağlayacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler, her kalemden en az 2'şer (iki) birim (Fazla numune istenilen kalemler teknik şartnamede belirtilmiştir. O kaleme teklif veren istekliler teknik şartnamedeki sayıya ve özelliklere göre numune verecektir.) numene getireceklerdir. Verilecek numuneler ihale sıra numarasına göre numaralandırılarak ve isimlendirilerek numune teslim tutanağı karşılığında verilecektir.Numune değerlendirmesi sonucuna göre ihale komisyon kararı oluşturulacaktır.(İhale dosyası Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim edilecek olup, numuneler Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Stok Yönetim Birimine  teslim edilecektir.İhaleye posta yada kargo yoluyla katılacak olan istekliler, ihale dosyası ile numune dosyası/paketini ayrı ayrı göndereceklerdir.. (Numune dosyası/paketi içinden çıkacak olan ve ihale son başvuru saatinden sonra farkına varılan teklif zarfları kabul edilmeyecek ve idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.)
2- 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü kısımlar için teklif verecek istekliler Türkçe veya orijinal prospektüs veya kataloglarını ihale dosyasında sunacaklardır.
3- 4'üncü kısım için teklif veren istekliler "teknik şartnameye uygunluk" başlığı altında teklif ettiği ürüne ait marka ve modeli belirterek teknik şartnamedeki tüm maddeleri tek tek açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu belge ihale dosyasında ve numune teslim sırasında sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ (Hamidiye Mh. 703. Sk. No:13 Emniyet Müd. Karşısı Merkez/KARAMAN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma : 518
Gündem haberleri
MasterChef Programında Etli Ekmek Rezilliği
12 Ekim 2019 Okunma: 107881 Yaşam
Kim Milyoner Olmak İster? 836.yeni bölüm izle!
13 Ekim 2019 Okunma: 13643 Magazin
Bakanlık hileli ürünleri ifşa etti Karaman'dan 6 firma var
14 Ekim 2019 Okunma: 11965 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın