Karamandan.com

Karamandan.com

16 Haziran 2019 Pazar
İl Emniyet Müdürlüğü'nden İhale
KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI.
Kategori : İhaleler
27 Eylül 2018 13:36
 
İl Emniyet Müdürlüğü'nden İhale

KARAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI.

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 23 (Yirmiüç) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli araç, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 3(üç) adet 2018 model beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 M.Jet Easy 120 HP E6 Dizel-Klimalı araç ve 56(Ellialtı) Adet DNA offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ karşılığında açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir. 

1) İdarenin;
a) Adresi  : Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, 703 Sokak No: 9 
PK.70100  Merkez-KARAMAN
 b) Telefon ve faks numarası:  Santral: 0(338) 212 10 42, Gsm: 0(505)  318 70 00,  Fax:  0(338) 2138654
c) Mail adresi : karamanlojistik@egm.pol.tr

2) Mübadele Konusu ;
a)  Niteliği, Türü Ve Miktarı:  Ekonomik ömrünü tamamlamış Muhtelif Marka ve Model 23 (Yirmi Üç) adet HEK durumunda trafikten çekme belgeli araç
b)Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:
 Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
c)  Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (10) iş günü içinde teslim edilecektir.
d)  Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (10) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Bu işlemlerden doğan vergi, resim, harç, nakliye yükleniciye aittir.

3) Mübadelenin;
a)  Yapılacağı Yer: Karaman Emniyet Müdürlüğü Toplantı salonu
b)  Tarihi ve saati:  15.10.2018 Pazartesi  günü Saat: 14:00

4) Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden (10.200,00 TL ) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi
   i. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair asıl belgeler;
i. Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
ii. Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi istenir.

5)   Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6)  Şartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Satın Alma bürosundan temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur, doküman bedeli 50 TL olup Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak makbuz karşılığı verilecektir.

7) Açık arttırmaya isteklilerin vermiş olduğu en yüksek verilen yazılı teklif üzerinden yapılacaktır.

8)  Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. Pey miktarı 10 Adet DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ dur. 

9)   İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10) Kesin teminat alınarak sözleşme yapılacaktır, ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11) Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12) Mübadele Karşılığı Alınacak Taşıtın ve Malın Özellikleri: 3(üç) adet 2018 model Beyaz renkli Fiat Doblo 1.6 M.Jet Easy 120 HP E6 Dizel-Klimalı araç ve 56(Ellialtı) Adet DNA Offıce marka siyah renkli 9-RMD 40701, W:64-L:61-H:104 ölçü ve serilerinde 2018 yılı üretimli “Riga Yönetici Koltuğu“ (özellikler ayrıntılı olarak teknik şartnamede belirtilmiştir)

Okunma : 2233
Gündem haberleri
Karaman'da Kadın Cinayeti!
12 Haziran 2019 Okunma: 17786 Asayiş
Gelininin tabutuna sarılarak ağladı
13 Haziran 2019 Okunma: 15219 Asayiş
Torku'dan 'iflas' açıklaması
13 Haziran 2019 Okunma: 15088 Gündem
Son dört günün en çok okunan haberlerini gösterir
Ayın en çok okunan haberleri için tıklayın